LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)

суспільно-політичної семантики в досліджуваних художніх творах також тісно пов'язаний із їхніми темами та сюжетними лініями. В текстах цих творів простежуються тематичні групи дієслів, які репрезентують різні жанрові особливості змісту, і розглядаються як жанротвірні компоненти їх мовної структури. Було виділено такі тематичні групи: 1) економіка (фінансова діяльність біржі, банку): Т1 (117 дієслів) – dump, evaluate, import, invest etc.; Т2 (41 дієслово) – export, fund, increase, invest etc.; 2) військова справа (флот, авіація, ракетні війська): Т1 (119 дієслів) – attack, blockade, command, decode, etc.; 3) політичне життя (дипломатія, ЗМІ, вибори): Т1 (166 дієслів) – administer, assure, banish, etc.; Т2 (198 дієслів) – appoint, admit, destabilize, negate etc.; 4) право (судочинство): Т1 (39 дієслів) – debrief, implicate, investigate, legitimate etc.; 5) релігія: Т2 (16 дієслів) – condemn, confess, convert, preach etc.; 6) діяльність розвідслужб: Т1 (12 дієслів) – activate, bug, downplay, reactivate etc.; Т2 (61 дієслово) – arrest, betray, collaborate, counterfire etc.

Таким чином, дослідження підтверджує той факт, що відбір дієслів суспільно-політичної семантики в досліджуваних текстах підпорядковується прагматичним особливостям жанру політичного роману, а варіативність у наборі та наповненні тематичних груп цих дієслів зумовлюється сюжетом і темою конкретного твору.

Розділ 2. „Лексико-семантичний і морфологічний аспекти функціонування англійського дієслова в досліджуваних художніх творах". Об'єктивне пізнання предмета чи явища важко уявити собі без його кількісних характеристик (A.Woods). Залучення статистичних методів виміру і підрахунку мовних реалізацій дозволяє суттєво модифікувати уявлення про систему мови та можливості її функціонування (О.М.Баранов). Зауважимо, що статистичні показники не дають підстав для визначення естетичних властивостей художнього твору. Вони можуть лише вказувати на приховані від простого спостереження особливості індивідуального чи функціонального стилю (В.І.Перебийніс, М.П.Муравицька, Н.П.Драчук).

Мовні одиниці організовані у тексті за певними закономірностями так, що цілий текст постає у вигляді складного системного утворення. У ході семантичного аналізу 1885 дієслів об'єднаного дієслівного реєстру досліджуваних творів Т1 і Т2 було виділено 21 лексико-семантичну групу, з урахуванням існуючих класифікацій вітчизняних та зарубіжних науковців (Ш.Е.Казарян, В.І.Кожемяка, М.М.Лучак, С.І.Назаров та ін.), які були систематизовані та доповнені у відповідності з матеріалом дослідження; проаналізовано їх якісний склад, наповненість та частоту вживання у творах. У результаті дослідження було встановлено таку закономірність: чим більша кількість різних дієслів у лексико-семантичній групі, тим вища частота цієї групи у досліджуваних текстах.

Важливість комплексного підходу до аналізу мовних одиниць, при якому береться до уваги їх формальна організація, особливості семантики і мовленнєвого функціонування, полягає в тому, що він забезпечує поглиблене вивчення не лише різних аспектів мовних одиниць, але й осмислення системного взаємозв'язку різних рівнів мови в мовленні. Домінантним у цьому аспекті стало твердження, що семантика слова має значний вплив на функціонування його граматичних категорій. Дослідження взаємозв'язку дієслівних характеристик лексико-семантичного, морфологічного та синтаксичного рівнів у досліджуваних творах здійснено на матеріалі восьми ЛСГ: ЛСГ дієслів комунікації (ask, chat, respond, say, talk та ін.); ЛСГ дієслів розумової діяльності (analyze, know, learn, reflect та ін.); ЛСГ дієслів поповнення недостатності „зсередини" силами суб'єкта та володіння об'єктом (attain, have, obtain, possess та ін.); ЛСГ дієслів нейтрального впливу на неживий об'єкт (button, load, lock, repackage та ін.), ЛСГ дієслів перетворювального та ушкоджувального впливу на неживий об'єкт (destroy, mark, polish, wax та ін.); ЛСГ дієслів поповнення недостатності „ззовні" (give, lend, provide та ін.); ЛСГ дієслів нейтрального впливу на живий об'єкт (adopt, divorse, promote та ін.); ЛСГ дієслів перешкоди (block, blockade, barricade, confront та ін.).

У процесі дослідження взаємодії лексико-семантичних і морфологічних характеристик дієслів зазначених ЛСГ за допомогою відповідних статистичних методів було встановлено наявність взаємозв'язку між реалізацією їх словозмінних форм та семантикою. Головною причиною, що зумовлює цей зв'язок, є близькість семантики дієслова та граматичного значення певної групи словозмінних форм. У результаті спостерігається висока частота вживання певної групи словозмінних форм у дієслів, що входять до лексико-семантичної групи. Крім того, висока частота вживання дієслів деяких лексико-семантичних груп у певних словозмінних формах залежить від типу викладу твору (у термінах В.А.Кухаренко), в якому вони зустрічаються: авторське мовлення, персонажне мовлення. Установлено, що між частотою дієслів ЛСГ у текстах та кількістю реалізованих ними груп словозмінних форм існує така залежність: чим вища частота дієслівної ЛСГ, тим більшу кількість груп словозмінних форм вона реалізує.

Результати дослідження свідчать, що семантично близькі ЛСГ дієслів виявляють подібність у вживанні в певних групах словозмінних форм. Було встановлено, що семантично близькі ЛСГ дієслів „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об'єкт" та „Нейтральний вплив на неживий об'єкт" мають зв'язок із групою словозмінних форм Past Indefinite Passive (be-Passive). За даними дослідження вживання дієслів цих ЛСГ у пасивних словозмінних формах спричинено як особливостями їх семантики, так і прагматичними факторами мовлення. Семантичні особливості дієслівної лексики, яка позначає різного роду вплив на неживий об'єкт зі зміною чи без змін у його формі, суміщаються з граматичним значенням пасиву (спрямованості дії на об'єкт при відсутності або необов'язковості вказівки на суб'єкт дії), зумовлюючи цей зв'язок. Дієслова цієї семантики вживаються для передачі взаємодії людини з навколишньою дійсністю, тобто для позначення перетворювальної діяльності людини. Наприклад:

„Yes, we did. It was necessary to be completely certain that these weapons were destroyed and..." (T.Clancy).

Крім того, виявлено зв'язок між ЛСГ дієслів „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об'єкт" та групою словозмінних форм Past Perfect Active. Наприклад:

The same Russian army that had met its inglorious Vietnam in attempting to invade and hold Afghanistan had now created a second one in the wild foothills of the Caucasus Range (F.Forsyth).

Підтверджено, що зв'язок ЛСГ дієслів „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об'єкт" зі словозмінними формами Past Indefinite та Non-Past Indefinite не є для них характерним.

Дослідження доводить, що для ЛСГ дієслів „Поповнення недостатності "зсередини" силами