LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови)

здатність *практично, *тверезо мислити й розуміти).

Синонімічна мережа:

wisdom genius

sagacity talent

head

wit(s)

brain


intellect

rationality MINDintelligence

sense(s) CONSCIOUSNESS thought

REASON

cognition

mentality

ДЕЩО = ПРОЯВ ЗДАТНОСТІ (СТАН, ПРОЦЕС, АКТ)

1) Редуктивно-адитивна синонімія: mind (4 CX – активний стан свідомо-сті; /в межах норми або неординарне/ сприйняття + осмислення + розуміння чогось), consciousness(активний стан свідомості; сприйняття + осмислення + розуміння чогось), cognition(3 CX – активний стан свідомості; [сприйняття +] осмислення + розуміння чогось)

 • mentation, mentalization(2 CX – активний стан свідомості; /*поглиблене/ [сприйняття +] осмислення [+ розуміння чогось]), thought(/*теоретичне/ осмислення чогось), sense(s) (/*практичне/ осмислення чогось), wisdom (*глибоке, неординарне *практичне осмислення чогось).

Синонімічна мережа:

wisdomMIND

sense(s) CONSCIOUSNESS thought

cognition

mentation

mentalizationДЕЩО = РЕЗУЛЬТАТ

1) Адитивна синонімія: mind (окрема думка чи сукупність думок інди-віда), thought (/практично чи теоретично *важлива/ окрема думка або сукуп-ність думок індивіда чи *суспільства), wisdom (практично чи теоретично *важ-лива окрема думка або сукупність думок індивіда чи *суспільства).

2) Редуктивно-адитивна синонімія: mind (3 СХ окрема думка або сукупність думок індивіда), cognition (2 СХ – [окрема думка або] сукупність думок індивіда), consciousness (сукупність думок індивіда чи *суспільства).

Синонімічна мережа:

wisdom

thought


MIND

сognition

CONSCIOUSNESS


ДЕЩО = ЯКІСТЬ(+)

1) Адитивна синонімія: sense(s) (здоров'я розуму; теоретичний чи прак-тичний склад розуму; чіткість і змістовність суджень), wit(s) (здоров'я розу-му;*швидкість й *витонченість розуму, теоретичний чи практичний склад розуму; чіткість, змістовність і *неординарність суджень), ingenuity (здоров'я розуму; теоретичний чи практичний склад розуму, *дотепність, *винахідливість розуму; чіткість, змістовність і *неординарність суджень), sophistication (здо-ров'я розуму; теоретичний чи практичний склад розуму, *дотепність, *винахід-ливість розуму, *складність, *витонченість розуму; *відточеність, змістовність і *неординарність суджень).

2) Редуктивно-адитивна синонімія: sense(s) (4 CX – здоров'я розуму; теоретичний чи практичний склад розуму; чіткість і змістовність суджень)

 • sensibility (2 СХ – [здоров'я розуму]; [теоретичний чи] практичний склад розуму; чіткість і змістовність суджень), rationality(практичний склад розуму; чіткість, змістовність й *обґрунтованість суджень), discernment (практичний склад розуму; чіткість, змістовність і *глибина суджень), sagacity (практич-ний склад розуму; чіткість, змістовність, *глибина й *обґрунтованість суджень), wisdom(практичний склад розуму; *неординарна чіткість, змістов-ність, *глибина й *обґрунтованість суджень);

 • intelligence (2 СХ – теоретичний [чи практичний] склад розуму; *глибина, чіткість і змістовність суджень), intellectuality:(теоретичний склад розуму; *швидкість, *глибина, чіткість і змістовність суджень), cleverness, brightness(теоретичний склад розуму; /*неординарна/ *швидкість, чіткість і змістовність суджень),brilliance (теоретичний склад розуму; *неординарна *швидкість, *глибина, чіткість і змістовність суджень), genius (*неординарний теоретич-ний склад розуму; *вроджена *дотепність розуму; *швидкість, *глибина, чіткість, змістовність і *неординарність суджень);

 • alertness(1 CX – [здоров'я розуму]; [теоретичний чи практичний склад розуму] *швидкість, чіткість і змістовність суджень), acuteness, penetration, shrewdness(*глибина, чіткість і змістовність суджень), acumen*швидкість, *глибина, чіткість і змістовність суджень).

ДЕЩО = ЯКІСТЬ(-)

 • Адитивна синонімія:senselessness (нечіткість і беззмістовність суджень), foolishness (*слабкість розуму; нечіткість і беззмістовність суджень), dumbness (*слабкість, *млявість розуму; нечіткість і беззмістовність суджень), stupidity (*надзвичайна *слабкість та *млявість розуму; нечіткість і беззмістовність суджень).

  Синонімічні мережі:

  stupidity wisdom genius

  dumbnesssagacity sophistication brilliance

  foolishnessingenuitybrightness

  ^ WIT(S) cleverness

  discernment

  rationality intellectuality

  senselessnesssensibility SENSE(S) intelligence

  alertness

  acuteness

  penetration

  shrewdness

  acumen


  На підставі аналізу синонімічних рядів, що позначають парцели понят-тєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, побудовано 37 семантичних мереж з урахуванням типових ЛСВ. При побудові мереж для ЛСВ кожної конкретної парцели бралося до уваги явище антонімії.

  ВИСНОВКИ

  У дисертації запропоновано концептуальний аналіз поняттєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, яка є підґрунтям лексико-семантичного поля, утвореного іменниками сучасної англійської мови.

  Значення лексичних одиниць, наведені у словниках, були співвіднесені з поняттєвими підкатегоріями, або парцелами, зв'язок між якими представлений за допомогою партонімічного фрейму (сітки). Інформаційні фрагменти в пар-целах були впорядковані на підставі предметноцентричного та акціонального фреймів. Інтегративна концептуальна модель забезпечує чітку стратифікацію лексики в межах ЛСП та створює теоретичні засади для укладання тематичного словника-тезауруса. Стратифікація одиниць ЛСП відбиває особливості категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ як прототипного мисленнєвого утворення, яке має центральну та периферійну зони.

  Побудова концептуальної структури поняттєвої категорії дала змогу пояснити явище багатозначності лексичних одиниць, що входять до складу ЛСП. Полісемія має місце завдяки метонімічним зсувам слова з одного фраг-менту концептуальної моделі категорії на інший. У результаті таких зсувів, зумовлених концептуальною моделлю парцел, лексична одиниця може розвину-ти типові лексико-семантичні варіанти, що відповідають узагальненим поняттям ''ментальний об'єкт-здатність'', ''прояв здатності'', ''результат'' та ''якість об'єкта / якість прояву''. Завдяки метонімічним зсувам, мотивованим концепту-альною моделлю всієї категорії, слово може


 •