LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичні трансформації англо-українського перекладу фахової лексики з економіки

суттєвими ускладненнями.

Достатня кількість терміннолексем, виражених дієсловом, виявлять своє певне значення тільки в сполученні з певними фіксованими – прийменниками. Тут прийменники цілком злилися із словами, які вони обслуговують, а самостійного значення вони не мають:

to check in- здавати під розписку;

to pension off - виходити на пенсію;

to write off – скасовувати;

to plough back – реінвестувати.

Проблема сполучуваності слів безпосередньо зв'язана із питанням слововжитку, оскільки категорія останнього по суті базується на здатності лексеми вступати у зв'язки з іншими членами речення, насамперед, звичайно, із тими, що функціонують поруч.

На наш погляд, у випадку із перекладом термінолексики з економіки основну увагу слід звернути на комбінування терміна-іменника із атрибутивними йому прикметниками. Нерідко такий переклад повинен уникати літералізму, оскільки цільовий текст із дослівно відтвореними проблемними прикметниками може звучати недолуго. Тому лексико-семантичні трансформації у цьому випадку є частими:

senior position — вища посада;

black money — брудні гроші;

bad loan — безнадійна позика;

tough competition — жорстка конкуренція;

hidden tax — непрямий податок;

historical cost — початкова вартість;

fat salary — високий оклад.

Семантичних трансформацій зазнають і дієслова, вжиті у науковому дискурсі, які часто нагадують загальновживане слово, але мають термінологічне значення. У цільовому тексті семантика таких лексем трансформується. Вони звучать тут цілком академічно або принаймні беземоційно:

to curb one's consumption of gasoline — зменшити споживання бензину;

to reduce poverty - зменшити бідність;

to mushroom costs - різко збільшити витрати;

to drive investors away — відлякувати інвесторів.

Особливим випадком лексико-семантичних перекладацьких трансформацій є відтворення кольорів, що конотують і денотують фахові поняття:

green labor — некваліфікована робоча сила;

orange goods — товари, які купують відносно рідко.

За спостереженнями Е. та Г. Кларків, з одинадцяти можливих відтінків кольорів, які зазвичай використовують у термінотворенні різних мов, в англійській мові вживають всі одинадцять (чорний, білий, червоний, жовтий, зелений, синій, коричневий, багряний, рожевий, оранжевий, сірий) [4:232]. Одним із найчастіше уживаним, у термінотворенні економічної галузі англійської мови є червоний колір:

red tapist — бюрократ;

red tape — тяганина;

red — заборгованість, борг, збиток;

red balance — пасивний (несприятливий) баланс;

to be in the red — бути у фінансовій скруті.

Стосовно виразу "to be in the red" існує таке пояснення: багато років тому була традиція робити записи у фінансових звітах двома кольорами: про прибутки писали чорним, а про втрати –– червоним. І хоча така традиція більше не існує, вираз і досі чинний [5:243].

У перекладі асоціації з кольором нерідко нівелюються, хоча в українській термінології з фінансів та бухгалтерського обліку є категорія термінів, де присутні посилання на колір і отже, переклад прикметника з асоціацією кольору є буквальним:

Blue book - Синя книга;

red-ink entry - червоний запис (червоне сторно);

black-ink entry — чорний запис (чорне сторно).

Збереження кольору в термінах, безумовно, зв'язане з прямим значенням лексем, адже згадана бухгалтерська книга є дійсно синього кольору, а коректуючі записи –– червоного.

Отже, лексико-семантичні трансформації є неминучими в процесі перекладу економічної термінолексики, оскільки безпосередньо зв'язані з екстралінгвістичними чинниками розвитку термінологій, зокрема різним баченням соціально-господарських процесів та понять у різних народів.

Висновки та перспективи. Ідеї наукового перекладу з урахуванням лексико-семантичних трансформацій є суттєвими як у справі практичного перекладацтва, так і при укладанні термінологічних словників. У перспективі важливо докладніше досліджувати на лексико-семантичному рівні фахову лексику окремих галузей економіки (фінансів, обліку, банківництва тощо). Це дозволить вийти на досконаліший рівень наукового перекладу, збагативши його конкретнішими ідеями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 • Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – Москва: Междунар. отношения, 1974. – 216 с.

 • Левицкая Т.Р., Фитерман А. Н. Проблемы перевода (на метериале современного английского языка). – Москва: Междунар. отношения, 1976. – 206 с.

 • Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1979. – 156 с.

 • Clark E.V., Clark H.H. Universals. Relativity and Language Processing // Universals of Human Language / Ed. by J. Greenberg. – Stanford: Stanford University Press, 1978. – Р. 225–279.

 • Burke D. Biz-Talk-1. American Business. Slang and Jargon. – Los Angeles-San Francisco: Optima Books, 1993. – 254 p.

  Матеріал надійшов до редакції 19.04.2006 р.

  Бондарчук Л. И. Лексико-семантические трансформации англо-украинского перевода специальной лексики по экономике.

  Статья посвящена рассмотрению основных лексико-семантических трансформации в англо-украинском переводе в экономических терминов. Установлено, что такие трансформации вызваны внеязыковыми факторами и основываются на этимологических данных.

  Bondarchuk L.I. Lexical and semantic transformations in English – Ukrainian translation of еconomic terms.

  The article is focused on the main lexical and semantic transformations in English – Ukrainian translation of economic terms. It is determined that such transformations are caused by extra-linguistic factors and are based on etymological data


 •