LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови)

набути значень ''ціле'' та ''частина цілого''. Усі згадані зсуви є прогнозованими та значною мірою регулярними.

Між типовими лексико-семантичними варіантами слів, що утворюють ЛСП, встановлюються синонімічні відношення. Реляції ''ціле – частина'' та ''частина – частина'' між парцелами поняттєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ причиняють квазісинонімію. Реляції понять у межах парцели зумовлюють прояв синонімії як такої. Різниця між типовим ЛСВ одиниць такого синонімічного ряду є результатом змін у складі семантичних характеристик, що формують інтенсіонал значення опорного слова. Залежно від цих змін, вирізняються редуктивний, адитивний та редуктивно-адитивний напрямки синонімії, які представлені в семантичних мережах типових ЛСВ. Ці семантичні мережі, що супроводжуються докладним описом значень одиниць синонімічних рядів, сприяють оптимізації засвоєння лексичного матеріалу при вивченні англійської мови.

У дальших дослідженнях планується застосування запропонованої в дисертації методики при розгляді слів, які є назвами ментальних явищ із царини підсвідомого. Крім того, планується доповнити корпус мовних одиниць словами, що називають свідоме й підсвідоме опосередковано, як запозичені із засобів номінації інших поняттєвих сфер. У цьому випадку об'єктом концепту-ального аналізу має стати метафора. Дальші дослідження уможливлять розширення укладеного нами словника-тезауруса.


Основні положення дисертації викладені в публікаціях автора:

 • Кириченко Л.О. Семантична ознака лексики: поняття ''мислення'' // Науко-вий вісник Волинського державного університету. Серія "Романо-германська філологія". – 1996. – Вип.1. – С. 39-42.

 • Кириченко Л.О. Когнітивний аспект семантичного поля ''Ментальна діяль-ність'' // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослід-ження молодих вчених. Серія "Філологія". Проблеми семантики слова та тексту. – 1997. – Вип. 1. – С. 33-42.

 • Кириченко Л.О. Синтагматика лексикографічної репрезентації поняття ''мислення'' // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія "Романо-германська філологія". – 1997. – Вип. 5. – С. 60-62.

 • Кириченко Л.О. Когнітивна семантика ядра ментальної лексики // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія "Філологічні науки". – 1998. – Вип. 3. – С. 21-23.

 • Кириченко Л.О. Когнітивна специфіка ментальних процесів // Вісник Київ-ського державного лінгвістичного університету. Серія "Філологія". – 1998. – Том 1, № 1. – С. 112-121.

 • Кириченко Л.А. Мысль о мысли // Вісник Черкаського університету. Серія "Філологічні науки". – 1998. – Вип. 7. – С. 36-46.

 • Кириченко Л.А. Концептуальная структура лексико-семантического поля ''Ментальная деятельность''// Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія "Філологія". – 1999. – Том 2, № 2. – С. 128-136.

 • Кириченко Л.А. ''Мысль'' как концепт научной сферы мышления // Науко-вий вісник Волинського державного університету. Серія "Філологічні науки". – 1999. – Вип. 3. – С. 87-92.

 • Нижегородцева-Кириченко Л.А. Концептуальная структура лексико-семанти-ческого поля ''Интеллектуальная деятельность'' // Вісник Черкаського уні-верситету. Серія "Філологічні науки". – 1999. – Вип. 11. – С. 57-66.

 • Нижегородцева-Кириченко Л.А. Размышления о мышлении // Науковий вісник Волинського державного університету. Серія "Філологічні науки". – 2000. – Вип. 1. – С. 19-25.

 • Кириченко Л.О. Лексико-семантичні аспекти структури мови // Матеріали XLI наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського державного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 1995. – Ч. 1. – С. 172-173.

 • Кириченко Л.А. Когнитивный аспект ментальной деятельности // "Проблемы семантического описания единиц языка и речи". Материалы докладов международной конференции. – Минск: Минский гос. лингвисти-ческий ун-т, 1998. –Ч. 1. – С. 133-136.

 • Kirichenko, L.O. A Sketch on Thought // "Cognitive / Communicative Aspects of English". International Conference and Summer School. Abstracts. – Cherkasy: Ukrainian Society for the Study of English, Cherkasy State University, 1999. – P. 13-15.


  Анотації

  Ніжегородцева-Кириченко Л.О. Лексико-семантичне поле ''Інтелектуаль-

  на діяльність'': досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський державний лінгвістич-ний університет, Київ, 2000.

  У дисертації, що виконана на в руслі когнітивної лінгвістики, запропо-новано концептуальну модель поняттєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, яка є підґрунтям відповідного лексико-семантичного поля, утвореного іменниками сучасної англійської мови. Побудова концептуальної моделі цієї категорії здійснюється шляхом поєднання фреймових структур трьох типів: партонімічного, предметноцентричного та акціонального. Партонімічний фрейм (схема) демонструє загальний спосіб організації фрагментів категорії – її підкатегорій, або парцел. У моделі, яка упорядковує інформацію в парцелах, поєднуються предметноцентричний та акціональний фрейми. Інтегративна концептуальна модель (схемата) є підставою для розгляду поняттєвої категорії як прототипного утворення. Ця модель дає також чітке уявлення про стратифікацію слів та їх лексико-семантичних варіантів у межах лексико-семантичного поля, що уможливлює її застосування при укладанні ідеогра-фічного словника-тезауруса. Реконструйована концептуальна модель поняттєвої категорії сприяє поясненню явищ полісемії та синонімії/антонімії, притаманних одиницям лексико-семантичного поля.

  Ключові слова: лексико-семантичне поле, поняттєва категорія, концептуальна модель, фрейм, схема, схемата, прототип, полісемія, синонімія, антонімія.

  *

  Нижегородцева-Кириченко Л.А. Лексико-семантическое поле ''Интеллек-туальная деятельность'': опыт концептуального анализа (на материале существительных современного английского языка). – Рукопись.

  Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский государст-венный лингвистический университет, Киев, 2000.

  В диссертации предлагается концептуальная модель понятийной категории ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, лежащей в основе соот-ветствующего лексико-семантического поля (ЛСП). Таковое представлено 232 существительными современного английского языка и их 462 лексико-семанти-ческими вариантами. Комплекс исследовательских методик включает как мето-ды, практикуемые в традиционных семантических исследованиях, так и относи-тельно новые методы концептуального анализа, разработанные в когнитивной лингвистике (во фреймовой семантике и прототипической семантике).

  В диссертации построение концептуальной модели для понятийной категории ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ осуществляется путем соположения фреймов партонимического, предметноцентрического и акцио-нального типов. Партонимическая структура обеспечивает общую организа-цию фрагментов категории – ее


 •