LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле ДОБРО в українській та англійській мовах

національно-культурної специфіки певного етносу. Адже добро є однією з найвищих цінностей буття, з важливих моральних категорій. Поняттям "добро" оцінюються всі морально-позитивні явища дійсності, включаючи оцінку різних видів діяльності, поведінки, окремих учинків та особистих якостей індивіда. Тому загальнооцінні одиниці мають універсальний характер, оскільки репрезентують знання про загальну оцінку – добро.

Лексико-семантичне поле добро представлене загальнооцінними одиницями різних лексико-граматичних класів, які об'єднуються на підставі спільної семи 'добро', що виражається в них експліцитно або імпліцитно. Польовий підхід дозволив розкрити системні зв'язки та ієрархічні відношення між одиницями у лексико-семантичному полі добро, встановити внутрішню системну будову поля досліджуваних мов, а також виділити їх спільні та відмінні риси.

Досліджувані одиниці лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах виявляють високий ступінь близькості, проте не збігаються повністю, а перебувають у відношенні перетину, оскільки дійсність не відбивається у двох мовах в однаковій формі. Це зумовлено різним способом життя народів, культурними надбаннями націй, характером їх мислення та сприйняттям реальностей.

Лексико-семантичне поле добро має такі структурні частини як ядро, навколоядерну зону та периферію. Ядро поля в українській мові становлять мікрополя благо та задоволення, в англійській мові – мікрополе benefit, одиниці яких є складниками семної структури ядерних одиниць поля добро та good. Ядерна та навколоядерна частини лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах виражають сутність усього лексико-семантичного поля, їх семантика виявляється конкретнішою за семантику периферійних лексем, у яких виявлено більше диференційних сем. Периферія поля має досить розмиті кордони. Це відображає структурну незамкнутість лексико-семантичного поля добро, що уможливлює постійне входження у склад поля нових одиниць.

Між одиницями лексико-семантичного поля добро розкрито системні відношення, що проявляються у привативних, еквіполентних зв'язках та опозиціях тотожності. Виявлені еквіполентні відношення між складниками
лексико-семантичного поля визначають ідеографічні синоніми, а опозиції тотожності свідчать про наявність абсолютних синонімів. Привативні опозиції характеризують ієрархічно організовану систему поля.

До складу лексико-семантичного поля добро в обох мовах входять абстрактні мовні одиниці, між якими фіксуються синоніми (61 в українській мові і 56 в англійській). Різне наповнення синонімічних рядів слів досліджуваного поля в українській та англійській мовах характеризує відмінності структур їхньої семантики, напр., поважати – шанувати / torespecttoesteemtoregardtoreverence. Лексична одиниця української мови здатна відображати такі характеристики, які в англійській мові містяться у значеннях кількох лексем.

Спільною ознакою лексико-семантичного поля добро у двох мовах є те, що між ядерними елементами фіксуються вищий ступінь семантичної близькості та переважання синонімічних відношень на противагу периферійним одиницям, які відзначаються слабким ступенем семантичної близькості. Ядро і навколоядерна частина у зіставлюваному лексико-семантичному полі добро характеризуються максимальною концентрацією суттєвих ознак поля, зосередженням семантичних парадигматичних зв'язків, тоді як периферія відзначається розрідженістю ознак та послабленням зв'язків з одиницями ядра, проявом певного ступеня ізольованості.

Серед відмінних характеристик лексико-семантичного поля добро у двох мовах є неоднакова кількість семантичних компонентів у мікрополях. Відмінності позначаються також неоднаковими типами семантичних парадигматичних зв'язків та різною кількістю спільних сем між периферійними елементами та ядерними одиницями поля. Так, в українській мові фіксується 64, а в англійській 124 спільні семантичні компоненти між периферією та ядром поля.

Проведене дослідження не є вичерпним. Перспективою подальшого дослідження мовних одиниць на позначення поняття добро може бути визначення їхніх особливостей на матеріалі пареміологічного фонду у зіставному аспекті, а також дослідження лексико-семантичного поля добро в діахронії.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ СТАТЕЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Іваненко Н.В. Концепт добра у контексті філософії мови // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.В.Винниченка, 2002. – Вип. 44. – С. 136-140.

2. Іваненко Н.В. Семантичні зв'язки у структурі концепту "добро" // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.В.Винниченка, 2003. – Вип. 48. – С. 255-263.

3. Ivanenko N.V. Some Perspectives on the Language Representation of English and Ukrainian Concepts of the Good // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – Вип. 1 (21). – С. 104-110.

4. Іваненко Н.В. Концептуально-семантичні особливості мікрополя "happiness" у структурі концепту ДОБРО (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.В.Винниченка, 2006. – Вип. 48. – С. 223-231.

5. Іваненко Н.В. Системно-структурна організація лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Лінгвістика. – Херсон: ХДУ, 2007. – Вип. 5. – С. 60-64.

6. Іваненко Н.В. Національно-структурна специфіка концепту ДОБРО в англійській та українській мовах // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №9 Сучасні тенденції розвитку мов. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Вип.1. – С. 203-207.


АНОТАЦІЯ

Іваненко Н.В. Лексико-семантичне поле добров українській та англійській мовах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено зіставному вивченню системної організації лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах і встановленню особливостей засобів вираження поняття "добро" у двох мовах. Проаналізовано загальнофілософське та оцінне уявлення про поняття "добро"; визначено семний склад одиниць лексико-семантичного поля добро в сучасних українській та англійській мовах та його структурні частини – ядро, навколоядерну зону та периферію. З'ясовано типи семантичних парадигматичних відношень одиниць поля та зіставлено структурні частини лексико-семантичного поля добро в українській та англійській мовах.

Лексико-семантичне поле добро представлене одиницями різних
лексико-граматичних класів, які об'єднуються на підставі спільної семи 'добро', що виражається у них експліцитно або імпліцитно. Семантичні парадигматичні відношення слів лексико-семантичного поля добро, що відбиваються в еквіполентних та привативних зв'язках, а також опозиціях тотожності, засвідчують системність його складових одиниць та ієрархічну структуру поля.

Ключові слова: добро, лексико-семантичне поле, лексема, сема, мікрополе, ядро, навколоядерна частина, периферія, опозиція,