LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів)

компонента-домінанти та є найбільш спеціалізованими для виконання функцій

7

поля і обов'язковими для нього, вони систематично використовуються та володіють вищим рівнем частотності у порівнянні з іншими елементами ЛСП.

В сучасній лінгвістиці відзначається необхідність дослідження полів у трьох аспектах, а саме: власне семантичному, що спирається на врахування значення слів; мотиваційному, де одиниці ЛСП можуть розглядатися як "ретроспективно" (з кута зору моделей мотивації, що лягли в основу даних слів), так і "перспективно", тобто виходячи з особливостей певного поля як джерела семантичної та семантико-словотвірної деривації; а також в аспекті культурної символіки, який продовжує перші два аспекти дослідження та розглядає лінгвокультурологічні особливості конституентів поля. Базуючись на зазначених принципах при дослідженні ЛСП "коштовне каміння" в англійській мові, ми розглядаємо семний склад лексико-семантичних варіантів номінативних одиниць, що входять до складу поля, за допомогою повного компонентного аналізу, метою якого є максимально повне виявлення семної структури семем. Розгляд ЛСП "коштовне каміння" у рамках мотиваційного аспекту включає аналіз як етимології номінацій дорогоцінного каміння, так і полісемії та словотвірних особливостей конституентів поля. Дослідження цього ЛСП з позицій культурної символіки містить розгляд інформації про номінації коштовного каміння у країнознавчих словниках, аналіз фразеологізмів, до складу яких входять назви дорогоцінного каміння, а також функціонування одиниць поля у різноманітних текстах.

Когнітивна наукова парадигма розглядає мову як засіб отримання, зберігання, обробки, переробки й використання знань. Вона передбачає дослідження способів концептуалізації й категоризації дійсності та досвіду й відбиття цих процесів засобами певної мови. Диференціація структур репрезентації знань, визначення загальних принципів їх формування, виявлення ролі мови у їх представленні, розумінні та інтерпретації становлять предмет когнітивної семантики.

В когнітивній лінгвістиці концепт визнається як базова одиниця свідомості. Виокремлюють такі напрямки дослідження концептів, як культурологічний, лінгвокультурологічний, логіко-ейдетичний, когнітивно-поетичний, когнітивно-дискурсивний та семантико-когнітивний. Останній передбачає перехід від змісту

8

значень мовних знаків до змісту відповідних концептів. Предметом семантико-когнітивних досліджень є різні засоби репрезентації, тобто вираження, передачі концептів у мові. Аналіз складу того чи іншого концепту виявляється через значення мовних одиниць, що репрезентують цей концепт, їх словникові тлумачення та мовленнєві контексти.

Концепти служать основою для формування класів і категорій. Категоризація, як і концептуалізація, є класифікаційною діяльністю, але процес концептуалізації спрямований на виокремлення мінімальних змістових одиниць людського досвіду, структур знань, а процес категоризації – на об'єднання схожих або тотожних одиниць у більші розряди, категорії. В основі когнітивної семантики перебуває новий підхід до формування та організації мовних категорій – прототипний. Згідно з ним категорії мають внутрішню структуру, що відображає реалії об'єктивного світу. Елементи категорій є нерівнозначними між собою; виділяються центральні, психологічно виражені елементи – прототипи – члени категорії, які максимально повно втілюють характерні для даної категорії ознаки та особливості.

У нашому дослідженні англомовне ЛСП "коштовне каміння" розглядаємо як вербалізований концепт, що лежить в основі відповідної категорії, та виділяємо його концептуальні ознаки, спираючись на мовну та мовленнєву вибірки.

Другий розділ "Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові" присвячено, по-перше, розглядові конституентів цього поля в семантичному, мотиваційному та лінгвокультурологічному аспектах. Визначено семантичну структуру досліджених номінацій, розглянуто етимологію назв коштовного каміння, проаналізовано словотвірні особливості цих номінацій, досліджено фразеологічні звороти, які містять номінації коштовного каміння. По-друге, з'ясовано особливості ядерно-периферійної структури досліджуваного поля в англійській мові.

Зазначений комплексний аналіз ЛСП "коштовне каміння" зумовив вибір джерел дослідження, а саме: тлумачних словників англійської мови – для семантичного аналізу; тлумачних та етимологічних – для мотиваційного аналізу; а

також фразеологічних та лінгвокраїнознавчих – для розгляду цього ЛСП у

9

культурологічному аспекті.

Виконане дослідження семантичного аспекту номінативних одиниць, що позначають коштовне каміння, показало, що до складу їх лексичного значення входять такі компоненти, як дорогоцінність каміння, його зовнішній вигляд, мінералогічна характеристика та особливості використання.

Сема коштовності каміння є родовою назвою цього класу предметів, вона об'єднує всі члени досліджуваного поля та виражається за допомогою словосполучень "precious / semipreciousstone" (дорогоцінне / напівдорогоцінне каміння).

Опис зовнішнього вигляду коштовного каміння містить дві характеристики – зазначення кольору та прозорості мінералів і зустрічається більш ніж у половині з проаналізованих словникових дефініцій, серед особливостей яких відзначаємо використання не тільки різноманітних прикметників на позначення кольору для надання якомога вичерпної інформації про забарвлення дорогоцінного каміння, а й образних засобів для підкреслення його природної краси.

Сема мінералогічна характеристика має такі складові гіпосеми, як власне мінералогічний склад коштовного каміння, його хімічна формула, твердість, кристалічна структура та місце знаходження того чи іншого мінералу у природі. Інформація щодо мінералогічної характеристики подається як у розгорнутому вигляді – словесний опис, так і в стислому – за допомогою хімічної формули. При зазначенні твердості мінералів словникові дефініції обмежуються загальними прикметниками hard / soft (твердий / м'який). Місце знаходження того чи іншого мінералу у природі описується двома способами – зазначенням природних умов (наприклад, порід) та місцевості, де видобувається коштовне каміння.

Сема використання актуалізується, по-перше, через зазначення традиційного використання коштовних мінералів у ювелірній справі для виготовлення різноманітних прикрас, що передається у розглянутих словникових дефініціях за допомогою словосполучень "used in jewellery / used as a gem", по-друге, через зазначення використання каміння як сировини видобутку інших мінералів, хімічних сполук і речовин та у виготовленні різних інструментів, іншої продукції.

10

У мотиваційному плані було проаналізовано етимологію назв коштовного каміння з ретроспективних позицій, а також їх полісемію та словотвірний потенціал – з перспективної точки зору. Згідно з аналізом у ретроспективному аспекті походження досліджуваних номінацій, більшість англомовних назв коштовного каміння (53 % від загальної кількості) були запозичені безпосередньо з французької мови, що можна пояснити тривалим (упродовж майже трьох століть норманського завоювання) впливом цієї мови на англійську. В основі розглянутих номінацій дорогоцінних мінералів перебувають як