LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-фразеологічна основа текстів політичних дискусій (на матеріалі української преси кінця XX - початку XXI століття)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Андрейченко Оксана Іванівна
УДК 811.161.2: [81'38:81'373.7]

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОСНОВА

ТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУСІЙ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у відділі стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України.Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор

ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна,

Інститут української мови НАН України,

завідувач відділу стилістики та культури мови.Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор

ГОЛЯНИЧ Марія Іванівна,

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника,

професор кафедри української мови;


кандидат філологічних наук, доцент

СИДОРЕНКО Олеся Михайлівна,

Інститут філології Київського

національного університету імені Тараса Шевченка,

доцент кафедри української мови.
Провідна установа – Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка, кафедра

методики викладання української мови і культури мовлення,

Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль.Захист відбудеться "27" вересня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 173. 01 при Інституті української мови НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).


Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства

імені О.О. Потебні (м. Київ, вул. Грушевського, 4).


Автореферат розіслано "25" серпня 2006 року.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат філологічних наук ______________ І.А. Самойлова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Висвітлення історії літературної мови передбачає врахування контексту суспільно-політичних умов, у яких функціонує літературна мова. Кінець ХХ – початок ХХІ століття – період змін у житті суспільства і активний розвиток жанрів публіцистичного стилю або мови ЗМІ. Між термінами мова ЗМІ і публіцистичний стиль сучасні дослідники вбачають суттєву різницю, виокремлюючи інформаційний стиль (Д. Х. Баранник, Ю. Арешенков). Актуальним є питання диференціації жанрів публіцистичного стилю.

Відмінності між стильовими жанрами насамперед виявляються в лексиці та фразеології, про що свідчать дослідження І. І. Браги, С. Я. Єрмоленко, М. А. Жовтобрюха, В. Г. Костомарова, Т. А. Коць, М. М. Пилинського, Ю. Ф. Прадіда, В. М. Русанівського, О. А. Сербенської, Г. Я. Солганика, Л. О. Ставицької, О. А. Стишова, О. О. Тараненка, В. А. Чабаненка, Л. І. Шевченко та ін. Політичний дискурс, зокрема структура політичної метафори, становить об'єкт вивчення у працях А. М. Баранова, А. Вежбицької, О. Г. Казакевич, Ю. М. Караулова, Дж. Лакоффа, К. Серажим, П. Серіо, О. Й. Шейгал, Х. П. Дацишин, Е. Лассан, І. О. Філатенко, О. М. Чадюк, А. П. Чудінова.

Актуальність обраної теми визначається потребою дослідження структурно-семантичної організації текстів масової комунікації у зв'язку з їхнім комунікативним та прагматичним потенціалом. Актуальним є вивчення взаємозалежності жанру політичної дискусії від лексико-фразеологічних засобів, що використовуються у відповідних текстах. У зв'язку з демократичними процесами в суспільстві відбувається процес "орозмовлення" (С. Я Єрмоленко), або колоквіалізації (О. О. Тараненко), літературної мови. Ця загальна тенденція по-різному виявляється в текстах політичних дискусій, загалом – у політичному дискурсі, який в сучасній комунікативній, когнітивній, прагматичній лінгвістиці привертає увагу дослідників.

Метою дисертації є дослідження лексико-фразеологічної основи текстів політичних дискусій як окремого жанру політичного дискурсу кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідженняузгоджене з науковою темою "Стилістичні параметри нової української літературної мови в концептуально-знаковому і часовому вимірі", яку опрацьовує відділ стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України.

Дослідження поставленої мети передбачало розв'язання таких завдань:

– виявити комунікативні ознаки політичної дискусії як різновиду політичного дискурсу;

– проаналізувати лексико-фразеологічну основу вираження аргументів, до яких звертаються автори дискусій;

– дослідити типові моделі політичних метафор з притаманною їм фреймово-слотовою структурою;

– здійснити аналіз концепту "політика";

– провести психолінгвістичний експеримент з метою виявлення асоціацій концепту "влада";

– порівняти результати сприймання мовцями концепту "влада" у 80-ті роки ХХ століття й на початку ХХІ століття;

– укласти словник політичних метафор;

– виявити комунікативно-прагматичну роль перифразів у текстах політичних дискусій;

– дослідити структурні й семантичні трансформації фразеологічних одиниць (далі ФО);

– описати моделі ФО із соматичним компонентом.

Об'єктом дослідження є газетно-журнальні публікації кінця ХХ – початку ХХІ століття на теми політичного життя суспільства.

Предмет дослідження – лексико-фразеологічна основа текстів політичних дискусій.

Матеріал дослідження – україномовні періодичні видання різних суспільно-політичних орієнтацій (основні хронологічні межі – 1998 – 2004 роки): газети "Голос України" – ГУ, "Урядовий кур'єр" – УК, "Президентський вісник" – ПрВ, "Україна молода" – УМ, "Молодь України" – МУ, "Демократична Україна" – ДУ, "Шлях перемоги" – ШП, "Слово Просвіти" – СП, "Українське слово" –УС, "Київ вечірній" – КВ, "Київські відомості" – КВд, "Кримська світлиця" – КС, "Літературна Україна" – ЛУ, "Столиця" – С, "День" – Д, "Українська правда" – УП, "Дзеркало тижня" – ДзТ, "Дзвін Севастополя" – ДзС, "Сільські вісті" – СВ, "Сільський час" – СЧ, "Високий замок" – ВЗ, "Комуніст" – К, "Експрес" – Е, "Поступ" – П; журнали "Політика і культура" – ПіК, "Розбудова держави" – РД.

За текстами, що висвітлюють політичні дискусії, укладено