LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови)

демонструють семантичну деривацію лінійного, радіального та раді-ально-лінійного типів. З цих моделей 6 є регулярними. До найбільш продук-тивних належать двомісні радіальні моделі: ЦІЛЕ (основне значення) > ЧАСТИНА (похідне значення) й ЧАСТИНА (основне значення) > ЦІЛЕ (похідне значення). Наприклад:intellection /основне значення – ''ціле: процес мислен-ня'', похідне значення – ''частина: процес або стан розуміння''/; recollection/основне значення – ''частина: згадування як ментальний об'єкт-здатність'', похідне значення – ''ціле: пам'ять як ментальний об'єкт-здатність''/. Полісемія слів thought і mind, ключових для позначення аналізованої категорії, зумовлена концептуальними моделями з максимальним числом позицій, які досягають шести в партонімічній схемі.

Синонімія лексичних одиниць, що називають поняттєву категорію ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, притаманна лексико-семантичним варіантам окремих слів – типовим ЛСВ, утвореним на базі чотирьох слотів концептуаль-ної моделі парцел: ''ментальний об'єкт-здатність'', ''прояв здатності'', ''результат'', ''якість об'єкта / якість прояву''. Синонімічні ряди поширюються, якщо ці вербалізовані концепти розглядаються в межах усієї поняттєвої категорії. Зважаючи на кількість слотів, у лексико-семантичному полі є наявними 4 таких поширених вертикальних ряди. Наприклад: слот ДЕЩО = МЕНТАЛЬНИЙ ОБ'ЄКТ-ЗДАТНІСТЬ –mind, psyche, spirit, etc. (психіка) consciousness, intellect, mentality, etc. (свідомість / інтелект як частина психіки) cognizance (пізнання як частина свідомості) thought, reason, cogitation, etc. (мислення / розум / роздум як частина пізнання), understanding, comprehension, perception, etc. (розуміння як частина мислення / розуму). Такий тип синонімії фактично ідентичний холо-партонімії. Синонімія з огляду на горизонтальні зв'язки між парцелами, що є частинами того самого цілого, аналогічна еквонімії. Наприклад: слот ДЕЩО = ПРОЯВ ЗДАТНОСТІ /стан, процес, акт/: observation, introspection, view, etc. (розгляд, вивчення) reasoning, assump-tion, argumentation, etc. (міркування) understanding, comprehension, knowledge, etc. (розуміння, знання) conclusion, judgment, estimation, etc. (висновок, судження, оцінка). Підставою для семантичного об'єднання цих груп еквонімічних партонімів стає їх співвіднесення зі спільним холонімом МИСЛЕННЯ / РОЗУМ / РОЗДУМ. Синонімічні ряди, утворені на підставі вертикальних і горизонтальних зв'язків між парцелами поняттєвої категорії, представляють феномен квазісинонімії.

Синонімія як така присутня в синонімічних рядах, обмежених конкрет-ними парцелами, де, залежно від наявних слотів концептуальної моделі, число синонімічних рядів коливається від двох до чотирьох. Кожен із рядів має домінанту – ЛСВ опорного слова, яке є прототиповою назвою парцели. Значення домінанти стає еталоном, із яким зіставляються значення інших одиниць синонімічного ряду. При зіставленні значень слів (їх типових ЛСВ) нами бралися до уваги кількість та якість семантичних характеристик (СХ), виведених з інтенсіоналів. Аналіз значень одиниць синонімічних рядів свідчить про те, що в одних випадках має місце зменшення кількості базових СХ, представлених в інтенсіоналі домінанти. Ці СХ відходять у семантиці слова на другорядний план. Такий тип синонімії, наявний у 7 з 12 парцел поля, позначається нами як редуктивна синонімія. Синонімія цього типу, названа нами адитивною, спостерігається також у 7 парцелах. Синтезом цих двох типів синонімії є редуктивно-адитивна синонімія, при якій акцентування одних і зсув на другорядний план інших СХ у значенні домінанти супровод-жується уточненням акцентованих семантичних характеристик. Редуктивно-адитивні синонімічні ряди виявлено у 8 парцелах поля. Своєрідними різнови-дами редуктивної синонімії є конфігуративна й семемна синонімія. При конфігуративній синонімії, властивій тільки ЛСВ ''ментальний об'єкт-здатність'', береться до уваги наявність в інтенсіоналі лексичного значення специфічних СХ ('частина-здатність'; 'контейнер'; 'вміст'; 'організоване, впорядковане ціле'), конфігурація яких простежується в семантиці цього типового ЛСВ у 4 парцелах. В основі семемної синонімії, присутній в усіх парцелах поля, лежить збігання типових ЛСВ у домінантному слові з типовими ЛСВ інших членів синонімічного ряду.

У наведеному нижче прикладі використані такі позначення: 1) [ ] – редукована СХ в значенні домінанти синонімічного ряду; 2) * – нова СХ, вклю-чена до значення домінанти синонімічного ряду; 3) / / – СХ, яка, за покаж-чиками словників, є факультативною, варіативною.


Парцела СВІДОМІСТЬ / ІНТЕЛЕКТ (MIND / CONSCIOUSNESS)


Семемна синонімія: sense(s) (4 ЛСВ – частина-здатність, прояв здатності, результат, якість частини), mind, consciousness, cognition, thought, wisdom (3ЛСВ – частина-здатність, прояв здатності, результат), wit(s), genius (2 ЛСВ – частина-здатність, якість частини), mentality, intelligence, intellect, rationality, head, brain, talent (1 ЛСВ – частина-здатність), mentation, mentalization (1 ЛСВ – прояв здатності).

ДЕЩО = ЧАСТИНА-ЗДАТНІСТЬ (психіки):

1) Конфігуративна синонімія: mind (4 СХ – частина-здатність; контейнер, локус; вміст: сприйняття й пізнання; організоване, впорядковане ціле), consciousness,reason, cognition, sense(s) (2 СХ – частина-здатність; вміст: сприйняття й пізнання), mentality (2 СХ – частина-здатність; організоване, впорядковане ціле); brain (2 CХ – частина-здатність; контейнер), rationality, wisdom, thought, intelligence, intellect, wit(s), head, talent, genius (1 СХ – частина-здатність).

2) Редуктивно-адитивна синонімія: mind (3 СХ – /неординарна/ здатність сприймати + мислити + розуміти), consciousness, reason, cognition (здатність сприймати + мислити + розуміти)

  • mentality (2 СХ – здатність [сприймати +] мислити + розуміти), thought(здатність /*теоретично/ мислити й розуміти), intelligence(здатність /*теоре-тично, *глибоко/ мислити й /*швидко/ розуміти), intellect(здатність *теоре-тично /*логічно/ мислити й *чітко розуміти), brain (/неординарна/ здатність *теоретично /*логічно/ мислити й чітко розуміти), wit(s) (/неординарна/ здат-ність *теоретично /*творчо/ мислити й /*швидко, *чітко/ розуміти); head(/неординарна/ *вроджена здатність *теоретично, *творчо мислити, *швидко й *чітко розуміти), talent(неординарна *вроджена здатність *теоретично, *творчо мислити, *швидко й *чітко розуміти), genius(*видатна *вроджена здатність *теоретично, *творчо мислити, *швидко й *чітко розуміти); sense(s) (здатність /*практично, *тверезо/ мислити й розуміти), rationality (здатність *практично, *тверезо мислити й розуміти), sagacity (/неординарна/ здатність *практично, *тверезо мислити й розуміти), wisdom: (неординарна