LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови)

ДІЯЛЬНІСТЬ для пояснення полісемії відповідних лек-сичних одиниць; виявлення концептуальних моделей полісемії;

 • використання інтегративної концептуальної моделі аналізованої категорії для пояснення феномену синонімії одиниць ЛСП; побудова семантичних мереж синонімів.

  Матеріалом дослідження слугували 232 іменники сучасної англійської мови (їх 462 лексико-семантичних варіанти – ЛСВ), відібрані з 15 лінгвістичних і 5 тлумачних словників, 3 словників-тезаурусів, 5 словників синонімів, 14 енциклопедичних і термінологічних словників, 6 із яких представлені у комп'ютерному варіанті.

  Для аналізу фактичного матеріалу застосовано методологічний апарат

  традиційної семантики та когнітивної лінгвістики (зокрема, таких її напрямів, як фреймова семантика та семантика прототипів). До традиційних методів семан-тичних досліджень належать дефініційний аналіз, метод ступінчастої ідентифі-кації значення й метод компонентного аналізу. Дефініційний аналіз дозволив співвіднести значення лексичних одиниць з окремими поняттєвими парцелами, або підкатегоріями в межах загальної категорії. Метод ступінчастої ідентифіка-ції значення використано при виявленні домінанти синонімічного ряду, що позначає парцелу, а компонентний аналіз – при зіставленні значень одиниць синонімічного ряду. Фреймові, пропозиційні та сітьові структури уможливили побудову концептуальної моделі поняттєвої категорії, яка є підґрунтям ЛСП. Ці структури сприяли також поясненню явищ полісемії лексичних одиниць, що входять до складу ЛСП. Базові положення семантики прототипів слугували підставою аналізу поняттєвої категорії як прототипного утворення. Приналеж-ність названого концепту до центральної або периферійної зон прототипної категорії визначено за допомогою кількісного аналізу.

  Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше докладно проаналізована численна група слів сучасної англійської мови, які є назвами феноменів мислення та свідомості. У результаті розгляду цієї лексичної групи із застосуванням методів семантичного та концептуального аналізу отримано такі результати, що є новими для мовознавства в цілому та англістики зокрема: 1) встановлено концептуальну модель вербалізованої поняттєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ; 2) на підставі цієї моделі запропоновано стратифікацію іменників у відповідному ЛСП, а також укладено тематичний словник-тезаурус; 3) концептуальну модель поняттєвої категорії вперше засто-совано для системного пояснення багатозначності слів, які утворюють поле; 4) з урахуванням специфіки концептуальної моделі поняттєвої категорії дано опис синонімії одиниць поля, який суттєво доповнює знання про синоніми, набуте в традиційній семантиці.

  Теоретичне значення дисертації зумовлене розробкою сформульованих у когнітивній лінгвістиці сучасних концепцій, перспективних щодо подальших досліджень у галузі лінгвістичної семантики, а також у більш широкій сфері інформаційних технологій. Запропоновані в роботі концептуальні моделі можуть слугувати теоретичною базою при розгляді різних лексико-семантичних полів в англійській та в інших мовах. Концептуальні структури, на підставі яких відбувається організація лексики, сприяють з'ясуванню принципів упорядку-вання інформації у людському мисленні. Отже, результати дослідження можуть бути корисними для суміжних із лінгвістикою наук – насамперед когнітивної психології та теорії штучного інтелекту.

  Практична цінність роботи полягає в застосуванні її результатів у сучас-ній лексикографії. Тематичний словник-тезаурус, укладений на підставі отрима-них даних, надає інформацію, необхідну для повсякденного спілкування, для написання наукових текстів, де вживається аналізована нами лексика, а також для з'ясування значень цих слів у їх термінологічному вжитку. Концептуальна модель поняттєвого підґрунтя ЛСП і семантичні мережі синонімів, наведені в дисертації, можуть бути використані у викладанні мови – іноземної та рідної. Основні положення й висновки дисертації доцільно включити до теоретичних курсів із лексикології англійської мови, загального мовознавства (розділи "Лексикологія" і "Лексикографія"), когнітивної лінгвістики (розділи "Фреймова семантика", "Прототипна семантика"), які читаються студентам та аспірантам мовних вузів.

  Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослі-дження обговорювались на ХLI науковій конференції професорсько-викла-дацького складу Волинського державного університету ім. Л. Українки (Луцьк, 1995), на Міжнародній науковій конференції "Проблеми семантичного опису одиниць мови та мовлення" (Мінськ, 1998) та на Міжнародній науковій конференції "Cognitive/ Communicative Aspects of English" (Черкаси, 1999).

  Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження викладено в 10 статтях і 3 тезах названих конференцій.

  Загальний обсяг роботи – 257 сторінок. Дисертація містить вступ, три розділи, висновки (загалом 180 сторінок), бібліографію (267 робіт), список джерел фактичного матеріалу та довідкової літератури (42 роботи), а також додатки (50 сторінок).

  У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано його мету та завдання, визначено положення, що виносяться на захист, описано фактичний матеріал і методи його аналізу, розглянуто новизну, теоретичну та практичну цінність отриманих результатів.

  У першому розділі подається виклад основних положень теорії поля, розробленої у традиційній семантиці, та з'ясовуються шляхи дальшого розвитку цих положень з позицій когнітивної лінгвістики.

  У другому розділі пропонується опис концептуальної моделі поняттєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, яка є підґрунтям лексико-семан-тичного поля.

  Третій розділ присвячений поясненню специфіки явищ полісемії та синонімії/антонімії у семантиці іменників, що утворюють поле. Пояснення враховує характер концептуальної моделі поняттєвої категорії.

  У висновках підведено підсумки роботи та визначено шляхи дальших досліджень.

  Додатки до дисертації містять словник-тезаурус фреймового типу (36 сторінок), укладений на основі концептуальної моделі поняттєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Крім того, додатки включають 13 таблиць,

  що узагальнюють результати аналізу фактичного матеріалу.


  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

  Розділ І.''Лексико-семантичне поле у світлі когнітивної лінгвістики''. Відповідно до досліджень, виконаних у руслі традиційної семантики (В.В.Акуленко, О.В.Бондарко, З.Н. Вердієва, Р.М. Гайсіна, О.В.Гулига та Є.І.Шендельс, Н.Г.Долгих, Л.О.Новіков тощо), лексико-семантичне поле об'єднує ряд мікрополів – словесних угруповань, що співвідносяться з підкате-горіями (парцелами) у межах загальної поняттєвої категорії. Серед мікрополів вирізняються ядерні та периферійні. Ядерне мікрополе (або мікрополя) містить слова, які систематично експлікують категорію і представляють її найбільш однозначно. У периферійних мікрополях зосереджено одиниці, значення яких меншою чи більшою мірою відхиляються від семантики ядерного мікрополя, що надає периферії ЛСП вигляд ''прошаркового''


 •