LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа (на матеріалі французького роману ХХ століття)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
СТАРОДУБЦЕВА Олена АнатоліївнаУДК 81'221.2:82-311.2(44)ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ КІНЕТИЧНОЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖА

(на матеріалі французького роману ХХ століття)


Спеціальність 10.02.05 – романські мови


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ – 2002

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі французької філології Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент

Смущинська Ірина Вікторівна,

доцент кафедри французької філології

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Помірко Роман Семенович,

завідувач кафедри французької філології

Львівського національного університету

імені Івана Франка


кандидат філологічних наук, доцент

Кагановська Олена Марківна,

доцент кафедри французької філології

Київського національного

лінгвістичного університету
Провідна установа: Харківський державний педагогічний

університет імені Г. Сковороди МОН України,

кафедра романської філології
Захист відбудеться "27" березня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої

ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

(01033, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14).


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

(м.Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).Автореферат розісланий "20" лютого 2002 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.Б.БурбелоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Останнім часом лінгвопоетика як нова галузь філології привертає до себе особливу увагу науковців. Лінгвістика тексту надійно увійшла до інтелектуального універсуму науки та розглядається як одна з домінуючих теорій кінця століття. Логіка розвитку науки призвела до активізації досліджень максимальної одиниці мовленнєвої діяльності – тексту, до його розуміння як аргументу, через який змінюється картина світу у свідомості реципієнта, а через нього – до вивчення стратегій керування дискурсом у широкому соціальному контексті, оскільки соціальна взаємодія значною мірою здійснюється через тексти, що народжуються та сприймаються особистістю. Інтерес до вивчення художнього тексту обумовлений прагненням пояснити мову як глобальне явище як цілісний засіб передачі художньо-естетичної інформації, яка реалізується через текст, що є пов'язаним з різними сферами людської діяльності. Художній текст – це відображена у формах мови і забарвлена авторською свідомістю узагальнена картина світу, на формування якої вплинули багато чинників, як суспільно-соціальних, так й індивідуально-психологічних.

Як відомо, одним з основних художніх антропоцентрів поряд з автором і віртуальним читачем вважається персонаж, у структурі образу якого характеристиці його невербальної поведінки належить чільне місце. Мова жестів – одна з найдавніших мов. В історії європейського мовознавства вона відома ще з античних часів, коли існувала проблема походження мови та виникла "теорія жестової мови", згідно з якою саме з жесту почала розвиватися звукова мова. Для позначення дисципліни, що вивчає семіотику жестової мови, найчастіше вживають термін "кінесика", започаткований Ч.Дарвіном1. Наше дослідження присвячено аналізу кінетичної лексики художнього твору, особливої структури художнього мовлення, що є складовою частиною лексичної системи французької мови, а в тексті виступає одним з найважливіших засобів творення образу персонажа, і одночасно – реалізації намірів автора художнього тексту.

Необхідність дослідження викликана:

недостатньою розробкою проблеми функціонування вербальних компонентів у художній комунікації;

нерозробленістю інформативного аспекту кінетичних одиниць, зокрема стосовно передачі комунікативних інтенцій адресанта – автора тексту;

відсутністю чіткої класифікації невербальних елементів та структур і форм їх представлення;

відсутністю аналізу семіотичного функціонування кінем та кінетичних комплексів у художньому контексті, а отже їх художньої семантики.

Актуальність теми визначається необхідністю розробки засад лінгвопоетичного аналізу комуникативно-інформативної структури художнього тексту, зокрема кінетичного лексичного шару. Актуальність роботи зумовлено також тим, що проблема кінетичної лексики як важливої складової структури художнього твору ще не знайшла остаточного вирішення в лінгвістичній науці, відсутня класифікація художніх кінетичних елементів та комплексів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у межах теми, що розробляється на факультеті іноземної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Європейські мови та культури в контексті глобалізації світових процесів" (код 01 БФ 0147-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Мета дослідження полягає у з'ясуванні основних лінгвостилістичних характеристик художньої кінетичної системи та особливостей її контекстуальної семантизації та функціонування у французькому романі ХХ століття.

Мета роботи зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

визначення ролі кінетичної лексики в системі засобів художнього моделювання людини та створення всебічного образу персонажа;

визначення лексичного складу кінетичних комплексів та їх класифікація;

визначення закономірностей функціонування кінем в контексті цілого художнього твору, встановлення їх основних функцій;

з'ясування семантичних особливостей кінетичної лексики французького роману ХХ сторіччя, зокрема в аспекті індивідуально-авторського стилю.

Об'єктом дослідження стала кінетична лексика французького роману ХХ століття, що позначає певні аспекти невербальної поведінки людини та має змістове навантаження в художньому творі.

Предметом дослідження є статус, структурні, семантичні та функціональні характеристики кінетичної лексики сучасного французького роману.

Матеріалом дослідження стали кінетичні одиниці та кінетичні комплекси, відібрані методом суцільної вибірки з романів французьких авторів ХХ століття. Обсяг вибірки – близько 3000 кінем та кінетичних комплексів з 10 тисяч сторінок художніх