LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні особливості фразеологізмів у кримськотатарській мові

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А. КРИМСЬКОГО

Куртсеїтов Алім МідатовичУДК 81, 373.7(512.145)


Лексико-семантичнi особливостi фразеологiзмiв у кримськотатарськiй мові
Спеціальність 10.02.13 – мови народів Азії, Африки,

аборигенних народів Америки та Австралії
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукKиїв – 2006

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі кримськотатарського мовознавства Таврійського національного університету ім. В.I. Вернадського.

Науковий керівник:

доктор філологічних наук, професор

Меметов Айдер Меметович,

Таврійський національний університет

імені В.I. Вернадського,

декан факультету кримськотатарської

та східної філології (м. Сімферополь)

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук,

старший науковий співробітник

Радзієвська Тетяна Вадимівна,

провідний науковий співробітник

Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні

НАН України


кандидат філологічних наук

Мазінов Ахтем Сеїд-Аметович,

викладач латинської мови в Кримському

державному медичному університеті

ім. С.І. Георгіївського МОЗ України

(м. Сімферополь)

Провідна установа:

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Захист відбудеться " 9 " червня 2006 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02 в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України за адресою: 01001, м. Київ-1, вул. Грушевського, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 207).

Автореферат розісланий " 4 " травня 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02

кандидат філологічних наук Хамрай О.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження зумовлена багатоплановим змістом проблеми і недостатньою вивченістю кримськотатарських фразеологічних одиниць.

У центрі уваги – жива мовна практика кримськотатарського народу як основне джерело фразовживання, що звичайно становить значний науковий і практичний інтерес. Тому у своїх спостереженнях наголошуємо, що порушення норм мовлення є, в основному, наслідком недостатнього розуміння загальних і специфічних властивостей кримськотатарських фразеологізмів. Осмислення цієї вади дозволить уникнути зазначених помилок.

Виявлення загальних і специфічних рис кримськотатарських фразеологізмів допоможе школярам і студентам удосконалити вивчення рідної мови, а також опанувати порівняльну граматику студентам, що спеціалізуються з предметів "кримськотатарська мова", "турецька мова" та з інших предметів тюркологічного напрямку.

Результати дослідження можуть бути використані при підготовці матеріалів тлумачного словника кримськотатарської мови, будуть корисними також для створення історичного і діалектологічного словників.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Володіння кримськотатарською мовою передбачає знання не тільки певного мінімуму слів. Правильне розуміння кримськотатарського мовлення як в усній, так і в писемній формі, вільне спілкування цією мовою зовсім неможливі також без опанування достатньої кількості фразеологічних зворотів, особливо таких, які входять у фразеологічне ядро кримськотатарської мови, які є частотними і надають кримськотатарському мовленню особливої привабливості, жвавості й образності.

До багатьох фразеологічних зворотів у кримськотатарській мові спостерігається вживання їх лексичних синонімів. Деякі ж фразеологізми стають єдиними позначеннями явищ і фактів. Усталені сполучення слів не створюються у процесі мовлення, а вилучаються з пам'яті цілими, як такі ж готові витвори, якими є слова. Враховуючи важливе місце фразеології, її специфічні риси, кафедра, на якій виконувалася дисертаційна робота, включила цю тематику до загального плану своєї наукової діяльності. Дисертаційна робота виконувалася на кафедрі кримськотатарського мовознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського в межах теми: "Дослідження основних проблем фразеології, морфології, синтаксису і стилістики кримськотатарської мови", № держ. реєстрації 0101U005259.

Фразеологічні звороти, так само як і слова, є одним з істотних компонентів мови, її будівельним матеріалом. Незнання основних фразеологізмів призводить до нерозуміння висловлювання навіть тоді, коли, здавалося б, усі слова – складники фразеологізму – добре відомі.

Ступiнь вивчення теми. З відкриттям фразеологічних одиниць як об'єкта мовознавства було встановлено фундаментальне положення про те, що сукупність фразеологічних одиниць являє собою розширення лексичного складу мови. Генетичний, структурний, семантичний аналіз фразеологічних засобів у різних мовах розкриває подекуди їхній неповторний характер, надзвичайну емоційність, образність.

Щодо кримськотатарської мови, вона, як і багато інших тюркських мов, має великий різноманітний фразеологічний матеріал. Але теоретичних досліджень з цієї тематики ще зовсім мало. Серед них дослідження з синоніміки А.М. Меметова, де автор принагідно зупиняється на фразеологізмах, словник У. Куркчи "Сёз бирикмелери" ("Словосполучення"), в якому не виділено окремо фразеологізми.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше у кримськотатарському мовознавстві проводиться монографічне дослідження фразеологічних одиниць кримськотатарської мови.

У роботі використано описовий, порівняльно-історичний, структурний методи дослідження, що сприяло поглибленому аналізові кримськотатарських фразеологізмів і вмотивованості, логічності зроблених загальних висновків.

Дослідження ґрунтується на досягненнях сучасного мовознавства, широкому залученні найважливіших теоретичних джерел і на численних характерних живомовних факторах.

Метою наукового дослідження є виявлення основних джерел утворення кримськотатарських фразеологізмів та їхній структурно-семантичний аналіз. Виходячи з цього, основна увага в роботі приділяється вивченню фразеологічного матеріалу художньої літератури та усної народної творчості кримськотатарського народу.

Відповідно до цього визначено конкретні дослідницькі завдання:

– виявлення шляхів утворення фразеологізмів кримськотатарської мови;

– вивчення структурно-семантичних особливостей фразеологічних зворотів кримськотатарської мови;

– з'ясування ролі фразеологізмів у лексичному складі кримськотатарської мови.

Науково-практичне значення роботи. Виконавець дослідження поглиблює загальне уявлення про розвиток словникового складу кримськотатарської мови, визначає місце в мовній системі фразеологічних засобів. Основні теоретичні положення і висновки можуть стати важливим матеріалом при вивченні різних аспектів кримськотатарської мови. Крім того, результати дослідження знайдуть активне застосування при підготовці певних розділів лексикології, синтаксису, а