LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)

моделі VNprpN позначається як об'єкт, на який спрямована дія, так і інструмент, за допомогою якою ця дія здійснюється, або особа, що виконує цю дію, або вказівка на час та місце дії, наприклад:

„Now, the laptop is powered by a lithiumion battery with enough power to reach the satellite" (F.Forsyth).

У ЛСГ дієслів „Перетворювальний і ушкоджувальний вплив на неживий об'єкт" виявлено зв'язок із моделями VN та VNprpN, а у ЛСГ дієслів „Нейтральний вплив на живий об'єкт" – із моделлю VN.

Дієслівна ЛСГ „Поповнення недостатності "зсередини" силами суб'єкта та володіння об'єктом" виявила зв'язки із моделями VN та VND. За результатами дослідження характер використання дієслів цієї ЛСГ у моделі VN зумовлюється не стільки її типовістю, скільки індивідуальною сполучуваністю високочастотних дієслів have, get, take, що передбачають вживання після них об'єкта, який отримують у власність або яким володіють, наприклад:

Officers had a hard currency allowance (F.Forsyth).

У ЛСГ дієслів „Поповнення недостатності "ззовні"" встановлено зв'язок з чотирма моделями: VNN, VNprpN,VprpN та VND. Слід відмітити, що висока частота моделі VNN спричинена не її типовістю для всіх дієслів цієї групи, а переважним уживанням у ній високочастотного дієслова give. В моделі VNprpN набуває формального вираження одержувач, джерело поповнення, період часу чи засіб поповнення, наприклад:

Many of them had invested their savings in mutual funds because they gave higher yields than bank accounts – which was why banks had gotten into the business as well, to protect their own profits (T.Clancy).

Провідна роль дієслова в системі текстотвірних засобів виходить із його особливої синтаксичної природи. Дієслово визначає, що собою будуть становити інші частини речення: зокрема, які іменники будуть супроводжувати дієслово, які відношення до нього будуть мати ці іменники та як їхня семантика буде залежати від семантики дієслова (В.Я.Плоткін).

Доведено, що в жанровому оформленні досліджуваних творів беруть участь не лише дієслова, але і слова інших частин мови, зокрема, іменники, які є залежним компонентом типової ядерної моделі VN. Тематично об'єднані групи іменників покликані точно відображати сюжетно-тематичні особливості твору та забезпечувати його змістову цілісність. Установлено, що значна кількість іменників-власних назв: історико-політичних реалій (the Skhod, the Stalin's sneer, its inglorious Vietnam, Zuganov), топонімів (Japan, America, Russia, Tverskaya Street, the Alexandrovsky Garden), назв установ та організацій (the Moskow Federal) є особливістю творів жанру популярного політичного роману. Такі іменники виконують функцію уточнювальної художньої деталі. Вони, з одного боку, допомагають активізувати сприйняття твору читачем і створюють враження достовірності твору. З іншого боку, використання іменників-власних назв має єдину спрямованість на розкриття концепту художнього твору та покликано забезпечувати його зв'язність і системність.

Дослідження морфологічних та синтаксичних характеристик англійського дієслова в творах показало, що між ними існує взаємозв'язок, який проявляється в тому, що певні моделі граматичної сполучуваності більш характерні для дієслів у конкретних словозмінних формах. Було встановлено, що позитивний статистично значущий зв'язок із моделями граматичної сполучуваності виявили п'ять груп особових словозмінних форм англійського дієслова: Past Indefinite Active, Non-Past Indefinite Active, Past Perfect Active, Non-Past Perfect Active та Past Indefinite Passive (be-Passive).

Результати дослідження підтверджують, що реалізація граматичних властивостей дієслова на морфологічному та синтаксичному рівнях залежить від його семантики. Зв'язок груп словозмінних форм Past Indefinite Active та Non-Past Indefinite Active з моделями VS та VNS пояснюється переважною кількістю у цих моделях дієслів ЛСГ „Комунікація" та „Розумова діяльність" у цих групах словозмінних форм. Дієслова саме цих ЛСГ, на відміну від дієслів інших досліджуваних ЛСГ, виявили зв'язок із моделлю, в якій залежним компонентом є підрядне речення, наприклад:

„You really think Komarov can actually be defeated at the polls?" asked Gunayev. „Six weeks ago there would have been a chance" (F.Forsyth).

Зв'язок групи словозмінних форм Past Indefinite Active із моделлю VVing пов'язаний із переважним використанням у цій моделі високочастотних дієслів комунікації ask, observe, reply, say, які вживаються у Past Indefinite Active. Така конструкція є характерною лише для твору Т.Кленсі, нарпиклад:

„Charlie Tango," Richter replied, checking the radio codes on his knee pad. (T.Clancy).

Вживання дієслів у формі Non-Past Indefinite Active у моделі VN пояснюється типовістю цієї моделі для всіх дієслів досліджуваних восьми дієслівних ЛСГ у цій словозмінній формі. Зв'язок групи словозмінних форм Non-Past Indefinite Active з моделлю VS обумовлюється вживанням у цій конструкції дієслів комунікації та розумової діяльності. Past Indefinite Active є домінуючою часовою формою розповіді у творах художньої прози та використовується у мовленні оповідача, тоді як вживання Non-Past Indefinite Active зустрічається переважно в мовленні персонажів.

На матеріалі дослідження група словозмінних форм Past Perfect Active виявила зв'язок із моделлю з залежними іменним та прислівниковим компонентами VND. Прислівниковий компонент слугує часовим сигналом (у термінах З.Я.Тураєвої) віднесення дії, вираженої дієсловом, наприклад:

The man had already spent two hours turning the Presidential shoes from black leather into chrome, and it would have been ungracious to push the guy off (Т.Clancy).

Установлено наявність зв'язку між групою словозмінних форм Non-Past Perfect Active та моделлю VN, який пояснюється вживанням у цій моделі значної кількості дієслів ЛСГ „Поповнення недостатності "зсередини" силами суб'єкта та володіння об'єктом" у цій словозмінній формі.

Група словозмінних форм Past Indefinite Passive (be-Passive) виявила зв'язок із моделлю VNprpN. Ця модель у більшості випадків виражає пасивні відношення з указівкою або іструменту дії (with-object), або виконавця дії (by-object), або місця та часу дії. У цій моделі було зареєстровано дієслова всіх досліджуваних ЛСГ. Проте, найбільшу кількість уживань відмічено із дієсловами трьох лексико-семантичних груп „Перетворювальний та ушкоджувальний вплив на неживий об'єкт", „Нейтральний вплив на неживий об'єкт" та „Нейтральний вплив на живий об'єкт", які виявили зв'язок