LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти)

характеристики, які властиві деривату взагалі.

Мета дослідження полягає у тому, щоб дослідити і обґрунтувати лексико-семантичні відношення відприкметникових дієслів, з'ясувати особливості їх функціонування в різних стилях сучасної української мови. Досягнення поставленої мети конкретизується у розв'язанні таких завдань :

 • визначити склад відприкметникових дієслів в сучасній українській мові і встановити їх лексико-семантичні групи;

 • з'ясувати особливості семантики відприкметникових дієслів у межах виділених груп і проаналізувати лексико-семантичні відношення у різних групах відприкметникових дієслів ;

 • розглянути особливості формальної організації відприкметникових дієслів і встановити словотвірні засоби творення їх;

 • з'ясувати основні контекстуально-синтаксичні умови функціонування відприкметникових дієслів;

 • визначити моделі семантичної реалізації відприкметникових дієслів та особливості їх лексичного наповнення.

  Джереладоборуматеріалу. Ними стали словники української мови (Словник української мови в 11-ти томах (К.,1970-1980), Великий тлумачний словник української мови ( К.-Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003), Словарь української мови за ред. Б.Грінченка (К., 1996), Словник синонімів української мови у 2-х томах (К., 2001) та Словник фразеологізмів української мови (К.,2003). Використані науково-популярні, публіцистичні тексти, а також твори українських письменників, українська народна творчість та матеріали лексичної картотеки Інституту української мови НАН України.

  Методидослідження фактичного матеріалу: описовий метод, який допомагає виявити особливості будови і функціонування відад'єктивних дієслів з урахуванням різних перехідних випадків; зіставний метод, який забезпечує з'ясування харктеру мотиваційних відношень, дає змогу проаналізувати на основі співвіднесеності прикметника-мотиватора і дієслова як мотивованого деривата структурні та семантичні особливості; дистрибутивний аналіз, який полягає у тому, що деривати, утворені за однією моделлю, вивчаються у їхньому лексичному оточенні; компонентний аналіз, за допомогою якого визначаються типи смислових зв'язків між похідними і твірними словами.

  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційного дослідження відповідає науковій проблемі кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова "Лінгводидактичний опис функціонування української мови".

  Наукова новизна. Вперше в українському мовознавстві на основі аналізу лексико-семантичних відношень та синтагматичних зв'язків через суб'єктно-об'єктну валентність, наявність необхідних конкретизаторів дії було виділено моделі семантичної реалізації відад'єктивних дієслів. З'ясовано найголовніші контекстуально-синтаксичні умови функціонування відприкметникових дієслів, закономірності семантичного розвитку їх у тексті.

  Теоретичне значення. Результати дослідження суттєіві з погляду з'ясування загальних і часткових проблем семантико-граматичної природи та функціональних особливостей відприкметникових дієслів. Матеріали дисертації можуть бути використані для подальшого вивчення теоретичних проблем, пов'язаних із семантико-функціональними дослідженнями української мови.

  Практичне значення дисертації. Дослідження відад'єктивних дієслів української мови у їх словотвірній структурі та семантичній сполучуванності дієслівних формантів з основами мотивуючих прикметників дозволяє вирішити складні питання практичного характеру: основні положення і висновки роботи можуть бути використані в спецкурсах і спецсемінарах, присвячених вивченню відприкметникових дієслів.

  Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки, результати дослідження були представлені на Міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми функціональної лінгвістики"(Харків, 2005 р.), Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій пам'яті професора С.П.Бевзенка (Одеса, 2005р.), звітно-науковій конференції викладачів і аспірантів Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова (Київ, 2005р.), обговорені на засіданнях кафедри української мови Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. За темою дисертації опубліковано 5 праць у фахових виданнях.

  Матеріали дисертаційного дослідження були використані в процесі викладання української мови студентам Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету (довідка про впровадження № 65 від 29.03.06 р.), Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (довідка про впровадження № 15 від 25.03.06 р.), Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова (довідка про впровадження № 4 від 04.04.06 р.), Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (довідка про впровадження № 15 від 25.03.06 р.).

  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг - 187 сторінок, у списку використаних джерел - 234 найменування.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


  У "Вступі" обґрунтовано вибір теми дисертації, її актуальність, визначено об'єкт дослідження, сформульовано мету та основні завдання, подано відомості про джерела матеріалу та апробацію роботи, окреслено наукову новизну, теоретичне та практичне значення, визначено методи дослідження.


  У першому розділі "Структурні та семантичні особливості відприкметникових дієслів" проаналізовані структурні та семантичні особливості відприкметникових дієслів зі словотвірними значеннями "набувати ознаки, названої мотивуючим прикметником", "виявляти ознаку, названу мотивуючим прикметником", "наділяти ознакою, названою мотивуючим прикметником": виявлені подібності та відмінності в їхній структурі, в особливостях сполучуваності афіксів, що беруть участь в утворенні кожної з виділених груп відприкметникових дієслів, а також у семантиці й структурі прикметників, що можуть стати базою утворення дієслів певної семантики. Семантика похідних дієслів також розглядається через відношення до семантики похідного слова та залежно від тих семантичних якостей, які характеризують похідне слово вже поза безпосередніми мотиваційними відношеннями.

  Семантична організація відприкметникових дієслів як одиниць вторинної номінації базується не лише на мотиваційній обумовленості їхнього значення, але й явищ, які доповнюють вихідну мотивацію. Аналіз матеріалу показав, що своєрідність семантичної організації похідних характеризується функцією подвійної референції, яка визначає відприкметникові дієслова за формою


 •