LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле ДОБРО в українській та англійській мовах

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІВАНЕНКО Надія Вікторівна
УДК 81'44 (811.161.2 + 811.111): 81'373
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ДОБРО

В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХСпеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне

і типологічне мовознавство


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукКиїв – 2007

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі перекладу та загального мовознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Лучик Алла Анатоліївна,

Національний університет

"Києво-Могилянська Академія",

кафедра слов'янського та загального мовознавства,

професор


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Стишов Олександр Анатолійович,

Київський національний лінгвістичний університет,

кафедра фонетики та граматики слов'янських мов,

завідувач кафедри


кандидат філологічних наук

Кислицина Наталія Миколаївна,

Таврійський національний університет

імені В.І.Вернадського

кафедра теорії і практики перекладу та соціолінгвістики,

доцентЗахист відбудеться "25" січня 2008 р. о 12 год. 30 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).


Автореферат розісланий "19" грудня 2007 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

професор О.М.Кагановська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Дисертація присвячена зіставному дослідженню системної організації одиниць лексико-семантичного поля добро у сучасних українській та англійській мовах. Міжмовне зіставлення лексичних одиниць спрямоване на встановлення семантичних особливостей систем двох мов, виявлення національно-специфічного та подібного в концептуалізації світу носіями порівнюваних мов (Н.Д.Арутюнова, Г.Вежбицька, І.О.Голубовська, М.П.Кочерган, А.А.Лучик, В.М.Манакін, О.О.Тараненко, О.О.Селіванова).

Поняття "добро" є багатогранним і складним явищем, що викликає інтерес у науковців різних галузей. У сучасних лінгвістичних дослідженнях вивчається зміст поняття "добро" (Н.Д.Арутюнова, В.І.Постовалова), аналізуються його об'єктивні та суб'єктивні оцінні параметри (О.М.Вольф, М.О.Дмитровська). Добро визначається як складова мовної картини світу (Т.А.Космеда, Ph.Foot), як оцінний компонент у семантичній структурі слова (Г.І.Приходько), як елемент семантичного простору оцінного тезауруса англійської мови (О.Л.Бєссонова). Досліджуються лінгвокогнітивні характеристики засобів вербалізації концепту ДОБРО в англійській мові та його філософська основа (І.В.Змійова, S.Smith). Добро розглядається як філософська (J.Cooper, G.Santas) й етична категорія (Л.Б.Волченко, В.Ш.Сабіров, I.Murdoch), а також при лігвокогнітивному аналізі суміжних концептів щастя, happiness, justice, pleasure, love (Ю.С.Степанов, J.Austin, M.Chattegee, T.Gould, R.Kraut, N.Natham).

Водночас лексичні одиниці, що виражають поняття "добро", не були об'єктом дослідження у зіставному аспекті на матеріалі лексикографічних даних неспоріднених української та англійської мов. Дослідження таких одиниць у межах лексико-семантичного поля з урахуванням системності мови надає можливість об'єднати мовні та позамовні знання для тлумачення лексем, що об'єктивують поняття "добро". Польовий підхід організації лексики є одним із основних принципів систематизації мовних явищ (О.В.Бондарко, Ю.М.Караулов, А.М.Кузнєцов, Г.А.Уфімцева, Г.С.Щур), завдяки якому розкривається взаємозв'язок, взаємозалежність та ієрархічність мовних одиниць (М.В.Нікітін, S.Ullmann). Це уможливлює дослідження не окремих лексем, а систем словникових одиниць та відображення їх семантичних зв'язків. Зіставне дослідження одиниць лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах сприяє розкриттю спільного та відмінного у їхній семантиці, виявленню співвідносних слів у двох мовах, з'ясуванню системних зв'язків складників поля та його структури в обох мовах.

Актуальність пропонованої роботи зумовлена, по-перше, спрямованістю зіставної лексичної семантики на вивчення особливостей мовних одиниць, які відображають ключові етичні поняття, по-друге, необхідністю виявлення національної специфіки та міжмовних подібностей у семантиці лексем української та англійської мов. Аналіз семантичних і структурних особливостей одиниць лексико-семантичного поля добро дозволяє визначити у кожній із мов спільні та відмінні семантичні компоненти лексем, а також відобразити системні зв'язки лексики. Встановлення системних відношень одиниць лексико-семантичного поля добро, з'ясування його структурної організації виявляє міжмовні сходження та розбіжності лексичних засобів вираження поняття "добро" в сучасних українській та англійській мовах.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження пов'язане з держбюджетною науково-дослідною темою Міністерства освіти і науки України № 0105U001846 "Європейські мовні картини світу в аспектах етнолінгвістики та лінгвокультурології" кафедри перекладу та загального мовознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Тема затверджена на засіданні бюро Наукової ради "Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності" (протокол №3 від 20.06.2002) Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України.

Мета дослідження – з'ясувати системну організацію одиниць лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах і встановити особливості вираження поняття добро у двох мовах.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

– висвітлити загальнофілософське та оцінне уявлення про поняття "добро";

– розкрити особливості семантичної структури ключової одиниці
лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах;

– виявити складники лексико-семантичного поля, що виражають поняття "добро" у досліджуваних мовах;

– визначити семний склад мовних одиниць лексико-семантичного поля добро в сучасних українській та англійській мовах;

– з'ясувати характер семантичних парадигматичних відношень одиниць поля у досліджуваних мовах;

– зіставити системну організацію лексико-семантичного поля добро у двох обраних мовах.

Об'єктом дослідження є одиниці лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах.

Предметвивчення – системна організація одиниць лексико-семантичного поля добро в українській та англійській