LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні трансформації англо-українського перекладу фахової лексики з економіки

Л.Й. Бондарчук. Лексико-семантичні трансформації англо-українського перекладу фахової лексики з економіки

УДК 33:81'25 = 111 = 161.2

Л.Й. Бондарчук,

старший викладач

(Львівський державний аграрний університет)

Лексико-семантичні трансформації англо-українського перекладу фахової лексики з економіки

Стаття присвячена розгляду основних лексико-семантичних трансформацій в англо-українському перекладі економічних термінів. Встановлено, що такі трансформації часто спричиненні поза мовними чинниками і спираються на етимологічні дані.


Переклад фахової лексики становить основу наукового перекладу, важливого засобу міжкультурної комунікації, і постійно привертає увагу дослідників. Особливо це стосується термінології економічної галузі, яку за останнє десятиліття представлено великою кількістю лексикографічних видань, дисертацій, полемічних публікацій тощо.

Окремо та в поєднані з іншими мовознавчими проблемами різні аспекти перекладу термінів (етимологічні основи термінотворення; термінологічні антиномії; термінологічно синовія та омонімія; стандартизація термінів; перекладацькі трансформації тощо) висвітлювалися у працях Е. Скороходька, Т. Кияка, В. Карабана, Ю. Зацного, А. Єгорової, З. Комарової, Ф. Циткіної та ін.

Сучасний же розвиток наукового перекладацтва та термінографії вимагає активніших лексико-семантичних досліджень не лише в галузі термінології, а й в аналізі різного роду іншої фахової лексики, яка часто функціонує поряд із ними в англомовному науковому дискурсі й створює суттєві проблеми під час їхнього відтворення цільовою мовою.

Метою нашого дослідження є виявлення типових, на нашу думку, лексико-семантичних трансформацій, яких зазнає фахова лексика з економіки в англо-українському в перекладі.

Нашу увагу привертали, зокрема, шляхи відтворення змісту таких лексем з адаптуванням їх до реалій цільової мови.

Будь-яке слово є частиною лексичної системи мови, її складовим елементом. Цим пояснюється своєрідність семантичної структури слів у різних мовах. Крім того, відповідні семантичні одиниці в різних мовах можуть мати різну значимість, тобто займати різне становище в системі мови.

Попри те, що не завжди можна чітко класифікувати кожний приклад перекладу, на думку Я.Рецкера, можна виділити сім різновидів лексичних трансформацій: 1) диференціація значень; 2) конкретизація значень; 3) генералізація значень; 4) смисловий розвиток; 5) антонімічний переклад; 6) цілісне перетворення; 7) компенсація втрат в процесі перекладу [1: 38].

Розглянемо типові, на наш погляд, випадки лексико-семантичних трансформацій у процесі перекладу економічних термінів та вибірково іншої фахової лексики цієї галузі.

Аналізуючи лексико-семантичні трансформації, до яких вдаються в процесі перекладу текстів, Т.Левицька та А.Фітерман визначають такі причини їхнього виникнення: 1) різні ознаки одного денотата в різних мовах; 2) різниця в смисловому об'ємі (збільшення чи зменшення числа ЛСВ); 3) різна словосполучність; 4) різні вживання слів одного значення [2: 28].

Аналіз фактологічного матеріалу, сформованого на основі опрацювання перекладних та тлумачних словників, вивчення контрастивного матеріалу чинних перекладів літератури економічного змісту, дає нам підстави для думки, що лексико-семантичних трансформацій під час перекладу терміноодиниць, зокрема економічної галузі, спричинені насамперед позамовними чинниками у зв'язку з різним баченням певних явищ і предметів представниками різних соціально-господарських культур, зокрема української та англійської.

Порівняємо, наприклад, лексеми "insurance" і "страхування", коренями яких є відповідно -sur- i cmpax-. В українській мові підкреслена причина, для чого необхідний цей вид економічної діяльності - страх за майно, грошові засоби, власну безпеку тощо. В англійській же мові робиться наголос на наслідках застосування цього засобу — впевненості в тому, що все, що застраховане, надійно захищене.

Аналогічні семантичні розходження простежуються і на прикладі лексем "securities" і "цінні папери", де в англійському варіанті наголошується на безпеці ділового документа. Натомість українська лексема підкреслює його цінність. Попри ж виділення різних ознак, обидві мови в однаковій мірі адекватно відображають одне й те ж явище.

Вказана першопричина лексико-семантичних перетворень у процесі перекладу економічних термінів, у свою чергу, поєднана з іншими трьома, впливаючи на них і значною мірою визначаючи їх. Особливо це відчутно на двох останніх — різній словосполучності та різному слововжиткові термінолексем, що денотують спільні поняття в різних мовах. Така вказівка на правила вжитку слова у мовленні називається селективним компонентом значення [3: 42].

Проблема селективного компонента значення мовного знака є особливо дошкульною для перекладача, коли мова йде про прийменники:

on sale — в продажу;

on farm - в господарстві;

at price - за ціною;

ownership of means – власність на засоби;

expert on management – експерт з менедженту;

to apply forthe post – претендували на посаду;

pressure for money – нестача грошей;

to be on the staff — 6ymu в штаті;

to keep money witha bank — тримати гроші в банку;

the demand forgasoline — попит на бензин;

to buy frombusinesses –купувати у фірм.

У наведених прикладах використовують вільні прийменники, які не зв'язані фразеологічними сполученнями. Тому їхній зв'язок з іншими словами не буває постійним, а залежить від кожного окремого випадку. У кожному випадку прийменники вільно вступають у семантичний зв'язок із базовим словом. Трансформації тут простежуються в основному на рівні прийменників. Переклад же лексем, яких ці прийменники супроводжують, не позначений