LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні групи прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" в сучасній німецькій мові (системно-квантитативні аспекти)

отриманій послідовності ті чи інші варіанти, називаються рангами.

З метою визначення парадигматичної ваги прикметника в межах групи, встановлена така шкала ранжування: ранг ядра – 1; ранг основного складу - 0,5; ранг периферії - 0,1. Таким чином парадигматична вага, наприклад, прикметника mutig визначена як сума дванадцяти сильних зв'язків (12 х 1), сімнадцяти середніх зв'язків (0,5 х 17), семи слабких зв'язків (0,1 х 7). Ці величини дають у сумі показник парадигматичної ваги, який становить 21,2. Аналогічно розглянуто всі наступні прикметники та встановлено ранги кожного з прикметників у межах ЛСГ.

У третьому розділі "Синтагматичні зв'язки компонентів лексико-семантичних груп прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" у сучасній німецькій мові: вимірювання лексичної та семантичної сполучуваності" проведено дослідження за допомогою дистрибутивно-статистичного методу синтагматичних відносин (сполучуваності й опосередковано семантики) прикметників, що входять до складу ЛСГ зі значеннями "сміливий" і "боязливий" у німецькій мові, визначено найбільш частотні семантичні підкласи іменників у сполученні з прикметниками, а також прикметники ЛСГ, які мають статистичну значущість. Аналізу підлягали всі прикметники ЛСГ. В основі опису синтагматичних зв'язків слів перебувають природні мінімальні (яке більше не підлягає поділу) сполучення двох слів. Оскільки дистрибутивно-статистичний аналіз, що належить до структурних методів дослідження, орієнтований на системність лексичних явищ у текстовому масиві, то матеріалом дослідження стала вибірка з 47 текстів ХХ ст. (художня проза німецькою мовою) обсягом понад 2000 прикладів, які містять іменники в сполученні з прикметниками, що входять в досліджувані ЛСГ в атрибутивній та предикативній функціях.

Методика статистичного аналізу мала такі основні етапи:

  • Складання картотеки прикметників ЛСГ зі значеннями "сміливий" і "боязливий" у сполученні з іменниками, зафіксованими в 47 художніх текстах.

  • Розподіл усіх зафіксованих іменників, з якими сполучаються прикметники ЛСГ, на лексико-семантичні підкласи.

  • Узагальнення одержаних даних про сполучуваність прикметників ЛСГ зі значеннями "сміливий" та "боязливий" у вигляді таблиці.

  • Статистичний аналіз чотирипільних таблиць за допомогою критерію величини та коефіцієнта спряженості К.

  • Обробка та інтерпретація одержаних даних.

Із загального списку прикметників, зафіксованих нами у сполученні з іменниками певних класів, виокремлено ті, які мають відносно високу частоту (понад 10). Кількість сполучень прикметників групи feige з високою частотою у два рази менша, ніж групи mutig.

Для аналізу семантичної сполучуваності всі іменники, зафіксовані в словосполученнях з аналізованими прикметниками, було поділено на семантичні підкласи. При розподілі іменників на розряди, з якими поєднуються прикметники ЛСГ, за основу нами взято компактну семантичну класифікацію, розроблену В.В.Левицьким. У нашому випадку ними виявилися 12 семантичних підкласів іменників, що перебувають в основі семантичної сполучуваності з досліджуваними прикметниками:

1. Частини тіла людини: Daher wunderte sich Henri laut, wie der mutige und kluge Philipps Kopf sich in der Bartholomusnacht hatte durchschlagen mssen, mitten durch die Mordbande, die gerade eine Buchhandlung durchsuchte, nach freigeistigen Schriften und den Bachhndler niedermachte.

2. Природа, її явища: Einschlafend schon, den Klang der Stimme Martins im Ohr, erinnerte sich Neugebauer wie er an jenem feigen Finsternis in Konstanz mit Ptzold und dem hinterhltigen Laue eben dieser Stimme gelauscht hatte, als sie den Moskauer Sender hrte.

