LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)

суб'єкта та володіння об'єктом" характерним є вживання у групі словозмінних форм Non-Past Indefinite Active. Семантичні ознаки дієслів цієї ЛСГ передбачають їх реалізацію в групах словозмінних форм Indefinite, що пояснюється їх лексичним значенням: дієслова, які означають володіння чимось, належність чи власність (belong, have, hold, possess, own), не характерні для часових форм перфекта чи прогресиву. Про нетиповість уживання дієслів цієї ЛСГ у минулому часі свідчить відсутність статистично значущих зв'язків з усіма групами словозмінних форм минулого часу. Наприклад:

America possesses a vast network of foundations interested in art of every kind and description (F.Forsyth).

У ЛСГ дієслів „Поповнення недостатності "ззовні"" виявлено зв'язок з групою словозмінних форм Past Perfect Active. Наприклад:

The airmen had brought a cargo of beer which they would exchange for the fresh catch in what had become a friendly tradition (T.Clancy).

Характер зв'язку дієслів групи „Комунікація" з групою словозмінних форм Past Indefinite Active зумовлюється особливостями художніх текстів, для яких характерною є значна кількість діалогічного мовлення. Дієслова цієї семантики вживаються переважно для введення мови персонажів, тобто у мовленні автора (оповідача), для якої основною словозмінною формою є Past Indefinite Active. Наприклад:

„So, what do you think of Vietnam?" asked the remaining man (F.Forsyth).

Лексико-семантична група дієслів „Розумова діяльність" виявила зв'язок із групою словозмінних форм Non-Past Indefinite Active. Аналіз реалізації дієслів цієї семантики у різних групах словозмінних форм установив, що для дієслів цієї ЛСГ не характерне вживання у групах Progressive та Perfect. Наявність зв'язку з групою Non-Past Indefinite Active зумовлена як семантикою дієслів розумової діяльності, що виражають внутрішній стан мовця та дії, не відчужені від нього, так і прагматичними особливостями художніх творів, адже дієслова цієї ЛСГ переважно вживаються в мовленні персонажів для передачі осмислення ними подій твору чи вчинків інших персонажів. Наприклад:

„I'm going to keep this. I think maybe the President needs to read it, too" (Т.Clancy).

Отже, наш матеріал доводить, що між семантикою англійського дієслова та частотою його словозмінних форм існує взаємозв'язок: частота конкретної групи словозмінних форм дієслова залежить від його значення.

Розділ 3. „Взаємозв'язок лексико-семантичних, морфологічних і синтаксичних характеристик англійського дієслова в аналізованих художніх творах". Семантика мовної одиниці визначає її синтаксичну поведінку. Виконане дослідження підтвердило той факт, що семантика дієслова впливає на його сполучувальні властивості, що відображається у різному наборі ядерних моделей граматичної сполучуваності та у високій частоті певних моделей у текстах.

За даними дослідження дієслова ЛСГ „Комунікація" виявили зв'язки з ядерними моделями граматичної сполучуваності VS, VNS та VVing. Характер вживання дієслів цієї ЛСГ у моделях VS та VNS зумовлюється як семантичними особливостями цих дієслів, так і прагматичними особливостями художніх творів. Дієслова ЛСГ „Комунікація" позначають акт передачі інформації, а сема інформативності передбачає адресата, якому передається ця інформація, та саму інформацію. Відмінною особливістю граматичної сполучуваності дієслів комунікації є те, що вони можуть входити в ролі ядра не лише в дієслівне сполучення, але і в конструкцію з мікроконтекстом у вигляді прямої чи непрямої мови. Мікроконтекстом може бути підрядне речення (непряма мова), речення як самостійна комунікативна одиниця (пряма мова), складна синтаксична єдність, що складається з декількох самостійних речень (пряма мова) (О.М.Зубкова). У художньому творі ця дієслівна лексика вживається переважно в діалогічному мовленні для введення мови персонажів чи непрямої мови, наприклад:

He announced that he had "five hundred City at three", meaning five hundred thousand shares of the stock of First National City Bank of New York at eighty-three dollars, two full points under the posted price, clearly a move to get out in a hurry (Т.Clancy).

Вживання дієслів ЛСГ „Комунікація" в ядерній моделі граматичної сполучуваності VVing зумовлюється конкретною сполучуваністю кількох високочастотних дієслів ask, observe, reply, say (відмітимо, що таке сполучення було зафіксовано лише у творі Т.Кленсі "Debt of Honor"). Цей факт свідчить про індивідуально-авторську манеру письменника, яка проявляється в особливостях сполучення слів у мовленнєвому ланцюжку, наприклад:

„What are those guys?" Burroughs asked, pointing to the commercial port (Т.Clancy).

Для дієслів ЛСГ дієслів „Розумова діяльність" характерним є вживання в моделі VS. Семантичні ознаки цих дієслів передбачають їх використання у сполученні з підрядним реченням на позначення розгорнутого повідомлення про результат розумової діяльності людини. Висока частота цієї моделі у зазначеній ЛСГ спричинюється переважним вживанням у ній високочастотних дієслів know і think (580 та 397 слововживань відповідно). Висока частота цих дієслів у досліджуваних художніх творах пояснюється як тим, що у сучасній англійській мові ці дієслова є найуживанішими одиницями досліджуваної ЛСГ (О.М.Зубкова), так і тим, що в художніх творах ці дієслова часто використовуються як формальний засіб побудови діалогу. Для дієслів цієї ЛСГ також характерними є сполучення з прислівниками способу дії у моделі VD, а такожз інфінітивом у моделі VV= для позначення прийняття мовцем рішення щодо виконання дії, тобто певний намір, наприклад:

Sanchez decided to stay in the comfortable leather chair and read over some documents while enjoying the breeze (Т.Clancy).

Результати дослідження свідчать, що дієсловам із близькою семантикою притаманне подібне коло сполучуваності. Дієслова трьох лексико-семантичних груп „Нейтральний вплив на неживий об'єкт", „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об'єкт" та „Нейтральний вплив на живий об'єкт" виявили подібність у вживанні в ядерних моделях граматичної сполучуваності із залежним іменним та прийменниковим компонентами VN та VNprpN. Цей зв'язок зумовлюється, з одного боку, семантикою цих дієслів, що позначають різного роду вплив на живий і неживий об'єкти, та вимагає наявності об'єкта, на якого цей вплив здійснюється, й інструменту дії чи місця дії; з іншого – аналітичним характером англійської мови, в якій відношення інструментального та локативного характеру передаються за допомогою прийменників. Так, у ЛСГ дієслів „Нейтральний вплив на неживий об'єкт" виявлено зв'язок із моделями VN, VNprpN, VND та VD. В