LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні групи прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" в сучасній німецькій мові (системно-квантитативні аспекти)

aufrecht - 10%, brav – 13%. Найбільший відсоток відхилення мають домінанти синонімічних рядів та значення ngstlich, яке, згідно з багатьма вагомими показниками, фактично претендує на "посаду" домінанти. Таким чином, дослідження дало підстави доповнити новими значеннями семантичні ряди ЛСГ, які не зафіксовано в словникових статтях, та сформувати семантичну систему слова у вигляді словникової статті.

Для прикладу розглянемо семантичну системудомінанти групи із значенням "сміливий" -mutig. Прикметник mutig згідно з даними лексикографічних джерел, опрацьованих нами, походить від mittelhochdeutsch [muotec]. Якісний прикметник mutig утворює ступені порівняння mutig, mutiger, der mutigste, функцію яких складає підсилення якості між порівнюваними об'єктами. Як свідчать дані тлумачних словників, підтверджені прикладами художніх текстів та матеріалами психолінгвістичного експерименту, прикметник mutig виступає у своєму основному значенні переважно в достатньо уніфікованих асоціаціях. Найчастіше (за випадками вживання) спостерігаємо використання цього прикметника для позначення мужності (семема І.), яка реалізується через наступні комплекси сем:

1.1. "Мужній (як риса, властива людині)" (нім.: ′Mut besitzend′) та виявляє себе у сполученні з іменниками, що позначають якості, притаманні людям певної статі, професії/роду занять:

Nun waren sie also verheiratet, und der Stamm schien nicht der mutige Frster und Hirschbockbezwinger zu sein, den die Oberschlerin Cordelia erwartet hatte.

Крім того, отримані дані психолінгвістичного експерименту дали змогу виокремити наступні семи, загальна частота яких у складі семантеми становить 44%, що дає змогу цій семемі зайняти перший ранг у семантичній системі слова.

а) "сміливий" (tapfer), "безстрашний" (furchtlos, angstfrei), "відважний" (couragiert), "рішучий" (entschlossen), "незворушний" (unerschrocken, beherzt);

б) "божевільно сміливий" (waghalsig), "такий, що любить ризиковані пригоди" abenteuerlustig);

в) "урвиголовистий" (draufgngerisch);

г) "розкутий" (unverfroren), "спонтанний" (spontan).

Згідно з дослідженням на рівні текстів та на підставі даних експерименту саме ці семи мають доволі високу частоту вжитку в тексті (32 приклади), велику кількість асоціацій (206) та найвищий відсоток (96%, з них 47% і 49% відповідно за текстом та результатами експерименту) семеми у складі семантеми, а тому перший ранг значення в семантичній системі лексеми, яка вказує на якості, що позначають вищий прояв мужності.

1.2. "самовідданий, героїчний (як свідчення мужності, здатності до героїчного поступку)" (нім.: ′von Mut zeugend, Mut zeigend, beweisend′). Цей комплекс сем займає в семантемі як за словниками, так і за результатами експерименту друге місце та складає 21% у значенні лексеми. Поряд з тим, за текстами вона займає перший ранг та відзначається статистично релевантними зв'язками з підкласом "іменників, що позначають емоційний стан" (χ=18,8; К=0,1), складає 53% та займає ранг 2 значення семеми.

Es hie in der Zeitungsnotiz, August Bebel sei erst krzlich aus der Festungshaft entlassen, zu der er wegen seines mutigen Eintretens fr die Pariser Kommunarden verurteilt worden war.

Варті уваги і результати нашого дослідження, які відображають картину похідних семем ІІ і ІІІ, що складаються з груп сем, виявлених лише в результаті дослідження за інформантами. У словниках ці семеми відсутні.

Похідна семема ІІ "впевнений", не зафіксована у словниках, містить комплекс сем:

ІІ.1. "впевнений у собі, як такий, що здатний переконливо відстоювати щось" (кількість асоціацій – 59, що складає 13%; займає ранг 3): твердий (hart); впевнений (sicher, selbstsicher, selbstbewusst); стійкий (standhaft);

ІІ.2. "відкритий як ознака, що приховує впевненість, сміливість" (кількість асоціацій – 10, що складає 2%; займає ранг 6 : "відкритий" (offen).

Похідна семема ІІІ "сильний", що також не зафіксована в словнику, містить комплекси сем:

ІІІ.1. "сильний (як особистість)": (stark) з досить високою частотністю (41 асоціація, що складає 9 %), займає четвертий ранг семеми;

ІІІ.2. "як властивість людини з активною позицією: цілеспрямований" (zielstrebig), "допитливий" (forsch); "активно задіяний" (engagiert) з частотністю 27 асоціацій, що становить 6 %, та займає ранг 5 семеми.

Цей факт, на нашу думку, пояснюється певною широтою спектру значення, та до деякої міри, "дифузністю" словникового тлумачення. Виявлена палітра сем дає змогу відстежити процеси деривації, які відбуваються в семантичній системі прикметника mutig. Похідна семема ІІ та похідна семема ІІІ перебуває, згідно з нашими міркуваннями, в дериваційних відношеннях з основною семемою І й утворилася внаслідок семантичного зсуву значення. Можемо припустити, що поява та функціонування похідних семем прикметника mutig є переносом на основі деривації значення семеми І.

мужній → сміливий, безстрашний, відважний, рішучий; божевільно сміливий; урвиголовистий; розкутий, спонтанний; →

самовідданий, героїчний → готовий до ризику; готовий до конфлікту; героїчний, геройський; войовничий; →

впевнений у собі → незворушний, твердий; впевнений; стійкий; →

сильнийцілеспрямований; допитливий, активний; відкритий.ВИСНОВКИ

Системний підхід при вивченні мови дає можливість простежити за мовними факторами, які зумовлюють формування лексико-семантичних груп. Дослідження, які вивчають утворення цих груп, мають велике значення для усвідомлення становлення всієї лексичної системності. На основі вивченого матеріалу отримано такі практичні результати та загальнотеоретичні висновки:

1. Досліджувані антонімічні групи прикметників становлять ієрархічно організовану систему, яка складається з множини структурно взаємопов'язаних груп та підгруп. За допомогою формалізованої методики виявлено склад ЛСГ прикметників із значеннями "сміливий" та "боязливий", тобто ядро, основний склад та периферію.

2. Синтагматичні зв'язки досліджених прикметників відрізняються стандартними зв'язками як на рівні окремого слова, так і на рівні семантичної групи слів, про що свідчать статистично значимі величини та сполучення прикметників із синтагматичними партнерами класів іменників.

Виявлено найбільш частотні класи іменників та їх сполучення з прикметниками ЛСГ: 1) людина (стать, професія) - 640 прикладів спільного слововживання; 2) абстракції життя - 326 прикладів; 3) емоційний стан - 174; 4) голос, звуки, погляд - 145; 5) частини тіла -129 спільних слововживань.

3. Сильні парадигматичні зв'язки існують між прикметниками групи зі значенням "сміливий" у 56 парах, а слабкі – у 254 парах. У групі прикметників зі значенням "боязливий" сильні зв'язки у 16 пар, а слабкі – у 58 пар. Співвідношення сильних і слабких зв'язків у кожній із груп практично однакове (1:4). Компоненти ядра мають сильну, компоненти основного складу – середню, а периферії – незначну парадигматичну вагу. Помітною є тенденція до "мігрування" компонентів нижчого рівня до рівня вищого: з периферії до основного складу, з основного складу – до ядра.

4. На позицію