LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні та структурні особливості тематично-описового дискурсу "природа" у творах англійських письменників XVIII - початку XX століття

кількісними даними, проілюстровано таблицями й рисунками.

Теоретичною основою мовно-когнітивного аналізу слугували розробки поняття дискурсу, концепту, простору, фрейму як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Мовно-структурні параметри, комунікативний характер та антропоцентризм пейзажів аналізованих творів дали змогу кваліфікувати як різновид дискурсу з можливостями подальшої дискурсної диференціації.

Специфічні і об'єктивні закономірності розвитку ОД у художніх творах виявлено у його фрагментарних текстових синхронних зрізах в романах XVIII – початку ХХ ст.

Мовні особливості ОД уможливлюють його аналіз як концепту зі складовими мікроконцептами та образами на різних текстових рівнях з виявленням характеру його концептуалізації. Лексиці пейзажів властиві лінгвокраїнознавчі елементи, які відображають як типові ознаки ландшафту, риси людей, так й історичний аспект розвитку мови й стилю художнього тексту. Опис природи в художньому творі екстраполює глибинні зв'язки між основними космічними категоріями ("вода", "повітря", "земля") та з авторським "я", яке веде уявний діалог із читачем.

Синтаксичний аналіз дискурсу ОП виявив його ритмічну організацію, подібну до віршу в прозі, основу якої формують розмаїті паралелізми й повтори (синтаксичні, лексичні, фонетичні, семантичні). Засоби ритмізації дискурсної типології "природа" по-різному використовуються англійськими письменниками - залежно від особливостей їхньої художньої манери й функціональної спрямованості пейзажів. ОД вирізняється ускладненою будовою синтаксису, творячи інтонаційно-синтаксичне ціле.

Визначено змістово-фактуальну та змістово-концептуальну інформацію в описових дискурсах. Окремі лексеми, залучені до художньо-образної системи ОП, реалізують змістово-концептуальну інформацію, розуміння сутності якої вимагає проникнення в авторський замисел. Вона розвивається від стислих, інформативних у романах письменників раннього Просвітництва до багатозначних, із психологічним навантаженням у дискурсах творів ХІХ - початку ХХ ст.

Дослідження виконано в синхронічно-діахронічному аспекті, що дає можливість всебічно простежити еволюцію характерних ознак дискурсної типології "природа". Особливість ОД полягає передусім в експлікації особистості письменника як у плані сукупності ідей, так і на рівні лінгвістичної реалізації.

Усі мовленнєві акти, у тому числі композиційно-мовленнєві форми творів, можна описати за допомогою фреймів. Сконструйований на основі відповідної дефініції алгоритм дискурсу ОП об'єднує основні компоненти, структурує текст, а також забезпечує завданнями щодо допустимих тлумачень. Моделювання концептуального й семантико-синтаксичного фреймів із пізнішим об'єднанням в єдину інформаційно-семантичну мережу сприятиме глибшому розумінню характеру ОД. Запропонована модель є першим підходом до концептуалізації композиційно-мовленнєвої форми "опис природи", що потребує подальшого осмислення її логіко-понятійної організації та асоціативно-смислових зв'язків, наукової інтерпретації екологічного дискурсу в художній літературі різних країн і народів.

Основний зміст дисертації викладено у таких публікаціях:

1. Пасічник Г.П. Формування концептуальних ознак на основі лексеми "sea" в англійському романі XVIII століття // Записки з романо-германської філології/ Pед. І.М.Колєгаєва. – Вип. 14. – Одеса: ФЕНІКС, 2003. – С. 138-147.

2. Пасічник Г.П.Фреймова лексична група "опис природи" в романі "Humphry Clinker" Т. Смоллетта // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород: Патент, 2003. – С. 76-84.

3. Пасічник Г.П. Інтерпретація пейзажу в романах англійських письменників ХVIII століття Л. Стерна і О. Голдсміта // Мова і культура. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип.6. – Т.3. Ч.2. Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. - С. 330-338.

4. Пасічник Г.П. Лексичні особливості авторського індивідуального стилю в романах У. Текерея // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту імені В. Гнатюка, 2003. – Мовознавство. - № 2(10). – С. 130-134.

5. Пасічник Г.П. Розгортання інтенсіональної гами слова "bleak" в описових контекстах роману "Bleak House" Ч. Дікенса // Матеріали міжнародної конф. – Харків: НУ імені В.Каразіна, 2003. – С.136-138.

6. Пасічник Г.П. До питання адекватності перекладу // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія: Філол. науки. – Суми: Сум. ДУ, 2004. № 4 (63). – С. 114-117.

7. Пасічник Г.П. Лексико-семантичне вираження концепту "пейзаж" у тексті англійського роману // Культура народов Причерноморья. № 49. Т.1. – Симферополь, 2004. – С. 49-51.

8. Пасічник Г.П. Когнітивно-дискурсні концепти як проблема розмежування термінологічних понять // Матеріали міжнародної конф. – Чернівці: Рута, 2004.- С. 212-215.

9. Пасічник Г.П.Когнітивний дисонанс. Аналіз концепту autumn у романах Т. Гарді // Записки з романо-германської філології/ Pед. І.М. Колєгаєва. – Вип. 15. – Одеса: ФЕНІКС, 2004. – С.137-145.

10. Пасічник Г.П. Деякі смислові трансформації концепта "пейзаж" в англомовних художніх текстах // Матеріали міжнародної конф. – Харків: Нац. ун-т імені В.Каразіна, 2004. – С.212-215.

11. Пасічник Г.П. До проблеми гендерних характеристик у лексико-структурних параметрах англійського роману // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород: Ліра, 2004. – С.92-100.


Пасічник Г.П. Лексико-семантичні та структурні особливості тематично-описового дискурсу "природа" у творах англійських письменників XVIII – початку XX століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2005.

Аналізується дискурс "опис природи" в романах англійських письменників XVIII – початку XX ст. у плані синхронії та діахронії. Провідними функціями описового дискурсу визнано когнітивну, художньо-естетичну, морально-філософську, які вводять у художній твір додаткову просторово-часову інформацію. Визначаються основні вербальні та екстравербальні компоненти дискурсу "опис природи", сформульовано його визначення.

Висвітлено етапи зміни предметно-понятійної основи ключових слів, синтаксичної структури та концептуалізації. Активність ключових лексем сприяє розширенню суб'єктивно-модального й емоційного простору концептосфери пейзажів. Збільшення кількості художніх засобів сприяє набуттю лексемами додаткових смислів, збагачує стилістичний потенціал описового дискурсу при зображенні внутрішнього світу персонажів через явища й об'єкти навколишньої природи. Класифіковано основні різновиди англомовного дискурсу ОП залежно від змісту, елементів умотивованості й функцій.

Сконструйовано фрейми: концептуальних залежностей, семантико-синтаксичний і процедурні (алгоритм, інформаційно-семантична мережа), які не лише узагальнюють мовленнєву ситуацію, а й визначають напрям подальших досліджень.

Ключові слова: дискурс "опис природи", лексико-тематичне поле, синтактико-семантичний простір, алгоритм, концепт, концептуалізація, інформаційно-семантична мережа дискурсу "опис природи".Пасичник Г.П. Лексико-семантические и структурные особенности тематико-описательного дискурса "природа" в произведениях английских писателей XVIII – начала XX веков. -