LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ іменіГ.СКОВОРОДИ


На правах рукопису
Ковальова Тетяна ВолодимирівнаУДК 801.6ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ КОЛЬОРАТИВІВ

В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТ.


Спеціальність: 10.02.01 — українська мова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Харків - 1999

Дисертація є рукописом


Робота виконана на кафедрі української мови Харківського державного педагогічного університету імені Г.Сковороди Міністерства освіти України


Науковий керівник — кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови

Харківського державного педагогічного університету іменіГ.Сковороди

Олексенко Олена Андріївна.


Офіційні опоненти — доктор філологічних наук, професор,

завідувач кафедри української мови Харківського національного університету іменіВ.Каразіна

Калашник Володимир Семенович;


— кандидат філологічних наук,

доцент кафедри гуманітарних дисциплін Харківської медичної академії післядипломної освіти

Петрова Ольга Борисівна.


Провідна установа — Запорізький державний університет,

кафедра української мови.


Захист відбудеться 25 листопада 1999 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.03 в Харківському державному педагогічному університеті іменіГ.Сковороди (адреса: 310168, м.Харків, вул.Блюхера,2, ауд. 205В)


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного педагогічного університету іменіГ.Сковороди

(310168, м.Харків, вул.Блюхера,2).


Автореферат розісланий "20" жовтня 1999 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради О.А.ОлексенкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Мова як динамічна система потребує аналізу її розвитку на всіх рівнях. Окреме місце у з'ясуванні цього процесу займає проблема вивчення змін семантичної структури одиниць лексичного складу мови як найбільш рухомої частини мовної системи. На сучасному етапі розвитку лінгвістики глибоко розроблена загальна теорія значення слова, його семантичної структури, розглянуті шляхи становлення семантики слова. Цим питанням присвячені праці О.Потебні, В.Виноградова, Ю.Караулова, Л.Лисиченко, Й.Стерніна, В.Телії, Д.Шмельова та ін. Однак багатомірність об'єкта дослідження породжує проблеми, які вимагають нових підходів до їх вивчення. Динаміка притаманна різним розрядам лексики. З огляду на це актуальним є аналіз кольоративів — одного з найпоширеніших лексичних шарів української мови.

У виявленні зрушень у семантичній структурі лексем на позначення кольору доцільно звернутися до поетичної мови, яка є однією з чутливих сфер, що відбиває найтонші зміни у значенні слова. У поетичній мові слова виконують не тільки номінативну, а й естетичну функцію. В.С.Калашник зазначає, що "слововживання у поетичній мові ґрунтується головним чином на творчому використанні потенційної здатності слова до семантичного ускладнення...". Поетична мова постійно проектується на звичайну (стандартну), завдяки чому усвідомлюється її образність. На потенційну образність кольоративів неодноразово вказували дослідники. Так, Л.Качаєва наголошує на здатності прикметників кольору "розвивати різні переносні та образно-символічні значення, що широко використовується письменниками з художньо-стилістичною метою". Хоча образне значення не може вважатися компонентом семантичної структури слова, однак його виникнення змінює семантику слова, створює конотацію, визначаючи прагматичну частину лексичного значення.

Художня література, зокрема поезія, дає багатий матеріал для вивчення семантики слів у її динаміці. Для спостереження над семантикою кольоративів нами обрано твори українських поетів першої третини ХХстоліття: Б.-І.Антонича, М.Зерова, Б.Лепкого, О.Олеся, В.Поліщука, М.Хвильового.

Актуальність дослідження полягає у необхідності характеристики колірної картини світу в українській поезії початку ХХ століття як фрагменту мовної картини світу, що дає ґрунт для узагальнень щодо розвитку лексико-семантичної системи української мови означеного періоду — одного з визначальних етапів в історії літературної мови.

На формування авторської концепції та мовних засобів її вираження впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Серед об'єктивних звичайно виділяють соціально-політичні реалії суспільства, взаємодію течій і напрямів у літературі та мистецтві, безпосереднє оточення, в якому перебуває автор, його можливості доступу до найрізноманітніших джерел інформації, освітньо-культурний рівень. До суб'єктивних факторів відносять сформованість світогляду і переконань митця, а також особливості його темпераменту, вдачі, характеру. Саме психологічні риси письменника дослідники вважають одним з найважливіших чинників, який сприяє індивідуалізації його творчої манери (В.Бєлянін, Л.Виготський, Г.Винокур, М.Коцюбинська, А.Леонтьєв, Л.Лисиченко). Аналіз семантики кольоративів проводився з урахуванням цих рис авторів.

Зв'язок праці з науковими програмами. Дослідження є складовою частиною плану науково-дослідної роботи кафедри української мови Харківського державного педагогічного університету іменіГ.Сковороди.

Мета дисертаційної роботи — визначити лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії поч.ХХст. та з'ясувати закономірності і особливості вживання колірних значень представниками різних літературних напрямів і психологічних типів.

Мета роботи зумовлює такі завдання:

1.Виявити лексико-семантичні поля (далі ЛСП) назв кольорів у поетичному словнику аналізованих авторів.

2.Здійснити частковий компонентний аналіз значень слів, що називають колір, і виявити особливості їх використання тим чи іншим автором, визначаючи семантичні зміни, які при цьому відбуваються.

3.З'ясувати частотність уживання лексем на позначення певного кольору у поетичних ідіолектах.

4.Встановити особливості лексико-семантичних полів назв кольорів у М.Зерова, О.Олеся, В.Поліщука, з одного боку, та Б.-І.Антонича, Б.Лепкого, М.Хвильового, з іншого, як представників різних психологічних типів і літературних напрямів з урахуванням належності кожного до того чи іншого літературного напряму.

Об'єктом дослідження є лексико-семантичні поля кольоративів у творах українських поетів поч.ХХ ст.

Предметом дисертаційного дослідження є семантико-стилістична характеристика назв кольорів, які функціонують в українському поетичному мовленні зазначеного періоду.

Матеріалом дослідження