LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)

дослідження, сформульовано основні положення, що виносяться на захист.

У першому розділі викладено основні теоретичні положення, на яких базується концептуальний апарат дисертації: розглянуто проблеми, пов'язані з дослідженням семантичних класифікацій мовних одиниць, системи словозмінних форм, валентності та сполучуваності англійського дієслова; висвітлено особливості стилю художньої літератури та жанру популярного політичного роману; проведено аналіз жанротвірного потенціалу дієслів суспільно-політичної семантики в досліджуваних романах і встановлено підпорядкованість якісного та кількісного складу тематичних груп цих дієслів сюжетним і тематичним особливостям конкретного твору.

У другому розділі охарактеризовано статистичні параметри дієслівних словників досліджуваних творів; здійснено інвентаризацію лексико-семантичних груп англійських дієслів у творах, проведено аналіз їх кількісного і якісного складу; встановлено зв'язок між семантикою дієслів досліджуваних лексико-семантичних груп та частотою певних груп їх словозмінних форм, визначено чинники, які його зумовлюють.

У третьому розділі описано функціонування ядерних моделей граматичної сполучуваності дієслів у творах, що вивчаються; виявлено взаємозв'язок між семантикою дієслів певної лексико-семантичної групи та типом і частотою ядерних моделей їх граматичної сполучуваності; проаналізовано залежність лексичного наповнення іменного компонента N ядерної моделі VN від сюжету та тематики досліджуваних творів; встановлено взаємозв'язок між частотою груп словозмінних форм дієслів аналізованих лексико-семантичних груп та типом і частотою моделей їх граматичної сполучуваності, досліджено фактори, які його спричинюють.

У загальних висновках відображено основні результати дослідження; підведені підсумки роботи; окреслено перспективи подальших досліджень з обраної проблеми.

Додатки обсягом 100 сторінок складаються з 10 частин, у яких представлено таблиці, що відбивають різні аспекти функціонування дієслів у популярних політичних романах Т.Кленсі „Debt of Honor" і Ф. Форсайта „Icon".ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. „Системні характеристики англійського дієслова та його жанротвірний потенціал у художньому творі". Ґрунтовне пізнання властивостей мовної одиниці повинне базуватися на вивченні їх як з погляду системи мови, так і з погляду функціонування. Комплексний підхід до дослідження англійського дієслова в художньому творі передбачає вивчення його системних і функціональних властивостей та виявлення взаємозалежностей між ними на різних рівнях мовної структури. До системних властивостей англійського дієслова ми відносимо його частиномовну приналежність; лексичну семантику, яка описується лексико-семантичними групами; тип словозмінної парадигми; граматичну семантику груп словозмінних форм; граматичну валентність, яка описується ядерними моделями дієслівних словосполучень. Вживаючись у художньому творі, дієслово набуває функціональних характеристик, до яких відносяться ступінь уживаності (частота дієслова, лексико-семантичної групи, групи словозмінних форм, моделі граматичної сполучуваності); ступінь реалізації словозмінної парадигми, інвентарю ядерних моделей граматичної сполучуваності; лексична наповненість моделі граматичної сполучуваності; комунікативне призначення, прагматичне навантаження, а також взаємозв'язок різноаспектних характеристик.

До однієї лексико-семантичної групи нами відносяться дієслова, об'єднані хоча б однією спільною лексичною парадигматичною семою (чи хоча б одним спільним семантичним множником) та співвідносяться з однією і тією ж самою областю позамовної дійсності. Граматичне значення дієслова зумовлює об'єднання його словозмінних форм в єдину систему одиниць – словозмінну парадигму. Згідно з результатами сучасних досліджень (І.С.Кесельман, В.І.Перебийніс, Т.Є.Шевченко та ін.), система словозмінних форм англійського дієслова має свої особливості: 1) категорія часу в англійській мові представлена опозицією Non-Past (теперішній) – Past (минулий), а конструкції shall/will+Infinitive (should/would+Infinitive) є сполученнями модального дієслова з інфінітивом і не входять до словозмінної парадигми англійського дієслова; 2) граматична категорія способу англійського дієслова представлена протиставленням дійсного способу наказовому, категорія ж умовного способу не включається до дієслівної парадигми; форми, що відносяться до неї, визнаються або сполученнями модальних дієслів з інфінітивом, або неозначеними чи перфектними часовими формами, граматичне значення яких розширюється; 3) неособові форми дієслова представлені формами Infinitive, Participle II та ing-forms (герундій та дієприкметник теперішнього часу Participle I на рівні словозміни не відрізняються). Кількість і характер зв'язків дієслова значною мірою визначаються його семантикою, синтаксична поведінка дієслова також зумовлюється його категоріальними властивостями як члена граматичного класу. У цьому розумінні граматична валентність постає як абстрактна властивість класу, що не включає семантику сполучуваних слів (П.І.Сердюков). Граматичний зв'язок трактується нами як відношення підрядності, сурядності чи предикації, що виникає між класами слів у реченні на основі їх валентності й указує на це відношення без урахування функції слів, що сполучаються.

Виконане дослідження доводить, що відбір дієслівної лексики у художньому творі жанрово детермінований. Жанр є тим естетичним каноном, згідно з яким письменник конструює як сам зображуваний світ, так і засоби його вербалізації (І.М.Колєгаєва, О.О.Калинюк). Твори Т.Кленсі „Debt of Honor" та Ф.Форсайта „Icon" відносяться нами до жанру популярного політичного роману. Підставою для цього є такі положення: 1) залежність головного конфлікту творів від політики, політичних подій; 2) професійна приналежність головних героїв та персонажів до політичної сфери. Дієслова суспільно-політичної семантики виступають в якості обов'язкового елемента словникового складу політичного роману і визнаються жанрово маркованою лексикою художніх творів цього жанру. Ці дієслова забезпечують реалізацію прагматичної спрямованості політичних романів, зображення суспільно-політичного та соціально-економічного життя певного суспільства.

У результаті аналізу досліджуваних популярних політичних романів було виявлено значну кількість дієслів суспільно-політичної семантики: у творі Т.Кленсі (Т1) – 404 дієслова (29,51% від загальної кількості), а у творі Ф.Форсайта (Т2) – 319 дієслів (24,33%). За допомогою критерію Стьюдента встановлено, що кількість дієслів цієї семантики у кожному з аналізованих творів може бути статистичним параметром, що розмежовує їх. Цей факт свідчить, що дієслівна лексика певної семантики може розрізняти близькі тексти у межах одного жанру та підкреслювати індивідуальність авторського стилю в аспекті слововідбору.

Досліджено, що відбір дієслівної лексики