LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти)

ін.). Кожна підгрупа об'єднує класифікаційні одиниці меншого ступеня абстракції.

2. Значення багатозначних відприкметникових дієслів виявляють закономірності у своїх зв'язках зі значеннями мотивуючих прикметників: від значення до значення цей зв'язок може слабшати. Це відбувається за рахунок актуалізації в окремому значенні дієслова потенційних сем, представлених у значенні мотивуючих прикметників і не реалізованих в основному значенні дієслова. Послаблення мотиваційних зв'язків може відбуватися через значеннєве збільшення, яке отримує дієслово на основі виникаючих асоціацій, а також у результаті спеціалізації позначуваної дієсловом дії.

3.Відприкметникові дієслова української мови із словотвірними значеннями "набувати ознаки, названої мотивуючим прикметником", "виявляти ознаку, названу мотивуючим прикметником", "наділяти ознакою, яку називає мотивуючий прикметник" мають такі обмеження щодо творення: 1) можуть мотивуватися лише якісними прикметниками, а також тими відносними, що мають значення якісності. Отже, належність прикметника до певного морфологічного розряду може сприяти або перешкоджати виникненню відповідного дієслова. 2)обмеженням є також структура самого прикметника і його лексико-семантичні властивості, причому вплив відбувається не тільки на можливість виникнення в мові відприкметникового дієслова певної семантики, але й на спосіб його утворення.

4.Прикметники окремих семантичних груп звичайно сполучаються з певними дієслівними афіксами: дієслова, які мають словотвірне значення "набувати ознаки, названої мотивуючим прикметником" сполучаються із суфіксами -і-, -а-, -ну- та префіксами ви-, в-(у), з- (с-), за-, о-, по-, роз- та постфіксом –ся; дієслова, які мають словотвірне значення "виявляти ознаку, названу мотивуючим прикметником", утворюються на основі відприкметникових дієслів, із словотвірними значеннями "набувати ознаки" та "наділяти ознакою" і сполучаються із суфіксами –ува-, -і-, -и-,-ича-; дієслова, які мають словотвірне значення "наділяти ознакою, названою мотивуючим прикметником" - з суфіксами -и-, -ува-, -ізува-, -фікува- та префіксами ви-, в-(у-), з- (с-), за-, о-, про-, по-, при-, роз-, від-, на-, пере-, під-, про-, які несуть додаткове семантичне навантаження.

5. Аналіз словникових дефініцій дозволив зробити висновок, що не всі дієслова рівноправні щодо мотиваційної обумовленості їхнього значення. Дієслова співвідносяться з окремими значеннями мотивуючого прикметника по-різному. Між семантичними структурами дієслова та прикметника існують відмінності, що можуть не передаватися лексикографічною формулою, яка використовується в тлумаченні їхніх значень. Словники не завжди послідовно розкривають співвідношення семантичних структур словотвірно пов'язаних слів.

6. Загальні семантичні компоненти у відприкметникових дієсловах і мотивуючих прикметниках виявляються на базі актуалізації їх у тексті. При цьому зона референції дієслів істотно відрізняється від зони референції вихідних прикметників. Навіть при лексичному збігу сполучуваності дієслова та прикметники можуть бути семантично не сумісні.

7. Кожна з виділених за загальним словотвірним значенням груп дієслів має свої моделі семантичної реалізації. Семантичні та граматичні валентності дієслів, що представлені у моделях, можуть мати обов'язковий і факультативний характер: у дієслів, які мають словотвірне значення "набувати ознаки, названої мотивуючим прикметником" обов'язковими є позиції суб'єкта, означальних і каузативних конкретизаторів позначуваної дієсловом дії. Дієслова, які мають словотвірне значення " виявляти ознаку, названу мотивуючим прикметником", крім позиції суб'єкта, припускають обов'язковими локальні показники. Дієслова, які мають словотвірне значення "наділяти ознакою, названою мотивуючим прикметником", характеризуються переважно суб'єктно-об'єктною валентністю.

8. Семантичний розвиток відприкметникових дієслів залежить від таких закономірностей: а) лексичну організацію похідних дієслів насамперед визначає їхній дериваційний потенціал; б) однотипні семантичні перетворення ґрунтуються на однотипних словотвірних характеристиках слів; в) при семантичній спільності мотивуючих прикметників у похідних дієслів спостерігається повторюваність семантичних відношень. Підтвердженням цьому служить поява потенційних відприкметникових дієслів, що не зафіксовані у словниках, але через велику продуктивність словотвірної моделі очевидна.

9.Результати аналізу лексичного наповнення розроблених моделей семантичної реалізації відприкметникових дієслів дозволили виявити семантичні особливості дієслів, що обумовлені як їхніми мотиваційними зв'язками, так і результатами внутрішньослівного семантичного розвитку. Лексичні зв'язки дієслів з безпосередньою мотивацією значення максимально відповідають лексичним зв'язкам мотивуючих їх прикметників. Розбіжність у лексичному наповненні моделей з лексичною сполучуваністю мотивуючих прикметників окреслює межі мотиваційних відношень у значенні похідних дієслів. Межі мотиваційних відношень визначаються категоріальним значенням дієслова, результатами внутрішньослівного семантичного розвитку.


Основні положення дисертації висвітлені в публікаціях автора:


 • Сорочан О.В. Лексико-граматична природа відад'єктивних дієслів // Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб.наук.пр./ Нац.пед.ун-т ім. М.П.Драгоманова; Редкол.: А.П.Грищенко (відп.ред.) та інші.- К., 2004.- С.144-148.

 • Сорочан О.В. Префіксально-суфіксальне та суфіксальне творення відад'єктивних дієслів української мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 10.Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб.наук.пр./ Редкол.: А.П.Грищенко (відп.ред.) та інші.- К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005.- Випуск 1.-С.155-160.

 • Сорочан О.В. Семантичні перетворення відад'єктивних дієслів у тексті // Лінгвістичні дослідження: Зб.наук.пр./ За заг.ред.проф. Л.А.Лисиченко. – Харків, 2005.-Вип.17.- С.33-36.

 • Сорочан О.В. Лексичне наповнення семантичної реалізації відад'єктивних дієслів // Бахмутський шлях.- №1-2.-Луганськ, 2005.-С.176-178.

 • Сорочан О.В. Відприкметникові дієслова-кольороназви у семантико-граматичній структурі речення// Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові дослідження - 2006".-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006.- Т. 37.-С.105-107.  АНОТАЦІЯ

  Сорочан О.В. Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01-українська мова- Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова.- Київ, 2006.

  У


 •