LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа (на матеріалі французького роману ХХ століття)

здатні значною мірою наближати художню ситуацію до реального живого діалогу, отже вони виконують функцію створення спонтанності художнього діалогу. Кінеми створюють повноцінний характер персонажа шляхом неодноразового вказування на характерні особливості його поведінки, виконуючи при цьому роль характерологічної деталі.

Виділено та охарактеризовано структуру та компоненти "жестово-мімічного портрету персонажа", що складається з таких особливих форм як "кінетична характеристика" та її підвид "авторський жестовий коментар", та знаходить своє формальне вираження також і в інших композиційно-мовленнєвих формах як авторського так і персонажного мовлення. Серед основних авторських форм (щодо частотності використання в них кінетичних характеристик персонажів), виділяються опис, динамічний опис, розповідь, характеристика, авторська ремарка, авторський відступ; провідною формою вважаємо характеристику, яка містить у собі елементи власне кінетичної характеристики; до другорядних форм авторського мовлення з позиції вживання кінетичних комплексів належить міркування.

Показано, що кінетична лексика у художньому контексті є однією з характерних ознак індивідуально-авторського стилю письменника. Частотність використання кінем та кінетичних комплексів, вибір певного типу кінем у романі, повна відсутність кінетичних характеристик персонажів указують на стиль та манеру письма, свідчать взагалі про особливості власне-авторського світосприйняття оточуючої дійсності. При цьому спостерігається загальна тенденція поступового переходу індивідуальних кінетичних одиниць, властивих певному стилю письменника певної епохи, до групи нормативно-типових кінем.

Дане дисертаційне дослідження є спробою комплексного аналізу семантичних та функціональних властивостей кінетичної лексики художнього твору, визначення естетичних закономірностей її функціонування в контексті художньої оповіді. Запропонована класифікація та інші результати дослідження можуть бути використаними у подальшій розробці проблеми невербальних компонентів художньої комунікації та їх вираження у художньому тексті.Основні положення дисертації відображені у таких публікаціях:

Калугина Е.А. Кинетическая лексика в раскрытии образа персонажа в художественном тексте на материале французского романа ХХ века // Вісник Харківського державного університету ім. В.Н.Каразіна. - Харків: Константа, 1999.- Вип. № 424. - С. 47-50.

Калугіна О.А. Особливості кінетичної характеристики у творах авторів ХХ століття // Вісник Іноземна філологія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: Видавничий центр "Київський університет", 2000. - Вип. № 28. – С. 41-43.

Калугина Е.А. К проблеме классификации кинетических единиц художественного текста // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Харків: Константа, 2000. - Вип. № 500.– С. 271-276.

Стародубцева О.А. Особливості семантики кінетичних одиниць в художньому творі // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Збірник наукових статей. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2001. - Вип. № 6. - С. 211-215.

Калугіна О.А. Жест у французькому романі ХХ століття // Іноземна філологія на межі тисячоліть: тези доповідей міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю факультету іноземних мов. – Харків: Константа, 2000. – С. 107-108.


АНОТАЦІЯ

Стародубцева О.А. Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа (на матеріалі французького роману ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2002.

Дисертацію присвячено аналізу кінетичної лексики художнього твору, як складової частини лексичної системи французької мови, що утворює особливу структуру художнього мовлення, і виступає одним з найважливіших засобів творення образу персонажа та реалізації намірів автора в художньому тексті. У роботі кінетична лексика та її форми піддаються комплексному аналізу безпосередньо в художньому тексті, з'ясовуються основні характеристики художньої кінетичної системи та визначаються особливості її функціонування у французькому романі ХХ століття. Визначено головні функції кінем та кінетичних комплексів у художньому тексті, запропоновано класифікацію смислових типів художніх кінем. Проаналізовано особливості семантичного розвитку кінетичних одиниць у французькому романі та виділено основні структури будови художніх кінетичних одиниць та кінетичних комплексів.

Показано конкретне функціонування кінем у романах французьких письменників ХХ століття, зроблено висновок, що кінетична лексика є важливим показником індивідуально-авторського стилю письменника. Виявлено загальну тенденцію поступового переходу індивідуальних кінетичних одиниць, властивих певному стилю письменника певної епохи, до групи нормативно-типових кінем.

Ключові слова: невербальна комунікація, кінесика, художня кінема, кінетичний комплекс, художня кінетична система, фразео-кінетичний комплекс, кінетична характеристика, авторський жестовий коментарій, жестово-мімічний портрет персонажа.


RESUME

Starodubtseva O.A. Lexical and semantical means of kinesic characteristics of character (in the French novel of the XXth century). – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Philology by Speciality 10.02.05 – Romanic Languages. – Kyiv Taras Shevchenko University. - Kyiv, 2002.

The dissertation deals with the investigation and the analysis of the kinesic lexical units of the literary text as the integral part of the lexical system of the French language, the specific structure of the literary speech, which is one of the important mean of creating the character and realizing the author's task in the literary text. The complex analysis of the kinesic lexis and its forms is made directly in the literary text, the major characteristics of the literary kinesic system are established and the peculiarities of its functioning in the French novel of the XXth century are defined. The main functions of kinemes and kinesic complexes in the literary text are determined and the classification of the semantic types of literary kinemes is introduced. The peculiarities of the semantic development of kinemes in the French novel are analyzed and the major ways of structuring the literary kinemes and kinesic complexes are outlined.

The functioning of kinemes in the novels of the French writers of the XXth century is described. It is pointed out that kinesic lexis is an important indicator of the individual style of the writer. The general tendency of gradual transfer from individual kinemes, characteristic of the particular writer's style in a particular epoch, to the group of normatively typical kinemes is outlined.

Key words: nonverbal communication, kinesisc, literary kineme, kinesic complex, literary kinesic system, fraseological kinesic complex, kinesic characteristic, gestural and mimic portrait of the character, author gesture commentary.


АННОТАЦИЯ

Стародубцева Е.А. Лексико-семантические средства характеристики персонажа (на материале французского романа ХХ столетия).