LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик)

творах Ірвіна Шоу зафіксовано найбільшу відносну частоту вживання іменників, що може свідчити про сповільнену манеру розповіді порівняно зі стилями інших авторів; у романах Е.Хемінгуея частота розподілу дієслів превалює, що підсилює динамізм подій у текстах, а також підкреслює неповторність авторської манери письма; прикметники та прислівники виявились вагомими у творах Івліна Во, що є свідченням переважання епітетів, які надають його прозі сили образності та емоційності;

4. У результаті семантичної класифікації досліджуваних частин мови нами було виділено 27 семантичних класів дієслів, 25 семантичних класів іменників, 19 семантичних класів прикметників та 7 семантичних класів прислівників. Кількісні співвідношення вживання семантичних класів іменників, дієслів, прикметників, прислівників є виразним індивідуалізувальним параметром авторського стилю і дають чітке уявлення про своєрідність художнього твору.

5. Установлено найбільшу подібність між ідіостилями за розподілом семантичних класів: іменників – Івлін Во та К.Воннегут, К.Воннегут та Ірвін Шоу, найменшу – між стилями Е.Хемінгуея та Дж.Геллера; дієслів – Івлін Во та Е.Хемінгуей, Івлін Во та Н.Мейлер, найменшу – К.Воннегут та Ірвін Шоу, Ірвін Шоу та Дж.Геллер; прикметників – Дж.Геллер та Ф.М.Форд, найменшу – для стилів Е.Хемінгуея та Ірвіна Шоу; прислівників – Дж.Геллер та Н.Мейлер, Ірвін Шоу та Ф.М.Форд, найменшу – Івлін Во та Ірвін Шоу.

6. Статистичний аналіз лексичних одиниць переконливо свідчить про індивідуальний підхід кожного письменника до відтворення концептуальної картини навколишнього світу за допомогою слова. Оскільки значення слова співвідноситьсяз класом його денотації, то мовна картина світу є вербалізованою частиною концептуальної картини світу. Акцентування уваги автором на певних елементах картини світу призводить до відповідного домінування певних семантичних класів у творі. Результати аналізу семантичних класів дієслів, іменників, прикметників, прислівників у творах семи авторів вказують, що наявність домінуючих класів зумовлюється індивідуальною особливістю світосприйняття автора з його власною ієрархією концептів, а також тематикою творів. У дисертації вперше здійснена спроба моделювати мовну картину світу за результатами квантитативного методу дослідження лексики.

7. Аналіз слововживання в тексті кожного автора дозволив виокремити ключові домінанти за двома основними критеріями: перевага емпіричних частот вживання та розгортання навколо них у тексті семантико-тематичних груп лексики. Для ефективного опису семантичних елементів авторського стилю введено поняття:

– ідейно-художньої домінанти лексики, під якою розуміємо комплексну реалізацію певного концепту дійсності, що займає переважаюче місце в індивідуально-авторській МКС і виражається множиною спільних значень семантичних класів слів різних частин мови. Ідейно-художні домінанти представляють собою результат аналізу переваг емпіричних частот уживання семантичних класів слів усіх досліджуваних частин мови;

8. Основний підсумок здійснених у дисертації досліджень полягає в тому, що вони доводять можливість об'єктивного аналізу авторського стилю на основі кількісного вираження реалізації лексико-граматичних та семантичних класів слів у художньому тексті. Семантичні класи із потужним стилерозрізнювальним потенціалом дали змогу виділити домінанти лексики, що постають репрезентантами концептів навколишнього світу. Здійснене дослідження розкриває перспективи вивчення авторського стилю в когнітивному аспекті (автор як мовна особистість, яка художньо створює неповторну мовну картину, зберігаючи та відтворюючи в ній важливі для себе концепти за допомогою їх лексичного втілення у творі).


Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях:

У фахових виданнях:

 • Єсипенко Н.Г. Лексико-семантичні особливості авторського стилю // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 156: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 114-125.

 • Єсипенко Н.Г. Особливості вживання лексико-семантичних груп іменників у творах "мирної" та "військової" тематик у сучасній англійській літературі // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 267: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 44-54.

 • Єсипенко Н.Г. Лексико-семантичні класи прикметників у творах військової та мирної тематики // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 290: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 68-76.

 • Єсипенко Н.Г. Методологічні основи аналізу індивідуального стилю // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 319-320: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 256-265.


  Інші публікації:

 • Єсипенко Н.Г. Особливості індивідуального стилю автора в художній літературі // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні наукові дослідження – '2006". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 37: Філологічні науки. – С. 60-62.

 • Єсипенко Н.Г. Особливості лінгвостилістичного аналізу художнього тексту // Тези доповідей міжнародної наукової конференції "Іноземна комунікація: Здобутки та перспективи". – Тернопіль: Тернопільський держ. екон. ун-т, 2006. – С. 192-193.

 • Єсипенко Н.Г. Моделювання мовної картини світу в творах англомовної прози // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (20-21 квітня 2007 року). – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – С. 114-117.

 • Єсипенко Н.Г. Вживання семантичних класів прислівників у творах мирної та військової тематик сучасної англійської літератури // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Зб. наук. праць. – Вип. 3. –Хмельницький: ХНУ, 2007. – Ч.1. – С. 198-201.


  АНОТАЦІЇ

  Єсипенко Н.Г. Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007.

  Роботу присвячено дослідженню лексичних та семантичних компонентів авторського стилю прозових творів воєнної та мирної тематик англо-американської літератури ХХ століття. Запропоновано новий комплексний підхід до вивчення авторського стилю та мовної картини світу з використанням лінгвостатистичного та концептуального аналізу лексико-семантичних компонентів ідіостилю.

  На основі кількісних підрахунків було виявлено частоту вживання лексико-граматичних і семантичних класів іменників, дієслів, прикметників, прислівників на внутрішньоавторському, міжавторському рівнях та у творах за тематикою. За допомогою концептуального аналізу


 •