LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)

типом і частотою ядерних моделей їх граматичної сполучуваності,

в) частотою груп словозмінних форм англійських дієслів аналізованих лексико-семантичних груп та типом і частотою ядерних моделей їх граматичної сполучуваності;

– визначити чинники, які зумовлюють зв'язки між лексико-семантичними, морфологічними та синтаксичними характеристиками англійського дієслова в досліджуваних творах.

Об'єктом нашого аналізу є англійське дієслово в художніх текстах.

Предметом дослідження є системні та функціональні властивості англійського дієслова на лексико-семантичному і граматичному рівнях та їх взаємодія у художніх творах жанру популярного політичного роману.

У дослідженні перевіряються гіпотези: 1) відбір тематично об'єднаних дієслів суспільно-політичної семантики в популярних політичних романах направлений на реалізацію прагматичної спрямованості досліджуваного жанру і підпорядковується сюжетним і тематичним особливостям конкретного твору; 2) лексико-семантичні, морфологічні та синтаксичні властивості англійського дієслова пов'язані між собою і взаємодіють у художньому творі; взаємозалежність їх частот є одним із проявів цієї взаємодії.

Матеріалом дисертаційної роботи слугують тексти художніх творів жанру популярного політичного роману сучасних англомовних письменників: американця Т.Кленсі „Debt of Honor" (Т1) та англійця Ф.Форсайта „Icon" (Т2) загальним обсягом 200 000 слововживань. Дослідницьку базу дисертації складають словники дієслів аналізованих творів обсягом Т1 – 1369 та Т2 – 1311 дієслівних одиниць.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й вирішення поставлених завдань в роботі комплексно використовуються такі методи: компонентний аналіз – для встановлення семантичної структури досліджуваних дієслівних одиниць з метою подальшої їх класифікації у лексико-семантичні групи; метод дистрибутивного аналізу – для виявлення граматичної та лексичної сполучуваності англійських дієслів у досліджуваних творах; метод моделювання – для визначення повного набору словозмінних форм англійських дієслів, їх інваріантів і варіантів в аналізованих творах; статистичні методи (критерій „хі-квадрат", критерій Стьюдента для процентних показників, метод рангової кореляції) для отримання об'єктивних даних про взаємозв'язок різноаспектних дієслівних характеристик у досліджуваних художніх творах.

Наукова новизна дисертаційної праці визначається тим, що вперше розкрито роль тематично об'єднаних дієслів суспільно-політичної семантики у реалізації прагматичної спрямованості художнього твору жанру популярного політичного роману; проведено системний опис взаємодії різних аспектів дієслівної одиниці (лексико-семантичного, морфологічного та синтаксичного), здійснений за допомогою статистичних методів. Це уможливило встановлення статистично значущих зв'язків, по-перше, між семантикою англійського дієслова та частотою груп його словозмінних форм; по-друге, між семантикою англійського дієслова та типом і частотою ядерних моделей його граматичної сполучуваності; по-третє, між частотою груп словозмінних форм англійського дієслова та типом і частотою ядерних моделей його граматичної сполучуваності. Встановлено і охарактеризовано чинники, які зумовлюють цей взаємозв'язок.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона є внеском у подальше опрацювання питань, пов'язаних із системною організацією англійського дієслова як мовної одиниці та закономірностями його функціонування в художніх текстах. Результати дослідження лексико-семантичних, морфологічних і синтаксичних характеристик дієслова та взаємодії між ними є внеском у розбудову функціональної стилістики та функціональної граматики англійської мови. Запропонована методика комплексного лінгвостатистичного дослідження взаємозв'язку різноаспектних характеристик дієслова у художньому творі може бути використана для виявлення зв'язку одиниць різних рівнів мовної структури, а також системної організації текстів інших функціональних стилів. Важливим є застосований у роботі підхід до дослідження лексичної тканини художнього тексту, який уточнює існуючі уявлення про особливості творів жанру популярного політичного роману та індивідуального стилю письменника.

Практичне значення дисертаційного дослідження вбачається у можливості використання його основних положень, висновків та ілюстративного матеріалу в курсах лексикології (розділ „Семантична структура слів англійської мови"), стилістики (розділи „Функціональна стилістика", „Стилістична лексикологія"), теоретичної граматики англійської мови (розділи „Морфологія англійського дієслова", „Словосполучення"), при написанні підручників, посібників, спецкурсів з функціональної граматики та функціональної стилістики. Фактичний матеріал може бути використаний у лексикографічній практиці при укладанні частотних словників та словників сполучуваності дієслів у творах, а також при встановленні авторства літературного твору. Результати дослідження можуть використовуватись у написанні курсових та дипломних робіт.

Апробація роботи. Результати дослідження обговорювалися на восьми наукових конференціях, у тому числі на чотирьох міжнародних: „Мова і культура" (Київ, 2002, 2003), „Семантика мови і тексту" (Івано-Франківськ, 2003), „Слов'янська та германська лексикологія і проблеми перекладу: сучасний стан і перспективи" (Житомир, 2005); чотирьох науково-практичних: „Актуальні проблеми вивчення мов і культур" (Київ, 2002), „Мови і культури в сучасному світі" (Київ, 2003), „Мова, освіта, культура в контексті Болонського процесу" (Київ, 2004), „Лінгвістична наука й освіта у європейському вимірі" (Київ, 2005).

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображені в п'яти наукових статтях автора, опублікованих у фахових виданнях ВАК України, чотири з яких написано одноосібно, одна – у співавторстві (2,83 др. арк.) та одних тезах виступу на науковій конференції. Особистий внесок дисертанта у статті, написаній у співавторстві, полягає в отриманні всіх фактичних даних дослідження, у здійсненні їх статистичної обробки та інтерпретації отриманих результатів.

Загальний обсяг роботи. Обсяг тексту дисертації складає 174 сторінок (у тому числі 8 сторінок таблиць), загальний обсяг праці разом із бібліографією й додатками становить 307 сторінок. Список використаної літератури включає 332 джерела, у тому числі 9 праць на електронних носіях.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу, додатків.

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, визначено актуальність і новизну проведеного дослідження, вказано його об'єкт і предмет, сформульовано мету та завдання праці, розкрито теоретичне та практичне значення отриманих результатів, описано матеріал і методи