LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле ДОБРО в українській та англійській мовах

Мовні одиниці respect,esteem,reverence,regard утворюють один синонімічний ряд. Вони позначають почуття або вияв шанобливої уваги, шани і глибокої поваги до інших. Лексичними синонімами є також одиниці reliabletrustworthy,torespecttoesteemtoreverencetoregard. Спостерігаються семантичні парадигматичні відношення еквіполентності з одиницями, що входять до складу мікрополів benefit, love, happiness. Так, на близьке знайомство, інтимність указує ядерна одиниця friendship,яка семою 'intimacy'пов'язаназ елементами мікрополяlove.

У периферійній зоні містяться чотири мікрополя: truth (17 лексем, 123 семи, з них 37 спільних з ядром), help (13 одиниць, 89 сем, з них 22 спільних з ядром), agreement (19 лексичних одиниць, 84 семантичні компоненти, з них 23 спільних з ядром), wish (14 лексем, 77 сем, з них 18 спільних з ядром). Складники периферії лексико-семантичного поля містять більше диференційних сем і розривають його замкнутість. Одиниці периферії характеризуються відносною віддаленістю і менш активними семантичними парадигматичними зв'язками (менша кількість спільних сем) з лексемами ядерної і навколоядерної зони. Найбільше зв'язків вони виявляють з одиницями навколоядерного мікрополя friendship, що засвідчує властивість лексем усього лексико-семантичного поля добро англійської мови перетинати межі ядра і периферії. Виділені найактивніші семантичні компоненти периферії 'true', 'honesty', 'help', 'agreeable', harmonious', 'desire'.

Розділ 4. "Зіставний аналіз лексико-семантичного поля добров українській та англійській мовах". Специфікою поняття "добро" в англійській та українській мовах є те, що сутності, яким може бути приписана дана ознака, відповідають уявленням людини про універсальні еталони і норми. Отже, як показує мовний матеріал, в англійців поняття "добро" здебільшого збігається з українським. Добро – це моральна цінність, а кожна цінність слугує системою орієнтирів, що допомагають людині обрати найбільш раціональну поведінку в різноманітних життєвих ситуаціях, застерігають її від помилок, визначають правила стосунків. Тому лексико-семантичне поле добро, в якому виокремлюються інші мікрополя, що відображають морально-етичні норми, має саме оцінний та ціннісний характер.

Семний аналіз словникових дефініцій та встановлення системних відношень між одиницями поля виявили кількісні та якісні розбіжності лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах. Найбільший кількісний незбіг сем спостерігається в ядерних частинах поля, а саме у мікрополях добро і benefit. Більша кількість сем у лексичних одиницях англійської мови свідчить про те, що вони здатні відображати позначуваний об'єкт детальніше. Українські лексеми навпаки характеризуються конкретністю своїх значень, оскільки містять меншу кількість сем. Спільними семантично активними семами цих мікрополів є 'добро', 'добрий' та 'good' (n), 'good' (adj.). В англійській мові крім того виокремлюється ще одна семантично активна сема 'benefit', яка не є активною в українській мові.

Щодо якісних розбіжностей, то тлумачення добра як вищої реальності, довершеності характерне англійській культурі, напр.: A prayer meeting on Sunday evening has become a power for good in the College (OED). Шлях до вищості через добро характерний для англійської національної свідомості, "вона проникнута оптимістичною вірою в незламне вічне існування добра" (T.Pyles). В українській мовній картині світу добро розуміється як позитивний аспект людського існування, активна діяльність індивіда, направлена на досягнення блага: Лагодився Чіпка громаді служити, – збирався добро робити (СУМ). Ця розбіжність зумовлена особливостями історичного та культурного розвитку народів, під впливом яких формувалося у національній свідомості уявлення про добро.

У процесі виявлення та опису семантичних парадигматичних відношень одиниць у межах усього поля було виокремлено по дев'ять мікрополів. Відмінність у структурі лексико-семантичного поля добро української та англійської мов полягає у приналежності мікрополів задоволення та pleasure до його різних структурних частин. В українській мові згадане мікрополе належить до ядра поля, а в англійській – до навколоядерної зони.

Мікрополя у складі лексико-семантичного поля добро обох мов представляють собою незамкнені системи, а їхні ядерні одиниці входять до семного складу лексем ядерних мікрополів, а отже пов'язані з ключовою одиницею поля (добро в українській мові та good в англійській) безпосередніми семантичними зв'язками. Компоненти периферії поля найбільш віддалені від ядра, характеризуються великим обсягом диференційних сем. Периферійна лексика містить менше семантичних компонентів, спільних з ядром поля.

Семантичні парадигматичні зв'язки часто виражаються співвіднесенням не однієї, а декількох спільних сем. Так, інтегративними є семи 'помилування', 'жалість', 'добрий' в еквіполентній опозиції лексем милосердя і милість; семантичні компоненти 'success', 'chance', 'good' (adj.) – в аналогічній опозиції одиниць fortune і luck. Лексичні одиниці, об'єднані в еквіполентні опозиції, засвідчують в обох мовах ідеографічні синоніми, які висвітлюють різні аспекти позначуваного об'єкта. Наприклад, у зіставлюваних мовах фіксуються одиниці укр. щастити, фортунити, везти та англ. tofortune,toluck, tochance,tohap,що позначають дію "відбуватися на щастя, на успіх" з одночасною вказівкою на везіння, випадковість, удачу. Ці лексеми в обох мовах утворюють синонімічні ряди, проте виявляють між собою різні семантичні опозиції. Так, англійські одиниці утворюють еквіполентні опозиції. Їхні семи 'to ordain', 'fortune', 'luck', 'to succeed', 'good' характеризують значення сприяння, допомоги, везіння з боку долі. Напр.: You have fortune on your side (OED). У семантиці одиниць tochance, tohapпростежується значенняризику, вірогідності, везіння, шансу, що виражають їх семантичні компоненти 'to risk', 'to happen', 'to occur', 'by chance'. Напр.: Thus often it haps, that A feather daunts the brave (OED).

В українській мові спостерігаються інші семантичні опозиції між переліченими вище лексемами. Одиниці фортунити, щастити об'єднані в еквіполентну опозицію і є синонімами. Вони виявляють семантичну подібність з англійськими одиницями tofortune,toluck, оскільки містять подібні до їхніх семи 'щастя', 'успіх', 'везти', 'удаватися': Фортунить вам, Маріє Кирилівно, просто інший раз аж не віриться. Кожна справа ніби сама в руки вам іде (СУМ). Українські лексеми фортунити, щастити утворюють привативну опозицію з елементом везти, який містить семи 'фортунити', 'щастити', подібні до семантичних компонентів англійських одиниць to chance, to hap.

У периферії лексико-семантичного поля добро крім спільних виокремлюються різні семантично активні семи: 'справедливість', 'користь', 'вигода' в українській мові та 'honesty', 'support', 'to patronize', 'harmonious' – в англійській.


ВИСНОВКИ

Поняття "добро" належить до найважливіших категорій, які викликають особливий інтерес для дослідження