LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні та структурні особливості тематично-описового дискурсу "природа" у творах англійських письменників XVIII - початку XX століття

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ПАСІЧНИК Галина Петрівна
УДК [811.111.'37'38]''19''
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ

ТЕМАТИЧНО-ОПИСОВОГО ДИСКУРСУ "ПРИРОДА"

У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ


Спеціальність 10.02.04 – германські мовиАвтореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Львів – 2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі іноземних мов Національного університету "Львівська політехніка", Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: Кузнєцова Лілія Андріївна,

кандидат філологічних наук, доцент

доцент кафедри прикладної лінгвістики

Національного університету "Львівська політехніка"

Офіційні опоненти:Полюжин Михайло Михайлович,

доктор філологічних наук, професор

завідувач кафедри англійської філології

Ужгородського національного університету

Зеленська Олена Піменівна,

кандидат філологічних наук, доцент

завідувач кафедри іноземних мов

Львівського юридичного інституту

Міністерства внутрішніх справ України

Провідна установа: Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Міністерства освіти і науки України,

кафедра германського, загального та порівняльного

мовознавства

Захист дисертації відбудеться "16" червня 2005 р. о 10-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

Із дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5

Автореферат розіслано "14" травня 2005 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філологічних наук, доцент О.А. Шпак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Вивчення мовленнєвої структури художнього тексту започаткували Л. Щерба, В. Виноградов, І. Гальперін, М. Брандес, В. Кухаренко та ін., виокремивши оповідь, міркування й опис. Серед композиційно-мовленнєвих форм художнього твору для дослідження обрано "опис природи" (ОП), синонімічними варіантами якого є терміни "пейзажний опис", "пейзажна замальовка", "ландшафт", "пейзаж", відповідно - "дискурс "опис природи"", "описовий дискурс" (ОД), "дискурсна типологія". З урахуванням того, що категорія "ОП" потребує комплексного аналізу, доцільно вивчати її сутність узагальнюючи й теоретично осмислюючи досягнення сучасної вітчизняної і зарубіжної лінгвістики. Поняття "дискурс" набуло й продовжує набувати різних наукових інтерпретацій, постійно розширюючи сферу свого функціонування. Цей термін дедалі глибше осмислюється й тлумачиться у працях Н. Арутюнової, А. Бєлової, Д. Бертон, Л. Варпахович, Т. ван Дейка, Г. Кук, К. Кусько, О. Старикової, М. Полюжина, М. Фуко, Д. Шифрін та ін. Дискурс ОП є процесом, який сприймається через певні ментальні когніції, що дає змогу вивчати його як художньо реалізований концепт.

Актуальність теми зумовлена інтегративним і когнітивно-дискурсним підходом до аналізу ОП у художніх творах, антропоцентричною парадигмою дослідження, а також сприйняттям пейзажу художнього твору як концептуальної мовної картини світу та світогляду автора. Запропонована робота є спробою виявити і висвітлити закономірності лексико-семантичної і структурної еволюції ОП, структурувати його семантичний потенціал, довести складність і багатоплановість цього феномену.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконаноу межах наукової теми Міністерства освіти і науки України "Дискурс іноземних мов на гуманітарних факультетах університетів: вербальна та екстравербальна реалізація" (номер держреєстрації ІГ-127Б, ІГ-21Б) та відповідно до наукової тематики кафедри іноземних мовНаціонального університету "Львівська політехніка" (тему затвердила Вчена рада Інституту гуманітарних і соціальних наук 10.10.2002 р., протокол № 3).

Мета дисертаційної роботи полягає у вивченні лексичних, структурних і мовностилістичних особливостей ОД у романах англійських письменників XVIII - початку XX століття. У дослідженні використовується комплексна інтегративна методика аналізу композиційно-мовленнєвої форми "опис природи".

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

1) визначити поняття "ОП" та проаналізувати його предметно-логічні параметри на основі лексико-тематичних угруповань із залученням словникових дефініцій;

2) виокремити фреймову лексичну групу "пейзаж" за результатами суцільної вибірки;

3) дослідити процеси концептуалізації лексем тематичного поля "пейзаж" і виявити їхні спільні та відмінні ознаки у різних авторів;

4) побудувати синтактико-семантичну мережу/фрейм дискурсу ОП та визначити його структурно-семантичні особливості;

5) здійснити мовностилістичний аналіз складових компонентів концепту "пейзаж" і вивчити його функціональне навантаження у художньому дискурсі;

6) змоделювати семантичний простір художнього дискурсу ОП.

Об'єкт дослідження - дискурс ОП як одиниця текстової комунікації в плані діахронії й синхронії, предмет – дискурсна організація опису природи з визначенням відповідних концептів шляхом моделювання алгоритму ОД та фреймових структур на лексико-семантичному та синтаксичному рівнях.

У дисертації уточнюється методика аналізу дискурсної фактології й пропонується модель, розроблена на синхронних зрізах, починаючи з XVIII ст. і завершуючи початком XX ст. Матеріалом слугували 1080 описів природи, отриманих методом суцільної вибірки з творів відомих англійських письменників-прозаїків (понад 12000 сторінок): "The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner" (R.Cr., "Robinson Crusoe"), "Roxana" Д. Дефо; "Gulliver's Travels" Дж. Свіфта; "Joseph Andrews", "The History of Тоm Jones, a Foundling" Г. Філдінґа; "A Sentimental Journey through France and Italy by Mr.Yorick", "The Life and Opinions of Тristram Shandy, Gentleman" Л. Стерна; "The Vicar of Wakefield; 'A Tale'" О. Ґолдсміта; "The Adventures Peregrine Pickle" (Peregrinе Pickle), "The Expedition of Humphry Clinker" (Humphry Clinker, H.Cl.) Т. Смоллетта; "Oliver Twist", "Dombey and Son", "David Copperfield", "Bleak House" Ч. Дікенса; "A Shabby Genteel Story", "Vanity Fair", "The Book of Snobs" У. Текерея; "The Life and Death of the Mayor of Casterbridge", "The Woodlanders" (Wood.), "Tess of the d'Urbervilles" (Tess)
Т. Гарді; "Ivanhoe" (Iv.) В. Скотта; "Wuthering Heights" Е. Бронте; "Adam Bede" Дж. Еліот; "The Forsyte Saga" (F.S.) Дж. Ґолсуорсі.

Методи дослідження. Мета, завдання та об'єкт дослідження визначили вибір методів аналізу, а саме: описово-аналітичний та індуктивний методи використано для накопичення, систематизації та виявлення закономірностей