LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні групи прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" в сучасній німецькій мові (системно-квантитативні аспекти)

методик, як засвідчує аналіз літератури, дають підстави глибше схарактеризувати й уточнити семантичну систему досліджуваних слів.

Епідигматичні поля, до яких слід уналежити окремі значення (семеми), що на рівні системи значення об'єднують окремі семи (специфічно структуровані мовою елементи відображеної дійсності різного ступеня узагальнення), та семантеми чи комплекс значень полісемантичного слова, зв'язані один з одним дериваційними відношеннями. Семема об'єднує семи на рівні структури значення, лексема поєднує лексико-семантичні варіанти на рівні системи її значень, семантема об'єднує варіанти на рівні ЛСГ, що призводить до частого заміщення категорії епідигматики парадигматикою чи змішування цих категорій.

Саме на рівні сем, на нашу думку, слід досліджувати як механізм семантичної деривації, так і явище епідигматики.

У розділі ІІ "Інвентаризація лексико-семантичних груп прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" і їх парадигматичні зв'язки" визначено парадигматичні зв'язки в межах ЛСГ за допомогою формалізованих методів Л.В.Бистрової, В.В.Левицького, М.Д.Капатрука, в основі яких перебуває ідея нерівноправності семантичних компонентів у змістовій структурі слова, сформовано склад досліджуваних ЛСГ, встановлено, які прикметники є ядром груп, які входять до основного складу, до периферії, описано характер і обсяг парадигматичних зв'язків в ЛСГ прикметників із значеннями "сміливий" і "боязливий". Цей етап дослідження здійснено на базі чотирьох новітніх синонімічних і тлумачних словників. Оскільки для визначення місць аналізованих слів у ЛСГ слід отримати дані про силу семантичних зв'язків між усіма словами групи та про семантичний обсяг цих слів, то застосовано ідею Ю.Караулова: що ближче до слова, яке тлумачиться, знаходиться компонент тлумачення, то тісніше він пов'язаний з основним значенням цього слова.

На цій підставі для визначення ваги компонента в тлумаченні прикметника використано формулу:

, (1)

де W - вага компонента, n - число компонентів тлумачення, r - порядковий номер компонента в словниковій статті.

Значення W можуть перебувати в межах від нуля до одиниці. Критеріями, згідно з якими те чи інше слово належить до "ядра", є: а) високий показник Wсер (у нашому випадку 0,5 та вище); б) висока частота вживання домінанти в тлумаченні семантики цих слів у різних словниках (у нашому випадку вище 50%).

Тест на "ім'я". Перший етап нашої роботи – "тест на ім'я", тобто безпосередня інвентаризація груп. На основі одержаних результатів весь список поділено на три групи:

перша група ("ядро") – прикметники з показником ваги 0,5 та більше. Вони описують основне значення домінанти і тісніше, ніж інші слова списку, пов'язані з поняттям "сміливий";

друга група – всі слова, показник ваги яких не перевищує 0.5;

третя група - решта слів списку, тобто ті, що не описуються домінантою в жодному словнику.

Аналогічні операції проведено з групою прикметників із домінантою "боязливий".

Тест на"ядро". Для того, щоб визначити, які зі слів другої та третьої груп належать до основного складу ЛСГ прикметників із значеннями "сміливий" та "боязливий", їх слід додатково перевірити за "тестом на ядро". За умов, що семантика будь-якого слова описується хоча б одним прикметником, що належить до "ядра" (із заданою вагою не менше Wсер ≥ 0,3), воно уналежнюється до основного складу групи.

Для визначення периферії групи обчислюємо показник сумарної ваги домінанти та "ядерних" слів у тлумаченні кожного прикметника вихідного списку, вибравши прохідною сумарну вагу не менше 0,2.

За допомогою всіх проведених тестів визначено склад ЛСГ прикметників із значеннями "сміливий" та "боязливий" та встановлено, які прикметники складають "ядро" груп, їх основний склад та периферію.

ЛСГ зі значенням "сміливий":

Домінанта: mutig;

Ядро: beherzt, couragiert, heldenmtig, tapfer, heldenhaft, todesmtig, mannhaft, furchtlos, unerschrocken, wagemutig, khn, unverzagt;

Основний склад: entschlossen, heroisch, schneidig, kmpferisch, mnnlich, wacker;

Периферія: waghalsig, tollkhn, verwegen, draufgngerisch, mutvoll, mutbeseelt, brav, herzhaft, risikofreudig, abenteuerlustig, kriegerisch, aufrecht, vermessen, forsch, tchtig, streitbar, charakterfest, unbezwingbar;

ЛСГ зі значенням "боязивий":

Домінанта: feige;

Ядро: hasenfig, feigherzig, memmenhaft, hasenherzig, ngstlich, furchtsam;

Основний склад: pulverscheu, schreckhaft, zaghaft, scheu;

Периферія: hasenhaft, hasig, kleinmtig, schwachherzig, unmnnlich, weibisch.

У відповідності до ідеї про нерівноправність семантичних компонентів у змістовій структурі слова, на яку спирається використаний нами метод, найбільшому кількісному показнику відповідає найтісніший парадигматичний зв'язок. Сильним вважаємо, за В.В.Левицьким, парадигматичний зв'язок між словами з показником 0,7 та вище, середнім – з показником у межах від 0,3 та вище, а слабким – нижче показника 0,3.

Так, наприклад, серед прикметників зі значеннями "сміливий" і "боязливий" найтісніше (>0,7) парадигматично пов'язані слова ядра з прикметниками списку, оскільки у них найвищий кількісний показник. Отримані результати дають змогу описати парадигматичні зв'язки (за їх силою) в групах досліджуваних прикметників. Аналогічно опрацювавши дані по кожному прикметнику ЛСГ з домінантами mutig (37 прикметників) і feige (17 прикметників), отримуємо для кожного компонента груп певні кількісні показники його сильних, середніх та слабких зв'язків з іншими прикметниками ЛСГ, які, на нашу думку, є кількісним критерієм їх взаємозамінності. Помітною є наступна закономірність: прикметники, що становлять ядро ЛСГ, мають сильні парадигматичні зв'язки як із домінантою, так і з іншими прикметниками групи.

На основі цих показників (кількості зв'язків слова, різних за силою) подальше дослідження має значні перспективи, оскільки воно дає змогу визначити, до якого з чотирьох проаналізованих словників найбільше тяжіють отримані нами результати дослідження. Врахувавши показники по кожному прикметнику ЛСГ, можна визначити відсоток відповідності словникової статті за результатами нашого дослідження порівняно із словниковими статтями кожного окремого словника. Залучення даних, отриманих від інформантів із ФРН та Швейцарії, дасть змогу здійснити корекцію складу груп. Крім того, у перспективі за отриманими величинами сили парадигматичних зв'язків для кожного компонента ЛСГ можна об'єктивно побудувати нові реєстри синонімічних словників.

Окрім кількості парадигматичних зв'язків, що бувають сильними, середніми та слабкими, позицію слова в групі може характеризувати його парадигматична вага (сукупність усіх зв'язків слова в межах ЛСГ). Цей показник, побічно засвідчуючи належність слова до ядра, основного складу чи периферії групи, дає змогу визначати ієрархію слова та її можливі зміни у складі ЛСГ. Процес ранжування (розподіл рангових варіанів), який застосовано для опрацювання експериментальних даних, тобто їх упорядкування або в порядку зростання, або в порядку спадання кількісного показника, проведено на основі методики В.В.Левицького. Місця, які займають в