LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні групи прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" в сучасній німецькій мові (системно-квантитативні аспекти)

(111), aufrecht (82), mutig (49), furchtsam (23), mnnlich (18); абстракції життя – entschlossen (101), mnnlich (29), feige (31), mutig (16), ngstlich (33), tapfer (25), verwegen (13), khn (56); емоційний стан – ngstlich (16), khn (7), tapfer (14), mnnlich (41); манери висловлювання (голос, звук, погляд) – khn (10), mnnlich (7); частини тіла людини – entschlossen (6), ngstlich (26), mnnlich (3), khn (65), tapfer (12).

Неординарними виявились результати дослідження лексичної сполучуваності домінант зазначених груп, які доводять, що домінанти, перебуваючи в антонімічних відношеннях, характеризуються своїми специфічними показниками сполучуваності. Ця особливість виявляється в тому, що кожен з них створює свої, властиві тільки йому, суттєві зв'язки із семантичними розрядами іменників.

Отримані статистично релевантні величини щодо лексичної та семантичної сполучуваності доцільно враховувати при укладанні словників сполучуваності та тлумачних словників нового типу.

Розділ IV"Дослідження внутрішньоструктурних епідигматичних відношень між прикметниками ЛСГ" присвячено вимірюванню семантичної відстані між словами за допомогою психометричних методів, визначенню впливу на мову різних чинників носія мови (територіального, фахового, гендерного) та вивченню епідигматики як дериваційно-епідигматичних відношень слів, що необхідно для визначення суттєвих епідигматичних характеристик досліджуваних компонентів ЛСГ.

Одним із можливих шляхів розв'язання цього завдання є безпосереднє вимірювання відстані (подібності) між значеннями, актуалізованими в тому чи іншому контексті, за допомогою психометричних методів. Для визначення ієрархічних відношень між значеннями прикметника (як, наприклад, mutig) інформантам було запропоновано оцінити подібність значень цього слова в парах словосполучень. Cила семантичного зв'язку між значеннями прикметників у нaзваних сполученнях оцінювалася за допомогою десятибальної шкали.

СКЛАД ІНФОРМАНТІВ: інформантами були 50 студентів (25 чоловіків та 25 жінок) інженерного факультету, факультету економіки та перекладацького факультету інституту м. Ціттау - Ґьорліц (ФРН) віком 19-24 роки. З метою можливості подальшого статистичного опрацювання одержаних результатів інформант вказував свій соціальний статус, стать, вік та факультет, на якому він/вона навчається.

Soziale Parameter: Student Fachbereich: Ingenieurwesen

Alter Wirtschaftwissenschaften

mnnliche Person Sprachwissenschaft

weibliche Person

ІНСТРУКЦІЯ: окрім усного коментаря стосовно технології проведення даного експерименту, на титульній сторінці роздаткового матеріалу пропонувалася (за методикою І. Муравицької) наступна інструкція в письмовій формі:

Vergleichen Sie die Bedeutungen der paarweise angeordneten Adjektive miteinander und bewerten Sie mit Hilfe der Zahlenskala von 1 bis 10 die hnlichkeit (d.h.: was ist typisch fr diese Verbindung, ist z.B. ein "mutiger Krieger" und "ein mutiges Herz" hnlich (9, 10) oder sehr verschieden (1,2).

"totaler Unterschied" - 1 oder 2

"wesentlicher Unterschied" - 3, 4, 5

"Unterschied" - 6, 7, 8

"kein wesentlicher Unterschied - 9

"dasselbe" - 10

Z.B. wre der Vergleich der Kombination: ein mutiger Lwe – ein mutiger Affe mit..6..zu bewerten

