LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів 5 - 7 класів

навчання

-

5

21

74


після навчання

15

29

38

18

Контрольні

до навчання

-

5

20

76


після навчання

4

7

40

51

Підтверджена результатами експерименту методика застосування лексико-стилістичного аналізу є одним з варіантів вирішення проблеми формування комунікативної компетенції учнів.

Експериментальне навчання підтвердило основне положення висунутої гіпотези, згідно з якою рівень комунікативних умінь і навичок учнів 5-7 класів підвищиться, якщо навчання мови здійснювати на текстовій основі; систематично застосовувати лексико-стилістичні вправи на різних за типом уроках; уключати лексико-стилістичний аналіз тексту як прийом у структуру повного лінгвістичного аналізу та інших методів навчання на уроках мови, літератури, інтегрованих і уроках словесності. Застосування лексико-стилістичного аналізу тексту сприяє активній, свідомій, самостійній діяльності учнів у процесі аналізу, якщо чергувати аналітичну та синтетичну мовленнєву діяльність – виконання аналітичних вправ і складання висловлювань, різних за стилем, жанром, типом мовлення.

У висновках викладено основні результати дослідження, намічено перспективи подальшої роботи.

1. Теоретичний аналіз філософських, лінгвістичних, лінгводидактичних основ лексико-стилістичного аналізу тексту виявив його виразну комунікативну спрямованість.

2. Констатуючий зріз, проведений у школах різних регіонів України, засвідчив низький рівень мовленнєвої компетенції учнів. Це підтвердили й результати анкетування, бесіди з учителями й учнями, аналіз досвіду вчителів, недостатнє висвітлення цього питання в методичній літературі.

3. Систематичне і послідовне введення лексико-стилістичного аналізу тексту в структуру комплексного лінгвістичного аналізу посилювало міцність і глибину засвоєння мовленнєвознавчих понять, що позитивно вплинуло на розвиток мовленнєвих умінь і навичок учнів. Лексико-стилістичний аналіз тексту, застосовуваний у поєднанні з методами спостереження над мовними явищами, бесіди, вправ, посилював розвивальні, навчальні й виховні їх функції.

4. Дослідження довело залежність синтетичної продуктивної мовленнєвої діяльності школярів від аналітичної репродуктивної. Чим вищий рівень умінь і навичок аналізувати тексти, тим вищий рівень власних висловлювань.

5. Звичайно, запропонована в дослідженні методика лексико-стилістичного аналізу тексту не є вичерпною та довершеною. Важливим напрямком подальшої розробки проблеми стане: а) урізноманітнення видів лексико-стилістичного аналізу тексту; б) удосконалення пошукових, дослідницьких форм діяльності учнів у процесі аналізу; в) інтеграція мовознавчих, мовленнєвознавчих і літературознавчих аспектів аналізу; г) посилення когнітивного й герменевтично орієнтованого підходів до аналізу тексту.

6. Методику застосування лексико-стилістичного аналізу тексту на уроках у 5-7 класах слід упроваджувати й у 8-11 класах, де наявні об'єктивні передумови для узагальнення лексико-стилістичних умінь і навичок.


Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях автора:

 • Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І.Пентилюк: Підручник для студентів-філологів. – Київ: Ленвіт, 2000. – 264 с. – У співавт. (Пентилюк М.І., Галетова А.Г., Караман С.О., Коршун Т.В., Лопушинський І.П.).

 • Мова – душа народу. Регіональний компонент у навчанні мови (10-11 класи): Посібник для вчителя. – Луганськ, 1997. – 170 с. – У співавт. (Сікорська З.С., Глуховцева К.Д., Горошкіна О.М., Лук'янченко О.Г., Терновська Т.П., Шевцова В.О.).

 • Навчально-дослідна робота з української мови (10-11 класи): Посібник для шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови. – Луганськ, 1996. – 75 с. – У співавт. (Сікорська З.С., Глуховцева К.Д., Горошкіна О.М., Лук'янченко О.Г., Терновська Т.П., Шевцова В.О.).

 • Працюймо над мовленням. Система роботи з культури мовлення. 8-9 кл. Луганськ: Янтар, 1999. – 64 с. – У співавт.( Сікорська З.С., Есаулова Н.В.).

 • Українська мова: Зошит-посібник для 5 класу. – Луганськ: Шлях, 1999. – 48 с. – У співавт. (Горошкіна О.М.).

 • Лексико-стилістичний аналіз тексту у формуванні духовної культури учнів // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. – Вип. ІІ. – Херсон, 1998. – С. 101-103.

 • Лінгводидактичні засади лексико-стилістичного аналізу // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту. – 1998. – № 9 . – С. 120-125.

 • Психологічний аспект лексико-стилістичного аналізу // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту. – 1998. – № 9. – С. 131-135.

 • Роль лексико-стилістичного аналізу у формуванні мовленнєвої особистості // Зб. наук. праць Південний архів. Філологічні науки. – Херсон, 1998. – С. 144-149.

 • Аналіз-тест як один із видів лексико-стилістичного аналізу тексту // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту. – 1999.– № 6 (16) – С. 68-73.

 • Лексико-стилістичний аналіз у методиці переказу в 5 класі. // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту. – 1999. – № 10 (20). – С. 159-163.

 • Підготовка вчителя до застосування лексико-стилістичного аналізу тексту // Вісник Черкаського університету. – Вип. 17. Серія педагогічні науки. – Черкаси, 2000. – С. 84-90.

 • Принципи застосування та місце лексико-стилістичного аналізу тексту в системі методів і прийомів навчання мови // Зб. наук. праць. Пед. науки. Випуск 13. – Херсон, 2000. – С. 355-361.

 • Українська мова: Зошит-посібник для 6 класу. – Луганськ: Шлях, 1999. – 56 с. – У співавт. (Есаулова Н.В.).

 • Лексико-стилістична робота на уроках української мови // Матеріали науково-практичної конференції "Шляхи реалізації Закону про мови в південно-східному регіоні України". – Херсон, 1994. – С.127-128.

 • Лексико-стилістичний аналіз поезій Шевченка на інтегрованих уроках // Матеріали ХХХІ Шевченківської наукової конференції 1-21 березня 1994 р. – Луганськ, 1994. – С. 170-171.

 • Формування мовленнєвої культури учнів // Матеріали й методичні рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції "Гуманітарна освіта і проблеми виховання молоді". – Вип. ІІ. – Херсон, 1995. – С.71-72.

 • Особливості мови поезії Василя Голобородька "Катерина Білокур: піжмурки квітів" // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Поетика художнього тексту". – Київ-Херсон, 1996. – С.244-246.

 • Лексико-стилістичний аналіз як засіб розвитку мовлення // Актуальні проблеми розбудови національної освіти. – Київ-Херсон: Пілотні школи, 1997. – С. 117-120.

 • Лінгвостилістичний аналіз драматичного твору (на матеріалі п'єси Д.Марковича "Не зрозуміли") // Константи. – 1997. – № 2 (8). – С. 34-36. – У співавт. (Пентилюк М.І., Сугейко Л.Г.).

 • Комплексний аналіз художнього твору на уроках рідної мови / на матеріалі поезій Тараса Шевченка // Матеріали ХХХІІ Наукової Шевченківської конференції 21-22 травня 1998 р. – Луганськ, 1998. – С. 292-295. – У співавт. (Горошкіна О.М.).

 • Психологічні умови застосування лексико-стилістичного аналізу на


 •