LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів)

із пасивними формами, наприклад:

In olden days pontoon bridges were used, erected in spring and dismantled in winter when the ice became hard enough to ride over (F.Forsyth).

Таким чином, між морфологічними і синтаксичними властивостями англійського дієслова наявний взаємозв'язок, який полягає в тому, що певні моделі граматичної сполучуваності більш характерні для дієслів у конкретних словозмінних формах. Отримані дані підтвердили той факт, що морфологічні характеристики англійського дієслова реалізуються на синтаксичному рівні разом із його лексичними характеристиками, тобто значення дієслова має значний вплив на функціонування груп його словозмінних форм у певних моделях граматичної сполучуваності.


ВИСНОВКИ

Аналіз системних і функціональних властивостей англійського дієслова в сучасних художніх творах свідчить, що різноаспектні дієслівні характеристики активно взаємодіють у мовленні. Ця взаємодія проявляється у взаємозв'язку та взаємозалежності лексико-семантичних і морфологічних, лексико-семантичних і синтаксичних, морфологічних і синтаксичних характеристик дієслова. Одним із проявів цієї взаємодії є взаємозалежність їх частот.

Розгляд взаємодії лексико-семантичних і морфологічних дієслівних характеристик у досліджуваних художніх творах показав наявність взаємозв'язку між реалізацією груп словозмінних форм англійського дієслова та його семантикою. Встановлено, що висока частота дієслів деяких лексико-семантичних груп у певних групах словозмінних форм зумовлюється близькістю семантики дієслова і граматичного значення групи словозмінних форм, а також типом викладу тексту (авторське мовлення, мовлення персонажів).

Вплив семантики англійського дієслова на реалізацію його сполучувальних властивостей проявляється в різному наборі ядерних моделей граматичної сполучуваності досліджуваних ЛСГ й у вищій частоті певних моделей у текстах. Взаємозв'язок лексико-семантичних і граматичних характеристик англійського дієслова на синтаксичному рівні визначається такими чинниками: 1) типовістю моделі для дієслів конкретної семантики; 2) переважним уживанням високочастотних дієслів певної семантики в певній моделі граматичної сполучуваності; 3) індивідуальною сполучуваністю певного дієслова; 4) типом викладу художнього твору (авторське чи персонажне мовлення).

У результаті дослідження встановлено взаємозв'язок між морфологічними та синтаксичними характеристиками англійського дієслова. Цей взаємозв'язок проявляється в тому, що певні моделі граматичної сполучуваності характерні для дієслів лише у певних словозмінних формах. Крім того, дані дослідження підтверджують, що реалізація граматичних властивостей англійського дієслова на синтаксичному рівні залежить від його семантики. На зв'язок групи словозмінних форм дієслова та моделі його граматичної сполучуваності впливають такі чинники: 1) переважне вживання дієслів певної семантики у групі словозмінних форм у конкретній моделі граматичної сполучуваності; 2) типовість моделі для дієслів усіх досліджуваних ЛСГ у певній словозмінній формі; 3) індивідуальна сполучуваність певних дієслів у конкретній словозмінній формі; 4) тип викладу (мовлення автора чи персонажів).

Як показало дослідження, жанрова специфіка популярного політичного роману зумовлює значну кількість тематично об'єднаних дієслів та іменників суспільно-політичного характеру, а також іменників-власних назв у творах Т.Кленсі "Debt of Honor" та Ф.Форсайта "Icon", а розподіл суспільно-політичної лексики за тематичними групами підпорядковується сюжетно-тематичним особливостям аналізованих творів.

Вивчення взаємозв'язку дієслівних характеристик у художньому творі, що полягає в системному описі особливостей функціонування дієслівної одиниці на трьох мовних рівнях (семантичному, морфологічному та синтаксичному), здійсненому за допомогою статистичних методів, має перспективи подальших досліджень. Насамперед, перспективною вважаємо спробу інтеграції апробованої у дослідженні методики із підходами до вивчення мовних одиниць, що використовуються у когнітивних, психолінгвістичних та типологічних дослідженнях. Отримані результати дозволять вийти на рівень типологічних узагальнень при порівнянні різних стилів мовлення та визначення особливостей функціонування різних частин мови в них. Дані дисертаційного дослідження можуть бути використані для створення лексичної граматики англійської мови.


Основні положення дисертації відбито

в таких публікаціях автора:

 • Кокіна В.В., Шевченко Т.Є. Кількісні методи у дослідженнях авторського стилю // Вісник Київського лінгвістичного університету. – Серія „Філологія". – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2003. – Т. 6, №2. – С.80-86.

 • Жуковська В.В. Дієслівна жанроутворююча лексика популярного політичного роману // Наука і сучасність. Зб. наук. пр. – Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ: Логос, 2003. – Т. XL. – С. 169-179.

 • Жуковська В.В. Індивідуальний стиль письменника як авторська своєрідність у використанні дієслівних одиниць на різних мовних рівнях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – №639. До 200-річчя Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – Харків: Константа, 2004. – С. 161-165.

 • Жуковська В.В. Лінгвостатистичний підхід до встановлення міжрівневих відносин у мові: лексика і граматика // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Редакційно-видавничий центр Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2004. – Вип. 19. – С. 243-246.

 • Жуковська В.В. Взаємозв'язок лексико-семантичних та граматичних характеристик англійського дієслова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Редакційно-видавничий центр Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2005. – Вип. 23. – С. 147-150.

 • Жуковська В.В. Визначення синтаксичних зв'язків дієслова в авторському стилі за допомогою кількісних методів // Тези VII міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2004". – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 23: Синтаксис: структура, семантика, функція. –– С. 19-20.


  АНОТАЦІЯ

  Жуковська В.В. Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвостатистичний аспект (на матеріалі популярних політичних романів). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2006.

  Дисертація є лінгвостатистичним дослідженням системних та функціональних характеристик англійського дієслова в художніх творах жанру популярного політичного роману. Дані дослідження дозволяють стверджувати, що лексико-семантичні, морфологічні та синтаксичні властивості дієслова взаємодіють у мовленні. Ця взаємодія проявляється у взаємозв'язку лексико-семантичних і морфологічних,


 •