LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-фразеологічні особливості прикметникових словосполучень сучасної англійської мови (на матеріалі романістики Джоан Ролінг)

сполучень семантичного поля “розміру” з
погляду синтаксичного аналізу [7].
Як вважають вчені, “реальні відношення між предметами, явищами, діями впливають на стандартизацію
сполук для їх номінації, тому в певному колективі виникають значною мірою стандартизовані кліше для передачі
тих чи інших реалій” [8, с.227]. У дослідженні ми виходимо із твердження – прикметникові фразеологічні одиниці із
структурою словосполучення відносять до номінативних фразеологічних одиниць, що є зворотами, які виконують
функцію найменування, тобто називають предмети, явища, дії, стани, якості, тощо [9, с. 208].
Матеріалом дослідження є близько 250 варіантів англійських прикметникови фразеологічних словоспо-
лучень, отриманих шляхом добірки у романах “Гаррі Поттер і філософський камінь”, “Гаррі Поттер і таємнича
кімната”, “Гаррі Поттер і в’язень з Азкабану”, “Гаррі Поттер і келих вогню”, “Гаррі Поттер і орден Фенікса”, “Гаррі
Поттер і напівкровний принц”.
Основне завдання – виявити структурні групи прикметникових фразеологічних словосполучень та
проаналізувати як їх лексико-семантичні особливості реалізуються у контексті художньої мови поттеріани.
Як показали спостереження, за структурними ознаками в образних засобах художнього мовлення поттеріани
найуживанішими стійкими моделями прикметникових фразеологічних словосполучень є такі моделі:
1.Компаративні прикметникові фразеологічні словосполучення: as+A+as+(Pr)+N/as+A1+as+A2
2.Парні прикметникові фразеологічні словосполучення: A1+and+A2
3.Прикметникові квазісловосполучення: good/nice+A
4.Прикметникові фразеологічні словосполучення зі структурою: V+A
5.Прикметникові фразеологічні словосполучення інших типів.
1. Компаративні прикметникові фразеологічні словосполучення – це ідіоми, які мають у складі порівняльний
компонент comp (as, як). У якості стержневого компонента виступає прикметник, в якості залежного – іменник. За
структурою компаративні одиниці досить прості і лаконічні. Наприклад, “He let the material flow over his hands,
smoother than silk, light as air” [PhS], “She was staring at her slippers, as still as a statue” [PhS], “There’s no ‘arm in ‘im,
‘onest – … that Hippogriff’s as good as dead” [PrA], “Send me an answer as soon as possible” [PhS], “The Dursleys were
what wizards called muggles and as far as they were concerned, having a wizard in the family was a matter of deepest shame”
[ChS].
У якості стержневого компонента можуть виступати прикметники практично всіх лексико-семантичних груп.
У художній мові поттеріани найширші валентні можливості мають лексеми, що вказують на характер, волю,
темперамент, зовнішні характеристики людини. Щодо семантики таких фразеологічних одиниць, то образна близька
паралель досить поширена: as still as a statue, white as chalk, eyes wide as headlamps.
Прикметним для художнього стилю романів про Гаррі Поттера є вживання авторських порівняльних
конструкцій, що слугують інформативними показниками суб’єктивної оцінки – позитивної чи негативної. Такі
сполуки відмічаються інформативною насиченістю, яскраво вираженою стилістичною значущістю. Наприклад,
“Uncle Vernon was as bad as his word” [ChS], “’Mr.Malfoy, what a pleasure to see you again’, said Mr.Borgin in a voice as
oily as his hair” [ChS], “Now could they have been so stupid as to forget to сloak ” [PhS], “Dobby leaned towards Harry, his
eyes wide as headlamps ” [ChS].
Порівняння – це один із засобів пізнання світу, який полягає у “встановленні подібності й відмінності
предметів та явищ об’єктивного світу” [10, с. 11]. У стилістиці порівняння індивідуалізує зображуване, надає йому
нових відтінків, виявляє емоційне ставлення письменника до подій або героя [10, с. 11]. З допомогою порівняльних
прикметникових конструкцій письменниця передає внутрішній світ персонажів і загальну атмосферу таємничості
романів. У нашій уяві створюється ціла галерея яскравих образів. Наведемо уривок: “…the cat on the wall outside was
showing no sigh of sleepiness. It was sitting as still as a statue, its eyes fixed unblinkingly on the far corner of Privet Drive”
[PhS]. 2. Парними прикметниковими фразеологічними словосполученнями, або біномами, слід вважати
словосполучення, що функціонально співвідносяться з прикметником. До них належать типи біномів, які
характеризуються сурядним зв’язком між компонентами, структурно позначимо їх A1+and+A2 біноми (fair and
square); і типи біномів, у яких компоненти поєднані за допомогою прийменника A1+prep+A2 (from bad to worse).
З погляду семантики стійкі парні прикметникові словосполучення – це семантичні утворення, що вводяться в
мовлення у вигляді цілісних словесних блоків, яким характерна цілісність лексичного значення. Цілісність
семантики проявляється в їхній здатності утворювати синонімічні групи: “Snow had started to fall outside the windows,
and the castle was very still and quiet” [PrA], “Now all Harry could see of Malfoy was the back of his sleek blond head,
because he was at last giving Slughorn his full and undivided attention” [HBP] та антонімічні групи: “People in the black
and white picture were moving” [PrA]. Особливо широко використовує письменниця повтори співвідносних частин
синтагм: “The air became colder and colder as they hurtled round tight corners” [PhS], “The car revved louder and louder
and suddenly, with a crunching noise, the bars were pulled clean out of the window …” [GF], “Harry, Ron and Hermione
climbed the tightly spiraling steps, getting dizzier and dizzier, until at last they heard the number of voices above them” [PrA].
Емоційно-художня функція парних прикметникових фразеологічних одиниць полягає у навмисній деталізації
описаного предмету з метою експресивного і логічного підсилення смислу висловлювання або підпорядкування
вимогам ритму: “’Harry Potter is humble and modest’, said dobby reverently, his orb-like eyes aglow” [ChS], “Harry kicked
off into the air and the Firebott zoomed higher and faster than any other broom” [PrA].
3. У художньому стилі Джоан Ролінг емоційно-оцінний компонент вводиться також з допомогою вживання
парних одиниць з оцінними прикметниками, які утворюють квазісловосполучення із структурою: good/nice+and+A.
Це звороти, в яких поєднуються слова, що є рівноправними. У таких утвореннях and фактично втрачає властивості
сполучника, а компонентам квазісловосполучення не властиві сурядні відношення. Наприклад, “Another year gone!
What a year it has been! Hopefully your heads are all a little fuller than they were .. you