LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-фразеологічні особливості прикметникових словосполучень сучасної англійської мови (на матеріалі романістики Джоан Ролінг)

have the whole summer ahead to get

132

them nice and empty before next year starts…” [PhS]. Прикметник nice разом з іншим прикметником утворюють
двоверхову фразеологічну сполуку. У семантичному значенні компонентів таких фразеологічних одиниць
відбувається якісна зміна. Десемантизовані good, nice в поєднанні із сполучником and зумовлюють ідіоматичність
конструкцій good/nice+and+A із загальним значенням інтенсифікованого якісного значення. У романах
словосполучення good and tired, nice and supple, nice and flexible функціонують як ускладнене означення і є
своєрідним способом створення експресивного забарвлення.
4.Прикметникові фразеологічні словосполучення зі структурою: V+A.
Окрім власне прикметникових фразеологічних одиниць прикметник також входить до складу дієслівних
фразеологічних одиниць у ролі залежного компонента. Для зображення явищ і предметів реального та уявного світів
Джоан Ролінг використовує стійкі сполуки, в яких прикметник описує дію чи стан цих предметів і явищ. У таких
сполуках часто вживаються прикметники із семантичним значенням “open”, “ajar”, викликаючи у читача передчуття
несподіваного і не передбачуваного. Наприклад, “The clock on the wall had just chimed midnight when the portrait hole
burst open” [PhS], “It was empty, but a door stood ajar at the other end” [PhS], “There was a sound of heavy footsteps, then
the door creaked open” [PrA].
5. У художній мові романів про Гаррі Поттера трапляються прикметникові фразеологічні словосполучення
інших структурних типів: “Harry Potter must stay where he is safe. He is too great, too good, to lose” [ChS], “She’s driving
me mad” [HBP], “Your parents gave their lives to keep you alive, Harry” [PrA], “When dinner over, I’ll bring the subject
round to drills” [ChS]. Прикметним є вживання розмовних формул чи штампів, що створюють ефект емоційності та
виразності художнього стилю романів. Наприклад, “’Be quiet, boy,’ snarled Gaunt in Parseltongue, and Morfin fell silent
again” [HBP], “How nice to see you again …” [PhS], “’Good gracious, it’s getting dark already!’” [HBP], “Something wrong,
Hermione?” [HBP].
Зазначимо, що стійкі прикметникові словосполучення у художній мові поттеріани характеризуються
своєрідністю ритміко-евфонічної організації. Зокрема, ця своєрідність полягає в наявності у їх числі алітераційних:
“…watching Dudley tearing out of the room as fast as his fat legs would carry him” [ChS], “Dudley was blond, pink and
porty. Harry, on the other hand, was small and skinny” [PhS], та римованих елементів: “With any luck, I’ll have the deal
signed and sealed before the news at Ten” [ChS], “Wanted a re-match. But they won fair and square… even Wood admits
it!” [HBP]. Ритміко-евфонічна організація словосполучень дозволяє висловити припущення про їх зв’язок з усною
фольклорною традицією. Ми підтримуємо думку А. В. Ткаченко, який пише, що “художня мова має сприйматися не
тільки візуально, а й на слух, у живому інтонаційному звучанні” [1, с.302]. У своїх романах Джоан Ролінг часто
вдається до різних принципів фоніки, що значно посилює обсяг естетичної інформації, додаючи до неї власне
емоційне ставлення і навіюючи його читачеві.
Безумовно, опис лексико-фразеологічних особливостей прикметникових словосполучень художньої мови
романів Джоан Ролінг не обмежується лише наведеними вище результатами, але встановлені характеристики
дозволяють зробити такі висновки:
1. З точки зору лексико-фразеологічних особливостей прикметникові словосполучення, виявлені шляхом
добірки, можуть бути представлені у вигляді шкали, на крайніх точках якої розташовані ідіоми і вільні
словосполучення лексичних одиниць.
2. За частотою вживання переважають парні прикметникові словосполучення.
3. Прикметниковим фразеологічним словосполученням характерна стійкість на семантичному, лексичному,
морфологічному і синтаксичному рівнях, що знаходить своє відображення у фіксованій формі і порядку слів –
компонентів.
4. У фразеологічних структурах здатні вживатись прикметники практично всіх лексико-семантичних груп.
Найширші валентні можливості мають лексеми, що вказують на характер, волю, зовнішні характеристики людини.
5. Прикметникові фразеологічні словосполучення є ілюстративним засобом організації художньої мови
поттеріани, що забезпечує її експресивність та емоційність і створює новизну і неповторність образів.
Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що стійкі прикметникові словосполучення художньої
мови романів Джоан Ролінг утворюють комплексне поняття, що передбачає масштабніше вивчення лексико-
фразеологічних особливостей сучасного дискурсу дитячої художньої літератури.

Список використаних джерел
1.Ткаченко А. В. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. – К., 1988. – 342 с.
2. Верба Л. Г. Синтаксическая идиоматика в современном английском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук/ Киев гос. ун-т им. Т. Шевченко – К.,
1975. – 20 с.
3. Бородянский И. А. Перевод фразеологических единиц и контекст (на материале английского языка): Автореф. дис. канд. филол. наук/ КГУ
им. Т. Шевченко – К., 1971. – 23 с.
4. Баласанова А. Л. Сочинительные фразеологические единицы и контекст в современном английском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук/
Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза – М., 1973. – 30 с.
5. Стомпель Е. М. Семантика и структура среднеанглийских координативных биномов, элементы которых соединены союзом and: Автореф. дис.
канд. филол. наук / ЛГУ – Л., 1983. – 20 с.
6. Медведева Л. Н., Дайнеко В.В. Парные словосочетания английского языка: Учеб. пособие для студ. фак. и ин-тов иностр. яз./ Под ред.
О. Е. Семенца. – К.: Высш. шк.; 1989. – 184 с.
7. Дубянская З. И. Парные сочетания прилагательных, объединенных союзом and // Лексико-грамматическая сочетаемость в германских языках. –
Челябинск, 1976. – Вып. 1 – С. 25 – 29.
8. Сучасна українська мова: Підручник/ За ред. О. Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.
9. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского язика: Учеб. для ин-тов и фак-тов иностр. яз. – М.: Высш. шк.., 1986. – 336 с.
10. Українська Радянська Енциклопедія. У 12 т./ Головн. ред. М. П. Бажан. – 2-е вир. – Київ: УРЕ, 1983. – Т. 9. – 558 с.

Список художньої літератури
PhS – Powling J.K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. – London, 1997. – p.215.
ChS – Rowling J.K. Harry Potter and the Chamber of Secrets. – London, 1998. – p.257.
PrA – Powling J.K. Harry Potter