3. Кольори: Ihre Gedanken knnten nur mit khnem Rot sprechen.

4 Людина (стать, професія): Wir haben auch andere Baustellen, wo ein entschlossener und erfahrener Chefdisptscher gebraucht wird.

5. Соціальний статус людини: Er fasste den grossen Humpen und stiess ihn gegen alle anderen, die seine tapferen Hauptleute ihm entgegenhielten.

6. Емоційний стан: Erst fand ich nichts als Nebel, bis ich mit meinem Fu an eine weiche und reglose Masse stie, in der ich zu meinem braven Entsetzen ein menschliches Geschpf erkannte.

7. Ступінь розуміння і сприйняття: Helmut sprte, ... dass dieses Reden genau wie zuvor das Schweigen ein Ausweichen war, ein ngstliches Sichverstecken.

8. Функціонування органів чуття: Eines der khnsten Traumgesprche Oles ging so: "Guten Tag, Anngret".

9. Манера висловлювання: Helmuts allzu bereitwillige Anerkennung lehnte Maria mit ngstlichem Kopfschtteln.

10. Мораль: Der Ausdruck ngstlicher Sorge wich auch nicht von ihrem Gesicht, nachdem sie unter den Wartenden die Tochter entdeckt hatte... .

11. Абстракції життя: Er sah in ihm den Spiegel entschlossener Tugend....

12. Голос, звук, погляд: Laurentius rief mit mder ngstlicher Stimme.

На дослідженому текстовому масиві (обсяг близько 10 млн. слів) найбільш частотними у сполученні з досліджуваними прикметниками виявилися такі семантичні підкласи іменників як: 1) людина (стать, професія) - 640 прикладів спільного слововживання (далі СВ); 2) абстракції життя - 326 СВ; 3) емоційний стан – 174 СВ; 4) голос, звуки, погляд – 145 СВ; 5) частини тіла – 129 СВ.

Статистичний аналіз сполучуваності досліджуваних прикметників з підкласами іменників дав змогу встановити статистично вагомі синтагматичні зв'язки слова; відокремити стандартні елементи контекстуальних наборів від нестандартних; визначити ступінь синтагматичного зв'язку між словами; відділити елементи перемінного контексту від елементів контекстів інших типів; побудувати моделі семантичної структури слова та мікросистеми. Застосування статистичних методів сприяє виявленню таких закономірностей сполучуваності, які не вдається встановити іншими методами.

За допомогою критеріювизначено наявність відповідностей чи розбіжностей між розподілом частот аналізованих величин, що спостерігаються. Сума дає підстави встановити лише наявність чи відсутність зв'язку. Міра зв'язку визначена за допомогою так званого коефіцієнта взаємної спряженості Чупрова (К). Величина коефіцієнта може набувати значень від -1 до +1, тобто коефіцієнт показує в цьому випадку не лише ступінь взаємозв'язку ознак, але й "напрямок" їх спряженості.

Важливою умовою розмежування результатів статистичного аналізу є дві його ділянки: та, що поєднує лексичні зв'язки, які мають статистичну значущість, і та, що містить статистично несуттєві зв'язки. У лінгвостатистиці мінімальною величиною , при якій зв'язок між ознаками вважають статистично суттєвим, є величина 3,84 (при df=1). Сполучення, ступінь зв'язку яких дорівнює або перевищує 3,84, називають стандартними (або стабільними). Сполучення, що траплялись менше 10 разів, до уваги не брались.

У нашому випадку статистичну значущість c (≥16,84) та K (0-1) мають у поєднанні з відповідними підкласами наступні прикметники: ngstlich, aufrecht, brav, entschlossen, feige, feigherzig, furchtsam, khn, mnnlich, mutig, tapfer, tollkhn, verwegen, heldenhaft.

Дослідження дозволило виявити класи іменників, сполучення прикметників з якими є найбільш частотним: людина (стать, професія) - khn (71), ngstlich (69), tapfer