LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І. МЕЧНИКОВАСТРОЧЕНКО ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА


УДК 811.111'373

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "КОШТОВНЕ КАМІННЯ"

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА МОВЛЕННІ

(лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів)

Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Одеса – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Колегаєва Ірина Михайлівна,

Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова, завідувач

кафедри лексикології та стилістики

англійської мови.


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Бєлєхова Лариса Іванівна,

Херсонський державний університет,

професор кафедри романо-германських мов;


кандидат філологічних наук, доцент

Єнікєєва Санія Маратівна,

Запорізький національний університет,

завідувач кафедри англійської філології.


Захист відбудеться "26" червня 2008 року о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 165а.

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.

Автореферат розіслано " 22 " травня 2008 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П.

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Дисертацію присвячено дослідженню лінгвокогнітивних аспектів лексико-семантичного поля "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні.

Сучасний стан лінгвістики характеризується тенденцією до поєднання найкращих доробків різних наукових напрямів для якнайдетальнішого вивчення актуальних мовознавчих проблем. Реферовану роботу виконано у межах двох наукових парадигм, а саме – системно-структурної (таксономічної) та когнітивної.

Представники структурного напрямку розглядають мову як багаторівневу систему, що містить взаємопов'язані та взаємозумовлені дискретні елементи, об'єднані у підсистеми, які, у свою чергу, базуються на парадигматичних, синтагматичних та епідигматичних відношеннях. Одним із проявів парадигматичних відношень у лексиці є лексико-семантичне поле (далі – ЛСП). У сучасній лінгвістиці існує значний доробок досліджень польових структур, зокрема, у працях Є.Ф. Бєляєвої, Є.Л. Березович, Л.М. Васильєва, В.Н. Денисенко, Н.В. Драпей, Г. Іпсена, С.В. Кезіної, І.М. Кобозевої, М.П. Кочергана, А.М. Кузнєцова, М.В. Нікітіна, З.Д. Попової, Й.А. Стерніна, Й. Тріра, Г.А. Уфімцевої, Д.Н. Шмельова, Г.С. Щура. Серед проаналізованих ЛСП можна відзначити, зокрема, поле "дім" на матеріалі російської мови, поля "рух", "мислення", "говоріння" та "темпоральность" в українській мові, поля "тваринництво", "мистецтва", "жестикуляція" на матеріалі англійської мови тощо. Водночас недостатньо дослідженою (в польовому аспекті) залишається так звана конкретна лексика, до якої належать й розглянуті нами конституенти ЛСП "коштовне каміння" в англійській мові.

Отже, системно-структурна наукова парадигма представлена у роботі аналізом ЛСП. Певним недоліком цього лінгвістичного напряму вважають його орієнтованість передусім на власне мову та її структурну організацію без належного урахування зовнішніх чинників та людського фактора. Розв'язанню саме цих проблем і покликані допомогти дослідження, що виконуються у рамках когнітивної наукової парадигми, становлення якої відбулося наприкінці ХХ століття.

2

Когнітивна лінгвістика досліджує мову в безпосередньому зв'язку з розумом людини, мисленнєвими й пізнавальними процесами та механізмами і структурами, що перебувають у їхній основі. Головною проблемою когнітивної лінгвістики є вивчення мовного відображення процесів концептуалізації та категоризації дійсності.

Аналіз фактичного матеріалу дисертаційного дослідження дав підставу висунути робочу гіпотезу, згідно з якою коштовне каміння, з одного боку, є категорією, а з іншого – концептом, що становить основу цієї категорії. На базі численних узагальнених спостережень припускаємо, що категорія коштовне каміння має характерні риси як логічної, так і прототипної категорії, а до структури відповідного концепту входять такі концептуальні ознаки, як цінність та краса, причому останню ознаку визначає насамперед забарвлення каміння. При доведенні зазначеної гіпотези ми спираємося на аналіз мовного та мовленнєвого втілень ЛСП "коштовне каміння", оскільки саме мова забезпечує найкращий доступ до опису та визначення природи концепту. Підґрунтям такого аналізу став доробок лінгвістичної концептології (М.М. Болдирев, З.Д. Попова, Й.А. Стернін, М.В. Піменова), прототипової семантики (А.Вежбицька, Е. Рош, Дж. Лакоф, Р.М. Фрумкіна та ін.).

Отже, когнітивна наукова парадигма представлена у нашому дослідженні розглядом коштовного каміння як категорії та відповідного концепту, що лежить в основі даної категорії. Досліджуване ЛСП "коштовне каміння" розглядаємо як фрагмент мовної картини світу, який є відображенням відповідного фрагмента концептуальної картини світу, а саме – концепту коштовне каміння.

Таким чином, актуальність дисертаційної роботи визначається пріоритетною спрямованістю сучасних лінгвокогнітивних досліджень на вивчення процесів концептуалізації та категоризації дійсності, необхідністю поглибленого дослідження англомовної конкретної лексики, а також зумовлена поєднанням методик структурної та когнітивної лінгвістики. Виявлення особливостей структурації ЛСП "коштовне каміння" в англійській мові та його функціонування у мовленні є актуальним й у плані подальшого вивчення конкретної лексики з лінгвокогнітивних позицій, оскільки уможливлює розгляд феномену

3

"коштовне каміння" як логічної і прототипної категорії та як культурного концепту, вбудованих в англомовну картину світу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у межах міжкафедральної наукової теми "Когнітивно-семіотичне дослідження англійської мови та мовлення" (номер державної реєстрації: 0107U010629), яка розробляється на факультеті романо-германської філології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Тема дисертації затверджена Вченою радою факультету РГФ, протокол № 3 від 23 листопада 2004 р.

Об'єктом дослідження є номінації коштовного каміння в англійській мові та художньому мовленні.

Предметом аналізу виступають семантичні, мотиваційні, культурологічні особливості та концептуальні ознаки конституентів ЛСП "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні.

Матеріалом дослідження ЛСП "коштовне каміння" у мові є 138 слів, що позначають дорогоцінне каміння, та їх