LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Жуковська Вікторія Вікторівна

УДК 81'324+81'367.625:821.111


ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ПОПУЛЯРНИХ ПОЛІТИЧНИХ РОМАНІВ)


Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукКиїв – 2006

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі англійської філології Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник

кандидат філологічних наук, доцент

Шевченко Тетяна Єгорівна,

Київський національний лінгвістичний університет,

кафедра англійської філології, завідувач кафедри


Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Скороходько Едуард Федорович,

Український інститут лінгвістики і менеджменту, ректор


кандидат філологічних наук, доцент

Павлюк Алла Борисівна,

Волинський державний університет імені Лесі Українки, кафедра практики англійської мови, доцентПровідна установа
Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича, кафедра германського,

загального та порівняльного мовознавства,

Міністерство освіти і науки України, м. ЧернівціЗахист відбудеться 22.02. 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Велика Васильківська, 73).


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Велика Васильківська, 73).Автореферат розісланий 21.01. 2006 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

професор О.М. Кагановська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Визначальною рисою лінгвістики сьогодення є комплексний і міждисциплінарний характер дослідження мови як складного утворення, де тісно взаємодіють мовні одиниці різних рівнів. Поряд з типологічними, системно-структурними, комунікативно-функціональними, прагматичними та когнітивними лінгвістичними студіями в останні роки з'явилася ціла низка досліджень, в яких розглядаються властивості мовних одиниць і відношення між ними в квантитативному аспекті (В.В.Левицький, М.Л.Борковська, Т.О.Бунтіна, І.М.Калиновська, М.М.Лучак, С.С.Нагорна та ін.). Використання статистичних методів у лінгвістичних дослідженнях зумовлене властивими мові кількісними ознаками, внутрішньою взаємозалежністю, яка існує між якісними та кількісними особливостями мовної структури, підпорядкованістю частоти мовних одиниць у мовленні певним статистичним закономірностям, можливістю отримати об'єктивні дані, незалежні від суб'єктивного сприйняття дослідника.

Важливе місце в системі англійської мови займає дієслово: йому притаманна більша, ніж іншим частинам мови, ємність змістовної структури та більш рухоме коло значень, воно характеризується складною і розгалуженою парадигмою словозмінних форм та широким колом сполучуваності (І.С.Кесельман, О.С.Цимеринова). Статистичні дослідження, проведені на матеріалі різних функціональних стилів (В.С.Горева, О.О.Печеніна, M.Short), доводять, що дієслово посідає друге місце за вживаністю в англомовних текстах художньої літератури після іменника. Незважаючи на значні досягнення як вітчизняної, так і зарубіжної лінгвостатистики у вивченні системних і функціональних характеристик англійського дієслова (В.І.Перебийніс, Є.І.Гороть, І.В.Тименко, С.С.Хідекель, J.Tuldava), не розв'язаними й досі залишається ряд проблем. Серед них, зокрема, вивчення жанротвірного потенціалу дієслів певної семантики, семантична класифікація дієслівної лексики конкретного твору, виявлення особливостей функціонування дієслів у художньому тексті, до яких відноситься вживаність і наповненість дієслівних лексико-семантичних груп, груп словозмінних форм, моделей граматичної сполучуваності, а також дослідження взаємозв'язку між різноаспектними дієслівними характеристиками та встановлення чинників, які зумовлюють його.

Актуальність теми дисертаційного дослідження визначається спрямуванням сучасної лінгвістики на вивчення системної організації та функціональних характеристик мовних одиниць у тексті. Актуальність поставленої проблеми також зумовлюється потребою комплексного лінгвостатистичного дослідження лексико-семантичних і граматичних властивостей дієслова, взаємозв'язків між ними для виявлення закономірностей їхнього функціонування в текстах англомовної художньої прози.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах держбюджетної наукової теми Міністерства освіти і науки України „Мовні системи. Динаміка функціонування фонетичних, граматичних і лексичних одиниць; когнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти (германські, романські та українська мови)" (тема затверджена вченою радою Київського державного лінгвістичного університету, протокол №5 від 24 січня 2000 року).

Мета дисертації полягає у розкритті особливостей функціонування англійського дієслова в художньому творі шляхом установлення взаємозалежностей між його лексико-семантичними та граматичними характеристиками на основі їх кількісних показників, а також у виявленні його жанротвірних можливостей.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

– окреслити жанрові параметри англомовного популярного політичного роману в плані лінгвостатистичного опису функціонування дієслів;

– виявити жанротвірний потенціал дієслів суспільно-політичної семантики у створенні англомовних творів жанру популярного політичного роману;

– здійснити інвентаризацію лексико-семантичних груп англійських дієслів у творах, що вивчаються, провести аналіз їх кількісного і якісного складу, з'ясувати закономірності їх функціонування;

  • установити статистично значущі зв'язки між:

а) семантикою дієслів досліджуваних лексико-семантичних груп і частотою груп їх словозмінних форм,

б) семантикою дієслів лексико-семантичних груп, що досліджуються, та