LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти)

косити та ін.);в) відприкметникові дієслова, які позначають психічний стан, моральні якості людини (божеволіти, лютіти, мудрувати, хитрувати та ін.);г)відприкметникові дієслова, які містять у своєму значенні компонент „невдоволення" (модничати, радикальничати, фамільярничати, секретничати, сентиментальничати та ін.). Відприкметникові дієслова, які мають словотвірне значення "наділяти ознакою, названою мотивуючим прикметником" (404 лексеми) можна поділити на дві групи залежно від наявності чи відсутності додаткових семантичних компонентів: а) дієслова без додаткових семантичних компонентів зі значенням „ діяти так, щоб об'єкт мав ознаку, яку позначає мотивуючий прикметник або мав більший вияв цієї ознаки" (близити, зменшити, умилосердити, збагатити, оновити та ін.); б) дієслова з додатковим семантичним компонентом, який конкретизує засіб наділення об'єкта дії певною ознакою (багрити, чистити, винуватити, схематизувати та ін.). Кожна підгрупа об'єднує класифікаційні одиниці меншого ступеня абстракції.

Відприкметникові дієслова, об'єднані у трьох словотвірних групах "набувати ознаки, названої мотивуючим прикметником", "виявляти ознаку, названу мотивуючим прикметником", "наділяти ознакою, яку називає мотивуючий прикметник", виявляють відмінності у їх семантичній і формальній організації.

Відприкметникові дієслова зі словотвірним значеннням "набувати ознаки, названої мотивуючим прикметником" переважно утворюються в межах суфіксального та префіксально-суфіксального(постфіксального) способів словотворення за допомогою формантів –і-, -ну-, -а- та ви-, в-(у-), з- (с-), за-, о-, по-, роз-( пожвавішати, завосковіти, (в)узеленіти, розмордатіти, посмутніти, ствердіти та ін.), а також -ся (старітися, білітися, зласкавитися, змилосердитися, спідлитися, змилостивитися, осмілитися, прибіднитися, прибіднюватися). Префіксально-суфіксальний та префіксально – суфіксально –постфіксальний способи словотворення малопродуктивні.

Відприкметникові дієслова зі словотвірним значеннням "виявляти ознаку, названу мотивуючим прикметником" найчастіше утворюються за допомогою суфіксального (суфіксально-постфіксального) способу словотворення. В українській мові в ролі суфікса, який утворює відприкметникові дієслова зі значенням вияву ознаки, спеціалізується контамінований суфікс -ича- (сентиментальничати, модничати та ін.). Перешкоджати утворенню відприкметникових дієслів цієї семантики може те, що вони у своїй семантичній структурі, крім словотвірного значення "виявляти ознаку", поєднують також значення "набувати ознаки".

Творення відприкметникових дієслів зі словотвірним значеннням "наділяти ознакою, яку називає мотивуючий прикметник" характеризується двома способами словотворення : суфіксальним та префіксально-суфікальним(постфіксальним). На відміну від дієслів першої групи, тут спостерігається висока продуктивність префіксально-суфіксального способу словотворення, який оформлюють 12 префіксів: ви-, від-, за-, з(с)-, о(б)-, пере-, під-, по-, при-, про-, роз-, у(в)- видовжити, витончити, відволожити, занизити, залюднити, збільшити, зменшити, обнизити, переповнити, перевищити, поглибити, подовжити, приблизити, применшити, пришвидшити, прорідити, пряснити, розслабити, роздобрити, уповільнити та ін.). Малопродуктивний суфіксальний спосіб словотворення представлений суфіксами –и-, -а-, -ізува-, -ува-, -фікува-. Продуктивність суфіксального й префіксально – суфіксального (постфіксального) способів словотвору в різних групах відприкметникових дієслів виявляється по-різному :

Таблиця№1

Групи дієслів за словотвірним значенням

Суфіксальний спосіб словотворення

Префіксально-суфіксальний (постфіксальний) спосіб словотворення

1.

Відприкметникові дієслова, які мають значення "набувати ознаки"

379

80

2

Відприкметникові дієслова, які мають значення "виявляти ознаку"

106

14

3

Відприкметникові дієслова, які мають значення "наділяти ознакою"

173

231


Всього:

658

325


Спільною характерною рисою формальної організації відприкметникових дієслів трьох зазначених груп є те, що відприкметникові дієслова утворюються лише від якісних прикметників та тих відносних, які набули якісності.


У другому розділі "Семантичні особливості відприкметникових дієслів у функціональному аспекті" на основі аналізу синтагматичних зв'язків через суб'єктно-об'єктну валентність та наявність необхідних конкретизаторів дії залежно від словотвірного значення відад'єктивних дієслів були встановлені моделі семантичної реалізації відприкметникових дієслів. При цьому враховувалися особливості семантичної реалізації словотвірних значень відад'єктивних дієслів як вторинних одиниць номінації.

Аналіз словникових дефініцій і текстового матеріалу показав, що дієслова із словотвірним значенням "набувати ознаки, названої мотивуючим прикметником" залежно від динамічності розвитку ознаки, обумовленої стосовно суб'єкта, в окремому вживанні реалізують лише частину свого значення: якщо суб'єкт здобуває ознаку, названу дієсловом, реалізується частина значення дієслова, яку можна представити у формулі: " ставати + мотивуючий прикметник"(байдужніти (1) – "ставати байдужим"[СУМ, І,90]); якщо ж суб'єкт тільки змінює ступінь прояву ознаки, реалізується інша частина значення дієслова, формула тлумачення якого : " ставати + дієслово вищого ступеня порівняння"(довшати (1) – "ставати, робитися довшим" [СУМ, ІІ,338]).

Дієслова із словотвірним значенням "виявляти ознаку, названу мотивуючим прикметником" через загальний семантичний компонент (сему "статичність") позначають факт дії без вказівки на її розвиток , зміну у часі. Вони вказують на прояв ознаки, властивої безпосередньо суб'єктові(хитрувати (2)– (1) "виявляти хитрощі"[СУМ, ХІ,67]).

Відприкметникові дієслова зі значенням "наділяти ознакою, названою мотивуючим прикметником", реалізуючи загальний семантичний компонент "наділення", можуть позначати дію, яка наділяє об'єкт ознакою, що може бути притаманна йому споконвічно в якійсь мірі, або вказує на наділення ознакою, яка здобувається об'єктом. Залежно від цього у вживанні реалізується та або інша частина значення : якщо каузується ознака, не властива об'єкту споконвічно, формула тлумачення значення дієслова включає загальний семантичний компонент, який виділяється у цих дієсловах, та вихідний прикметник (робити + мотивуючий прикметник :зеленити(1) – "покривати зеленою фарбою,