LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле ДОБРО в українській та англійській мовах

мовах.

Матеріалом дослідження слугували дані вибірки з тлумачних словників української та англійської мов (Словник української мови в 11-ти томах, The Oxford English Dictionary, Vol. 1-12; Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Vol. I-III), електронного словника англійської мови (Oxford English Dictionary Online / ed. John Simpson, 2nd, 3rd ed.). Приклади також добиралися з вищевказаних словників. Крім цього у дослідженні використано дані ідеографічних, синонімічних, двомовних, енциклопедичних та інших лексикографічних джерел. Кількість досліджуваних одиниць становить 380 лексем, у яких було виявлено 1993 семи.

Для досягнення поставленої мети і вирішення конкретних завдань застосовувався комплекс методів та прийомів дослідження. Для опису способів вираження поняття "добро" та узагальнення основних положень дослідження використовувався описовий метод; компонентний аналіз дозволив дослідити семантичну структуру одиниць лексико-семантичного поля добро; метод опозицій розкрив системні відношення між лексичними одиницями в полі; метод семного аналізу словникових дефініцій спрямовано на виявлення збігу та розходжень у семантиці складників поля; за допомогою методу ступінчатої ідентифікації визначено ієрархію одиниць поля; зіставний метод використано для з'ясування спільних та відмінних рис у структурі лексико-семантичного поля добро української та англійської мов; метод кількісного аналізу залучено для підрахунків лексем і сем у зіставлюваних фрагментах мовних систем та визначення обсягу семантичних компонентів одиниць поля, спільних з ядром.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що вперше лексико-семантичне поле одиниць, які виражають багатогранне явище добро, проаналізовано з позицій зіставної семантики на матеріалі лексикографічних даних української та англійської мов; визначено складники лексико-семантичного поля добро та способи їхнього впорядкування в цілісну систему в досліджуваних мовах; установлено кількісний і якісний склад мовних одиниць досліджуваного поля в обох мовах та висвітлено їхню семну будову. Вперше розкрито системні відношення лексем і з'ясовано особливості лексико-семантичного поля одиниць, що виражають поняття добро в українській та англійській мовах; визначено співвідношення між ядром і периферією та зіставлено ядерні, навколоядерні та периферійні частини досліджуваного поля добро в обох мовах.

Теоретичне значення роботизумовлюється певним внескому розвиток зіставної лексикології як галузі контрастивної лінгвістики, а також у лексичну семантику та теорію міжкультурної комунікації. Дослідження сприяє подальшому опрацюванню різних підходів до вивчення лексико-семантичних систем, зокрема зіставного аналізу лексико-семантичних полів. Установлення спільних та відмінних рис одиниць лексико-семантичного поля добро як складової національно-мовної картини світу доповнює відображення етнокультурної своєрідності досліджуваного поняття в українській та англійській мовах.

Практичне значення результатів дослідження полягає в можливості їх використання в курсах лексикології української та англійської мов (розділи "Семантична структура слова", "Мовна семантика", "Лексична система і дослідження її структури"), типології (розділи "Лексична типологія", "Методи дослідження семантичної структури слова"), теорії та практики перекладу (розділ "Семантичні аспекти перекладу"), а також на практичних заняттях з англійської та української мов, при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Результати дослідження і фактичний матеріал можуть бути використані у лексикографічній практиці, при укладанні перекладних та тлумачних словників.

Апробація результатів. Результати дослідження обговорювалися на семи міжнародних конференціях: XI, XII Міжнародних наукових конференціях ім. проф. Сергія Бураго "Мова і культура" (Київ, 2002, 2003), Міжнародній науковій конференції "A World Apart or Still Together" (Nottingham, 2004),
VII Міжнародній науковій конференції "Postgraduate Conference in Theoretical and Applied Linguistics" (Durham, 2004), Міжнародній науковій конференції "Національна культура у парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, фольклористики" (Київ, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції "Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції" (Київ, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції "Research Poster Conference" (Oxford, 2003) та на звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (Кіровоград, 2003-2007) і звітній науковій конференції Оксфордського університету (Oxford, 2004).

Публікації. Основний зміст дисертаційного дослідженнявідображено у восьми статтях та матеріалах наукових конференцій, шість з них у фахових виданнях України (3,3 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 4,58 др. арк.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг роботи складає 245 сторінок, з яких 181 сторінка основного тексту. Бібліографія включає 325 джерел, з них 15 позицій лексикографічних праць.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету й завдання, окреслено наукову новизну, теоретичне і практичне значення основних положень та одержаних результатів, розкрито об'єкт і предмет роботи, описано методи дослідження.

У першому розділі сформульовані основні принципи зіставних досліджень у мовознавстві; викладено теоретичні основи дослідження; проаналізовано загальнофілософські та оцінні уявлення про добро; розглянуто основні поняття, за допомогою яких досліджується структура лексико-семантичного поля добро; описано поетапну методику зіставного дослідження.

У другому розділі розкрито семантичну структуру ключової лексеми добро; виявлено складники поля та способи їхнього впорядкування; визначено структурні (ядерну, навколоядерну та периферійну) частини лексико-семантичного поля добро в українській мові; з'ясовано семантичну будову та семантичні парадигматичні відношення одиниць досліджуваного поля.

Третій розділ присвячений встановленню семантичної структури ключової лексеми good(добро) в англійській мові та виявленню елементів лексико-семантичного поля добро; висвітленню семантичної будови і семантичних парадигматичних відношень одиниць лексико-семантичного поля добро в англійській мові та побудові його структури.

Четвертий розділ розкриває особливості системного представлення лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах; висвітлює його спільні та відмінні риси; розкриває національно-культурну специфіку вираження поняття добро в українській та англійській мовах.

У загальних висновках підведено підсумки здійсненого дослідження, узагальнено міркування і спостереження, окреслено перспективи подальшого вивчення мовних одиниць, що виражають поняття добро.

Додатки ілюструють склад лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах; відображають структуру лексико-семантичного поля добро в зіставлюваних мовах.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


Розділ 1. "Теоретичні