LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні групи прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" в сучасній німецькій мові (системно-квантитативні аспекти)

22


ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І.МЕЧНИКОВА





КОГУТ Лариса Федорівна




УДК 811.112.2'38'37



ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМИ "СМІЛИВИЙ" ТА "БОЯЗЛИВИЙ"

В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

(системно-квантитативні аспекти)


Спеціальність 10.02.04 – германські мови




АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук















Одеса

2008





Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Огуй Олександр Дмитрович,

Чернівецький національний університет імені

Юрія Федьковича,

завідувач кафедри іноземних мов (для гуманітарних

факультетів).


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Таранець Валентин Григорович,

Одеський регіональний інститут державного

Управління Національної академії державного

управління при Президентові України,

професор кафедри української та іноземних мов;

кандидат філологічних наук, доцент

Ткачівська Марія Романівна,

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника,

доцент кафедри німецької філології.


Захист відбудеться "23" жовтня 2008 року о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 166.

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.

Автореферат розіслано „ 22 " вересня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Матузкова О.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Останнім часом все більшої актуальності набувають дослідження лексичної системи німецької мови, функціонування її окремих польових угрупувань (Ю.Д.Апресян, В.Г.Гак, Т.Р.Кияк, В.В.Левицький, В.М. Манакін, О.Д.Огуй, В.Г.Таранець, Г.А.Уфімцева, Д.М.Шмельов та ін.), інтралінгвістичне вивчення яких ряд дослідників (В.В.Левицький, О.Д.Огуй, В.Г.Таранець) намагаються зробити максимально об'єктивними. Однак, врахування впливу й екстралінгвістичних чинників (територіального, фахового, вікового, гендерного) на формування семантики залишається поза предметом аналізу, що вимагає напрацювання відповідних методів, у тому числі формалізованих квантитативних і психолінгвістичних.

Отже, важливим завданням є вироблення адекватного та об'єктивного способу опису мовних фактів, що доцільно здійснити на матеріалі лексичного угрупування, яке могло б оптимально виразити сукупність лексичних взаємовідношень. Таким угрупуванням, на нашу думку, могли б послужити ще не досліджені в синхронії антонімічні лексико-семантичні групи (надалі ЛСГ) німецьких прикметників зі значеннями "сміливий" і "боязливий" у сучасній німецькій мові.

Аналізована група частково поставала предметом наукових робіт, виконаних на матеріалі різних мов, проте не в зазначених нами аспектах. І.П.Потьомкіна вивчала ЛСГ прикметників зі значенням "сміливий" в контексті англомовних літературних творів. С.М.Бутиленков присвятив своє дослідження побудові синонімічного ряду прикметників зі значенням "сміливий" у старофранцузькій, З.М.Волкова проаналізувала семантичне поле "доблесний" на основі цієї ж мови. Німецький учений Г.Бергенгольтц провів лексикографічне дослідження лексичного поля іменників із значенням "страх", Маріо Вандрушка, спираючись на польовий підхід, описав у своїй роботі лексичне поле німецьких іменників "страх" та "мужність". В основі роботи О.Д.Огуя перебувало історико-семасіологічне вивчення прикметників зі значеннями "сміливий, хоробрий" лише в діахронії німецької мови (VIII-XVII ст.). Це робить актуальним синхронічний аналіз дослідження груп, що в перспективі спонукає до їх зіставлення.

Комплексний матеріал дослідження (статті тлумачних і синонімічних словників, твори художньої літератури ХХ ст., де фіксуються лексичні елементи у сполученні один з одним; реакції носіїв мови двох країн: Німеччини та Швейцарії) та встановлена у такий спосіб динаміка синтагматичних зв'язків, парадигматичних відношень та епідигматичних характеристик складників ЛСГ прикметників зі значеннями "сміливий" і "боязливий" науковцями не проводилось (у тому числі і в аспекті лексикографії) та має знайти своє вираження у реєстрах словників нових поколінь. У цьому контексті аналіз вживання прикметників, їхнього семантичного впорядкування та сполучуваності належать до актуальних проблем лексичної семантики.

Тема наукої роботи, що перебуває в руслі синхронічних праць сучасного мовознавства, спрямована на актуальну проблематику інтра- та екстралінгвістичних досліджень лексичної системи слова у німецькій мові у системно-квантитативному аспекті.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію "Лексико-семантичні групи прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" в сучасній німецькій мові (системно-квантитативні аспекти)" виконано в межах реалізації наукової програми факультету іноземних мов "Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності" та в руслі наукової проблематики кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича "Семантика та прагматика одиниць лексичного, фонетичного та морфологічного рівнів мови", затвердженої вченою радою університету (протокол № 2 від 27 лютого 1997 року; номер держреєстрації 0199U001872).

Метою роботи є теоретичне обґрунтування й експериментальне апробування комплексного підходу до вивчення формування та функціонування в синхронії лексико-семантичних груп прикметників "сміливий" і "боязливий" у сучасній німецькій мові. Досягнення мети передбачає розв'язання наступних лінгвістичних завдань:

  • узагальнити результати теоретичних досліджень лексичної системи та засобів її опису;

  • проведення інвентаризації ЛСГ із значеннями "сміливий" та "боязливий", визначення ядра, основного складу та периферії груп;

  • встановити силу парадигматичного зв'язку між компонентами значень (сем) у складі семеми та семантичної структури прикметників ЛСГ;

  • визначити характер і обсяг парадигматичних зв'язків кожної з груп прикметників;

  • розглянути сполучуваність прикметників за її типами; дослідити за допомогою статистичних методів синтагматичні відносини прикметників, що входять до складу ЛСГ із значеннями "сміливий" та "боязливий"; провести статистичний аналіз сполучуваності досліджуваних прикметників з підкласами іменників;

  • з'ясувати внутрішньоструктурні особливості епідигматики компонентів груп,