Оцінка в 1 бал означала, що між значеннями порiвнюваних прикметників нема нічого спільного, 10 балів – значення порівнюваних прикметників цілком збігаються. Контекстуальний набір отримано нами в результаті опрацювання 47 творів художньої літератури. Для прикладу частково подаємо прикметник-домінанту mutig, оцінену одним з інформантів:

mutig Bewertung der hnlichkeit mit Zahlen

1 ein mutiger Mann - ein mutiger Krieger 6

2 ~ - ein mutiger Wilder 5

3 ~ - ein mutiger Dressman 9

4 ~ - ein mutiges Auftreten 3

5 ~ - ein mutiges Herz 3

6 ~ - ein mutiger Narr 3

7 ~ - ein mutiger Abschiedsgruss 1

8 ~ - ein mutiger Chef 6

9 ~ - eine mutige Seele 3


1 ein mutiger Krieger - ein mutiger Wilder 5

2 ~ - ein mutiger Dressman 3

3 ~ - ein mutiges Auftreten 7

4 ~ - ein mutiges Herz 6

5 ~ - ein mutiger Narr 3

6 ~ - ein mutiger Abschiedsgruss 2

7 ~ - ein mutiger Chef 3

8 ~ - eine mutige Seele 6 і т.д ...


Оцінки значень прикметників, отримані від кожного інформанта, сумуються. Далі на основі даних усіх інформантів вираховується середнє арифметичне значення, визначається ієрархічний індекс, тобто сила семантичного зв′язку певного прикметника з усіма іншими значеннями, й описується семантична структура прикметника, причому значення розміщуються в порядку зменшення величини індексу семантичної ієрархії. Найвищий індекс виражає значення найчіткіше і найяскравіше та позначає найсильніший семантичний зв'язок.

Результати проведеного психолінгвістичного експерименту дали змогу визначити основне значення в семантичній системі слова, а також розташувати решту значень відповідно до індексу семантичної ієрархії. ЛСГ "сміливий": khn (130,86), brav (66,17), tapfer (65,21), mutig (46,26), aufrecht (44,9), entschlossen (35,32), mnnlich (28,36), furchtlos (13), unerschrocken (12,33), heldenmtig (2); ЛСГ "боязливий": ngstlich (58,67), aufrecht (44,9), feige (24,91), furchtsam (8,5), hasenherzig (7).

В основі наступного психолінгвістичного експерименту використано "спрямований" асоціативний метод. У дослідженні враховано всі асоціації, які підпорядковані певним семемам за їх епідигматичними, синтагматичними та парадигматичними характеристиками. При цьому визначено їх кількісний показник для кожної семеми, відповідно до якого певна кількість асоціацій корелює з ранговим номером семеми, що й допомагає встановити ієрархічні відношення в семантичній системі полісеманта. За результатами запропонованої процедури визначено семантичні системи досліджуваних полісемантів, які сформовані на основі близьких парадигматичних та синтагматичних відношень. Вони зіставлені з описами слів, що наведені у тлумачних словниках. Ієрархічні відношення в межах семантеми визначені за частотами сумарних асоціативних характеристик.

Методи психолінгвістики, результати яких особливо важливі при вивченні семантичного ярусу мови, уможливили визначення впливу різних чинників (гендерного, фахового, територіального) на смисловий центр слова (за О.Д.Огуєм – це класифікувальні семи чи парадигми в межах ЛСГ) в німецькомовному середовищі ФРН і Швейцарії. Ступінь впливу цих чинників на смислову структуру слова, у нашому випадку, є різним: найсильнішим виявився гендерний вплив, наступним є фаховий, а останню позицію займає територіальний чинник впливу.

Здійснивши різнотипні асоціативні експерименти, розглянемо склад досліджуваних груп на основі отриманих результатів. Порівняння семантичної структури прикметників за лексикографічними джерелами з даними дослідження на рівні тексту та психолінгвістичного експерименту виявило деяку розбіжність, середній показник якої складає 9,2%. Проте, власне розгортання значення (як нарощення кількості сем, не зафіксованих у словниках) стосується не всіх прикметників, а лише домінант mutig – 35%, feige – 28%; ядра: khn – 8%, tapfer – 11%, ngstlich – 24%, furchtsam – 4%, основного складу: entschlossen – 3%, mnnlich – 3% і периферії: