LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-синтаксичні засоби вираження слота вербальний симптом емоційного концепту страх (на матеріалі творів сучасної англомовної художньої прози)

Brien).

Однією з особливостей формальної структури емоційного синтаксису є виявлення ряду емоційних конотацій у специфічній комунікативній одиниці, більшій за окреме речення, – надфразній єдності (НФЄ) [5: 37; 8: 194]. Відобразити мовними засобами основну думку в одному короткому повідомленні важко або недоцільно з комунікативної точки зору, тому її опис неминуче здійснюється за допомогою кількох висловлювань, структурно та семантично взаємозалежних та взаємопов'язаних між собою [8: 195; 7: 178]. При передачі будь-якого емотивного змісту, сприйняття реципієнтом перших елементів НФЄ створює емоційне напруження, яке викликається тим, що слухач чекає на продовження висловлювання. За Нушикяном Е.А., відмінною рисою висловлювань, які спрямовані на вираження страху у мовленні персонажа твору є те, що вони відрізняються високим ступенем синсемантичності, тому їх смисл конкретизується лише у складі НФЄ [5: 39].

Аналіз ілюстративних матеріалів свідчить про те, що у мовленні персонажів, яке відрізняється високою емоційною напруженістю внаслідок переживання ними страху, широко використовується неповні речення. Елімінування комунікативно незначущих елементів приводить до рематизації реалізованих компонентів речення, які виступають для мовців емоційною домінантою. Характерною рисою емоційного синтаксису репрезентації емоційного стану страху є еліпсис. Еліптичні конструкції, які відбивають переривання висловлювання як результат обмеженого для обміркування та мовного вираження думки часу, яскраво виражають внутрішнє напруження суб'єкту [5: 41]. Так, у повторювальних еліптичних реченнях приклада, які формувалися персонажами тексту під впливом стану страху, не експлікуються головні члени взаємопов'язаного ряду речень: He turned his attention back to the road just in time to see something vanish under the T-Bird's bumper. "A dog," he said. "Tell me it was a dog, Vicky." Her face was pallid, cottage-cheese color. "A boy. A little boy." (King). Наведена НФЄ, яка підпорядкована авторській меті активації жаху, що переживається персонажами, є насиченою повторами еліптичних структур, які інший стилістичний прийом синтаксису – паралелізм [8: 208].

Серед інших виразних засобів, заснованих на редукції вихідної моделі найчастотнішою є апозіопезис, сутність якого розкривається в раптовому перериванні висловлювання під впливом сильного напливу емоцій [8: 234], у тому числі й страху. В емотивно-заряджених висловлюваннях такого типу цей стан передається за допомогою пунктуаційних маркерів – тире та трьома крапками: "The mangler killed Mark Jackson. Oh, god it might get out! It...it...We can't... we...oh –" He began to scream, a crazy, whooping sound... (King).

Під час аналізу текстових фрагментів виявилося, що існує різноманітність структурно-синтаксичних стилістичних засобів, за якими побудовано висловлювання персонажа, охопленого страхом. Такі структури відрізняються підвищеною емотивністю та використовуються автором навмисно з метою створення експресивного ефекту. Розглянемо приклади найбільш уживаних в англомовних текстах стилістичних конструкцій такого типу. Саме емоційним напруженням пояснюється поява у мовленні великої кількості повторів, основна функція яких полягає в підсиленні емоційного впливу на читача [5: 42], наприклад, "I'm afraid of going. I won't go. They'll make me hide in the dark. I'll scream and scream and scream" (Green). Наведена НФЄ ускладнюється стилістичним прийомом полісиндетону, про що свідчить повторювання перед кожним словом речення одного й того ж самого сполучника and. При цьому створюється враження уповільнення темпу мовлення, що надає реченню більшої акцентуації.

До комунікативних одиниць, які також можуть сигналізувати про переживання героєм твору емоції страх, належать також звертання, які спрямовані на уточнення ставлення до нього [7: 165; 5: 42]: "TRAIN!". "Aww, shit!" Vern screamed. "Run, you pussy!" I yelled, and thumped him on the back (King,).

Отже, мовленнєва маніфестація слота ВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ субфрейму СИМПТОМ ЕК СТРАХ у текстах англомовної літератури проявляється на лексичному рівні, що відбивається у комунікативно значущому підборі лексичних одиниць нейтральної та емотивно-оцінної семантики та на рівні синтаксичному, що обумовлює специфічну побудову речень, вибір граматичних конструкцій, інтонації тощо. Перспективою подальших досліджень є встановлення особливостей продуманої мовленнєвої реакції персонажів англомовних текстів, охоплених страхом, які починають "вербально діяти" з метою його усунення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 • Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1998. – 768 с.

 • Гамзюк М.В. Емотивність фразеологічної системи німецької мови (досвід дослідження в синхронії та діахронії): Дис. . д-ра філол.наук: 10.02.04. – К., 2001. – 386 с.

 • Квеселевич Д. И. Сасина В. П. Русско-английский словарь междометий и релятивов. – М.: Русс. Яз.,1990 – 400 с.

 • Колшанский Г.В. Паралингвистика. – М.: Наука, 1974. – 80 с.

 • Нушикян Э.А. Типология интонации эмоциональной речи. – Киев-Одесса: Головное издательство издательского объединения "Вища школа", 1986. – 159 с.

 • Пініч І.П. Вираження емоцій в окличних висловлюваннях // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип.. 4. – 2004. – С. 116-124.

 • Ткачук В.М. Категорія суб'єктивної модальності. – Тернопіль: Підручники й посібники, 2003. – 240 с.

 • Galperin I.R. Stylistics. – M.: "Higher School", 1977. – 332 p.


  Матеріал надійшов до редакції 16.04.2005 р.

  Борисов А.А. Лексико-синтаксические средства выражения слота ВЕРБАЛЬНЫЙ СИМПТОМ эмоционального концепта СТРАХ (на материале произведений современной англоязычной художественной прозы).

  В статье рассматриваются прототипические пути лексической и синтаксической репрезентации слота ВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ эмоционального концепта СТРАХ в англоязычном социуме.

  Borisov O.O. Lexical and syntactical expressive means of the VERBAL SYMPTOM slot of the emotional сoncept FEAR (based on the material of the contemporary English belles-lettres).

  The article reveals the basic ways of lexico-syntactical representation of the VERBAL SYMPTOM slot of the emotional concept FEAR.


 •