LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле ДОБРО в українській та англійській мовах

лексем, 118 сем (з них 42 спільних з ядром). Поняття дружби близьке до поняття любові, адже обидва передбачають взаємну прихильність, повагу, довір'я. В семантичних парадигматичних відношеннях це проявляється у великій кількості еквіполентних та привативних опозицій між лексемами окреслених мікрополів. Наприклад, дружба – відданість,дружелюбність – приязнь (привативні опозиції), дружба – прихильність – приязнь (еквіполентна опозиція). Активним семантичним компонентом мікрополя дружба є сема 'повага'. Зафіксовано поодинокі пари синонімів як, напр., повага – шана, поважати – шанувати.

Периферія лексико-семантичного поля добро представлена чотирма мікрополями правда (13 лексичних одиниць, 97 сем, з яких 18 спільних з ядром), допомога (18 лексем, 70 сем, з яких 19 спільних з ядром), згода (19 одиниць, 68 сем, з них 7 спільних з ядром), бажання (11 лексем, 50 сем, з них 12 спільних з ядром). Одиниці периферії містять більше диференційних сем, якими вони відрізняються від ядерних складників поля, а тому можна передбачити, що вони будуть перетинатися з одиницями інших лексико-семантичних полів. Отже, лексико-семантичне поле добро в українській мові має розмиті кордони, що уможливлює входження в нього інших лексем. Активними є такі семантичні компоненти, як 'користь', 'взаємний', 'згода', 'прагнення', 'бажання', що виражають потяг до здійснення добра, підтримки, турботи, домовленості і розуміння. Активними виявляються семантичні парадигматичні зв'язки з одиницями мікрополя дружба.

Розділ 3. "Структурування лексико-семантичного поля добро/goodв англійській мові". Особливістю одиниць лексико-семантичного поля добро в англійській мові є складність і багатоаспектність їх семантичної структури. Узагальнене абстрактне поняття добров англомовній картині світу має складну структуру і представлене лексико-семантичним полем, яке складається з ядра, навколоядерної зони та периферії, заповнених відповідним лексичним матеріалом. Ядерною одиницею поля у досліджуваному матеріалі є лексемаgood (n), яка виражає значення усього позитивного по своїй природі або корисного в результаті виконання дії: The Colonel laughed all the more. He was going to get all the good out of this (OED).

До ядра поля належать 30 лексичних одиниць (мікрополе benefit), що виражають поняття доброї справи чи дії, блага, доброчесності, моральності (G.Wright). Вони об'єднуються у мікрополе, ядерна одиниця benefit якого входить до семного складу лексичної одиниці good(n), отже між ними спостерігаються безпосередні семантичні зв'язки. Згадане мікрополе нараховує найбільшу кількість сем – 252 семантичні компоненти та найбільше спільних сем з ядерною одиницею good – 60%). Активними (наявні у 20 і більше відсотках одиниць) виявилися семантичні компоненти 'good' (adj.), 'good' (n), 'benefit', які поєднують мовні одиниці зазначеного мікрополя різними видами парадигматичних зв'язків: привативними, еквіполентними та тотожності. Особливістю мікрополя є велика кількість еквіполентних опозицій та, як результат, наявність ідеографічних синонімів. Так, лексеми goodnesskindnessоб'єднуються в еквіполентну опозицію спільними семами 'benefit', 'advantage'. Зазначені елементи є ідеографічними синонімами, вони відрізняються своєю семантикою, що виявляється у розбіжностях семантичних компонентів їхніх значень. Так, у семах 'tenderness', 'fondness', 'affection', 'love' лексеми kindnessіснуєвказівка на ніжні почуття, захоплення, прив'язаність, любов: A lady for whom he had once entertained a sneaking kindness (OED). Ідеографічними синонімами є також лексичні одиниці virtueexcellence, goodnessgenerosity.

До складу навколоядерної зони входить чотири мікрополя: happiness, pleasure, love, friendship, оскільки вони містять найбільше семантичних компонентів спільних з ядром, а їхні ядерні одиниці пов'язані з ключовою лексемою good безпосередніми семантичними зв'язками і є семами елементів ядра поля: good(n) good(adj.)pleasure; good(n)good(adj.)happiness; goodbenefitkindnesslove; goodbenefitkindnessfriendship.

Кількість лексем мікрополя happiness складає 22 лексичні одиниці, 119 сем (з яких 68 спільних з ядром). Найактивнішими семами цього мікрополя є семантичні компоненти 'success', 'fortune', 'luck'. Опозиція еквіполентності спостерігається між одиницями happinessfelicity, fortunatelucky, fortuneluckchancehap, які у системі англійської мови є ідеографічними синонімами. Ядерна одиниця good (n)усього лексико-семантичного поля та ключова лексема happiness зазначеного мікрополя, репрезентуючи спільне уявлення про доброчинні наміри, позитивні відчуття, об'єднані інтегративною семою 'good' (adj.) в еквіполентну опозицію.

Мікрополе pleasure належить до навколоядерної частини лексико-семантичного поля добро в англійській мові і нараховує 22 лексеми, 112 сем
(із них 45 спільних з ядром). Сема 'pleasure' не була виявлена в ядерній одиниціgoodдосліджуваноголексико-семантичногополя, а лише в одиницях ядерного мікрополяbenefit. Це пояснює приналежність згаданого мікрополя не до ядра, а до навколоядерної частини поля. Довгі синонімічні ряди, наприклад, pleasureenjoymentdelightdelectationpleasing(n)pleasingness є характерною особливістю мікрополя pleasure.

26 лексичних одиниць, 176 сем (з них 75 спільних з ядром) об'єднані у мікрополе love. Семний склад лексем цього мікрополя свідчить провираженняйого одиницями значення любові, ніжних почуттів, пристрасті, симпатії. Активним є семантичний компонент 'love'. Семантична структура переважної більшості лексичних одиниць на позначення емоцій і почуттів, пов'язаних із любов'ю, складається з великої кількості ознак, що пояснюється багатозначністю, різноплановістю цього поняття (Г.А.Огаркова). Так, лексема love утворює еквіполентну опозицію з лексемою affection, представляючи спільне поняття доброзичливості, гарячої любові, ніжних почуттів, захоплення, любовної прив'язаності (семи 'attachment', 'fondness', 'disposition'). Напр.:Affection and satisfied pride would again warm her later years (OED). У системі англійської мови зазначені одиниці функціонують як ідеографічні синоніми. Лексеми affection таloveхарактеризують почуття при стані закоханості, причому остання з них – сильніші та інтенсивніші (семи 'strong', 'predilection'). Семантика елемента affectionпозначає емоції або почуття з підкресленням того, що вони можуть виражатися як явища, схожі на сильну непереборну пристрасть, навіть хтивість (семи 'passion', 'lust').

Семантика поняття дружби виражається 27 одиницями, 166 семантичними компонентами (з них 56 спільних з ядром), що функціонують у мікрополі friendship. Найактивнішою семою цього мікрополя виявляється семантичний компонент 'respect'.