LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів)

важливість певного об'єкту для спостерігача.

Розгляд мовних та мовленнєвих засобів вербалізації досліджуваного концепту дає змогу виокремити назви тих різновидів коштовного каміння, що, завдяки своїй перцептуальній характеристиці сприймаються як еталони для основних (елементарних) кольорів. Для червоного кольору – це рубін та корал (red – ruby, coral), для жовтого – бурштин (yellow – amber), для зеленого – смарагд, рідше жад (green – emerald, jade), для синього – сапфір або бірюза (blue – sapphire, turquoise), для чорного – гагат (black – jet), для білого ж кольору еталоном серед коштовного каміння є перлина (white – pearl). Отже, еталонними номінаціями для елементарних кольорів є в основному ядерні одиниці.

Аналіз мовного та мовленнєвого втілень концепту коштовне каміння свідчить у більшості випадків про позитивну оцінку дорогоцінного каміння в англомовній культурі. Така оцінка знаходить своє відображення насамперед у фразеологізмах та у художньому мовленні.

З огляду на результати дослідження номінацій коштовного каміння в англійській мові та їх функціонування у художньому мовленні, розглядаємо категорію коштовне каміння, в основі якої знаходиться відповідний концепт. Зазначена категорія ґрунтується на виділених ознаках концепту коштовне каміння, а саме – красі та цінності. Категорія коштовне каміння проявляє характерні риси як логічної, так і прототипної категорій. З одного боку, її члени мають певні

18

спільні фізичні, хімічні та функціональні параметри. З іншого боку виділяємо 8 прототипних одиниць, за якими можна визначити категорію коштовне каміння в цілому. До них зараховуємо номінації дорогоцінного каміння, які входять до ядра як мовного, так і мовленнєвого ЛСП (diamond, pearl, gem, emerald, ruby, sapphire), а також номінації amber та coral, завдяки їх широкому вжитку в художньому мовленні. Саме ці одиниці максимально повно втілюють характерні для даної категорії ознаки та особливості, вони є найбільш частотними у порівнянні з іншими членами, і за ними, як за типовими прикладами дорогоцінного каміння, можна визначити відповідну категорію у цілому.


Основні результати дисертації відображено у висновках:

1. Дослідження ЛСП "коштовне каміння" в англійській мові в семантичному, мотиваційному та культурологічному аспектах доводить висунуту гіпотезу щодо концептуальних ознак у структурі аналізованого концепту та логічних рис у відповідної категорії.

2. Структура ЛСП "коштовне каміння" в англійській мові складається з чотирьох зон (ядро, медіальна частина, ближня та дальня периферії). Найбільш продуктивними з позицій полісемії та словотвору, є номінації diamond, pearl, gem, coral, amber, ruby та emerald, які є ядерними н.о. цього поля або ж входять до його медіальної частини. Між конституентами досліджуваного поля зафіксовано такі типи відношень, як гіперо-гіпонімічні, синонімічні та кореляції семантичної похідності.

3. Дослідження особливостей функціонування конституентів ЛСП "коштовне каміння" в англомовній фольклорній і авторській прозі та поезії показало, що номінації дорогоцінних мінералів застосовуються насамперед у описові людини, її зовнішності, побуту, оточення, а також в зображенні інших природних об'єктів і в прямому, і в переносному значенні. Відзначаємо яскраве антропоцентричне спрямування вживання назв коштовного каміння у народних казках, тоді як в авторських творах простежується тенденція до застосування аналізованих номінацій у зображенні найрізноманітніших об'єктів та сутностей.


19

4. Згідно з критерієм частотності вжитку номінацій коштовного каміння в художніх творах, структура досліджуваного мовленнєвого поля складається з ядра, медіальної частини, ближньої та дальньої периферії. Кількісні показники вжитку номінацій коштовного каміння у фольклорних творах свідчать про те, що як прозові, так і поетичні народні джерела використовують майже однаковий обсяг досліджуваних назв дорогоцінних мінералів. Крім цього, у них зафіксовані переважно номінації коштовного каміння, що належать до ядра цього мовленнєвого поля.

5. Проведений аналіз мовного та мовленнєвого втілень концепту коштовне каміння показав, що його структура містить дві концептуальні ознаки – красу та цінність. Концептуальна ознака краси коштовного каміння складається у свою чергу із кольору та прозорості. Ця ознака є перцептуальною, фізично-наочною ознакою, тоді як цінність є, з одного боку, соціально-економічною ознакою, яка зумовлена використанням коштовного каміння у виготовленні ювелірних прикрас та його приналежністю до невід'ємних атрибутів багатства, з іншого - духовною ознакою, за допомогою якої підкреслюється важливість та неповторність певного об'єкту. Концепт коштовне каміння має у більшості випадків позитивну оцінку в англомовній культурі. Така оцінка знаходить своє відображення насамперед у фразеологізмах та в художньому мовленні.

6. Категорія коштовне каміння ґрунтується на виділених ознаках концепту коштовне каміння, а саме – красі та цінності. Саме наявність цих ознак дозволяє віднести той чи інший мінерал до даної категорії. Зазначена категорія проявляє характерні риси логічної (її члени мають певні спільні фізичні, хімічні та функціональні параметри) і прототипної категорій (виокремлюємо 8 прототипних одиниць, за якими можна визначити категорію коштовне каміння в цілому, а саме: diamond, pearl, gem, emerald, ruby, sapphire, amber та coral). Як логічна, досліджувана категорія є фрагментом наукової картини світу, що не залежить від суб'єктивних знань людини. Водночас концепт коштовне каміння та прототипні риси даної категорії є фрагментом наївної картини світу, та відображають архаїчні знання про відповідні об'єкти.


20

7. Проведене дослідження відкриває перспективи для подальшого розгляду англомовленнєвого втілення концепту коштовне каміння на матеріалі публіцистичного мовлення, у плані вивченні концептів краса та цінність, а також для аналізу іншої конкретної лексики та відповідних концептів.


Основні положення дисертації викладені у таких публікаціях:

1. Функціонування лексико-семантичного поля "коштовне каміння" в англомовних народних та літературних казках // IV Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам'яті професора В.Л. Скалкіна. 27-28 січня 2005 року: Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 229-234.

2. Функціонування лексико-семантичного поля "коштовне каміння" в англомовній народній та авторській поезії // ХІІ Международная конференция по функциональной лингвистике "Функционализм как основа лингвистических исследований": Сборник научных докладов. – Симферополь: Доля, 2005. – С. 266-267.

3. Функціонування лексико-семантичного поля "коштовне каміння" в англомовному художньому мовленні (на матеріалі творів О. Уайльда) // Записки з романо-германської філології. – Вип. 16. – Одеса: Фенікс, 2005. – С. 164-173.

4. Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові (етимологічний аналіз) // Мова і культура. (Науковий щорічний журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8. – Т.V. – Ч.1. – Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 216-220.

5. Особливості структури лексико-семантичного поля "коштовне каміння" в