LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів)

Лексико-семантичні інновації як результат ЛССС є досить перспективним видом українського назовництва. Простота творення, естетизація і зручність вживання назв зумовлюють космічні можливості їх подальшого функціонування.Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях:

 • Лексичні інновації перехідної економіки у номінації банківських установ // Перспективи розвитку фінансово-банківської системи України: погляд у майбутнє: Зб. наук. доповідей. Суми, 1999. –

  С.22-27.

 • Лексико-семантичні інновації у системі слів-ергонімів // Вісник Харківського університету. Серія: Філологія. – №426. – Харків, 1999. – С.197-204.

 • Лексико-семантичні інновації у системі номінації порейонімів // Вісник Харківського університету. Серія: Філологія. – №473. – Харків, 2000. – С.225-231.

 • Власні назви книжкових видавництв у світлі лінгвістичної концепції О.О.Потебні // Вісник Харківського університету. Серія: Філологія. – №491. – Харків, 2000. – С. 129-134.

 • Семантико-функціональні аспекти активізації лексико-семантичних субститутів // Філологічні науки. – Суми, 2001. – С.218-224.


  Анотація

  Шестакова С.О. Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харків, 2002.

  Дисертацію присвячено дослідженню лексико-семантичних інновацій і способів їх реалізації в системі сучасної української номінації. З'ясовано сутність лексико-семантичного способу словотвору, його основні механізми та модельні різновиди, розглянуто аспекти активізації лексико-семантичних субститутів. Подано класифікації лексико-семантичних інновацій у системі ергонімів і прагмонімів за основними мотиваційними ознаками та характером лексичних основ. Досліджено своєрідність номінації різних груп ергонімів і прагмонімів.

  Ключові слова: лексико-семантичний спосіб словотвору, лексико-семантичні інновації, дериваційна метафора, дериваційна метонімія, субститут, ергонім, прагмонім, онімізація, трансонімізація, онімотрансонімізація, мотивація, мотиваційна ознака, принцип номінації.


  Аннотация

  Шестакова С.А. Лексико-семантические инновации в системе современной украинской номинации (на материале эргонимов и прагмонимов). – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Харьков, 2002.

  В работе исследуются лексико-семантические инновации в системе современной украинской неономинации. Сохраняет актуальность изучение лексико-семантического способа словообразования, результатом которого являются лексико-семантические инновации, определение его статуса и места среди других способов, его модельных разновидностей и механизмов. Увеличение количества лексико-семантических инноваций в системе эргонимов и прагмонимов и уровень изученности этих класов собственных имен обусловливают актуальность темы.

  Лексико-семантический способ словообразования определяется как один из основных способов пополнения номинативных средств языка, разновидностями которого выступают деривационная метафора и деривационная метонимия, а механизмами в системе собственных имен – онимизация, трансонимизация и онимотрансонимизация. Деривационная метонимизация – наиболее важный источник номинации как в количественном отношении, так и в плане разнообразия мотивации для наименования. Активизировались на современном этапе лексико-семантические инновации, представляющие собой словосочетания. Для современного украинского языка характерен также интенсивный процесс заимствования слов из других языков – субститутов, функция которых – лингвизация зарубежных реалий.

  Надлежащее внимание уделено не только особенностям образования эргонимов и прагмонимов, способам их заимствования из одного языка в другой, но и вопросам мотивации. Понятие мотивации определяется как основное для словообразования, так как собственно соотношение производного и производящего представляет собой сущность словообразовательного процесса. Целесообразным для лексико-семантического способа словообразования представляется термин мотивация, поскольку он включает в словообразовательный анализ морфемно не выраженную деривацию.

  Проанализированный материал позволяет классифицировать эргонимы и прагмонимы по характеру лексических основ, лежащих в основе наименования, и по основным мотивационным признакам. Учет / неучет признаков объекта в названии обусловил выделение двух основных классов эргонимов и прагмонимов: мотивированных названий и рецессивных. В классификации параллельно учтен способ воплощения признака объекта в названии – прямой или опосредствованный, соответственно выделены реально и условно мотивированные номинации.

  В системе номинации эргонимов приоритетной моделью деривационной номинации являются названия, мотивированные спецификой объекта, в системе прагмонимов – названия, мотивированные эстетическими признаками, что обусловлено особенностями объекта номинации.

  Исследования показали, что на современном этапе лексико-семантический способ словообразования значительно расширил границы функционирования. Возможность включения в сферу действия способа слов любой группы лексики и любой части речи обеспечивает неограниченные перспективы использования его в расширении номинативных возможностей словарного состава языка.

  Ключевые слова: лексико-семантический способ словообразования, лексико-семантические инновации, деривационная метафора, деривационная метонимия, субститут, эргоним, прагмоним, онимизация, трансонимизация, онимотрансонимизация, мотивация, мотивировочный признак, принцип номинации.  Summary

  Shestakova S.O. Lexico-semantic innovations in modern Ukrainian nomination system (erhonyms and pragmonyms). – Manuscript.

  Thesis for Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.01 – the Ukrainian Language. – Kharkiv National Karasin University. – Kharkiv, 2002.

  Dissertation is devoted to the investigation of lexico-semantic innovation and the ways of their realisation in modern Ukrainian nomination system. At deals with the nature of lexico-semantic derivation, its basic mechanisms, model types and actualisation of lexico-semantic substitutes into that. Lexico-semantic innovations are identified and classified concerning erhonyms and pragmonyms due to their basic motivats and nature of lexical stems of motivating units. Peculiarilies of various erhonym and pragmonym groups have seen researched that.

  Key words: lexico-semantic ways of derivation, lexico-semantic innovations, derivation metonymy, substitut, erhonym, pragmonym, onymisation, transonymisation, onymisation-transonymisation, motivation, motivation basis, principles of nomination. •