LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексикографічна презентація дифузних дієслівних лексичних одиниць

англо-українському (Англо-український словник (АУС)) [8] дозволяє простежити певні особливості семантизаціі зазначеної одиниці в лексикографічних джерелах. Наведемо лише перші три позиції:


To set


1. to cause to sit: place in or on a seat

1. put, lay, or stand (smth) in a specified place or position—represent (a story) as happening at a specified time or in a specified place. – mount a precious stone in (a piece of jewellery).—arrange (type of text) as required.—prepare (a table) for a meal

1.ставити, класти; поміщати, розташовувати, розміщувати. поставити стілець біля столу: to set a chair at the table; військ. влаштувати засідку: to set an ambush зневажати когось: to set smb at naught

2.a. to put (a fowl) on eggs to hatch them.

b. to put (eggs) for hatching under a fowl or into an incubator

2. put, bring, or place into a specified state: the hostages were set free. – instruct (someone) to do smth. – give someone ( a task): the problem we have been set. – establish as (an example or record). – decide on or fix ( time, value, or limit)

2.звич. pass розташовуватися; знаходитися: a little town set south of Paris

3. to place (oneself) in position to start running in a race

3. adjust (a device) as required

3.садовити: to set a king on a throne


Отже, навіть перше пред'явлення виявляє суттєві розбіжності в графічній будові словникової статті та змістовній структуризації значення:

 • Рівні співставлення не є ізоморфними ні в плані змісту (спільними є лише тип концептуального зв'язку – імплікативний та детермінуюча інтенсіональна ознака, що позначена семою to put), ні в кількості десигнатів. Так, словник COD презентує 25 словозначень; MWCDT – 11; АУС – 62. До цього слід додати, що більшість з них представлена варіантами актуалізації, напр., to set – 18 a : to hold something in regard or esteem at the rate of *sets a great deal by daily exercise* b : to place in a relative rank or category *set duty before pleasure* c : to fix at a certain amount *set bail at $500* d : VALUE, RATE *their promises were set at naught* e : to place as an estimate of worth *set a high value on life* [6]. Це лише підтверджує справедливість зауваження М.В. Нікітіна про те, що потрібно описати загальні правила змістовного варіювання слів, за допомогою яких визначаються оказіональні флуктуації узуальних значень, їх можливі асоціативні переосмислення [9: 32]. Якщо полісемантичні одиниці можуть характеризуватися широкими імплікаційними зв'язками, то для дифузних одиниць вони є conditio sine qua non, причому мають вони стохастичний характер.

 • Підтвердженням першого висновку може стати застосування методу перекладу, що має таке вихідне положення: якщо певне слово має декілька перекладацьких відповідників, що не є синонімами, то це дає підставу визначати кількість словозначень за кількістю перекладацьких еквівалентів [ 8:28]. Так, словник АУС пропонує 62 еквіваленти дієслова to set – набагато більше, ніж тлумачні словники.

 • З погляду основних факторів, що впливають на мовний статус словозначення як елемента загальної системи засобів номінації, графіка словникової статті дифузних лексичних одиниць має відбивати їх референційну недостатність – безумовною є потреба в контексті або мовленнєвій ситуації для актуалізації окремого смислу.

 • Невирішеною в лексикографічній практиці залишається проблема ранжування (на першочергові та другорядні) значень дифузних слів. Якщо для полісемантів логічним є представлення ЛСВ у порядку їх хронологічної появи у чітко структурованих схемах конкатенаційних та радіаційних зв'язків, то для дифузів необхідною умовою є не визначення певної кількості семантичних позицій, а лише окреслення головної інтенсіональної ознаки (у нашому випадку це ставити, класти; поміщати, розташовувати, розміщувати), що є одним з небагатьох (нерідко одним) маркером екстенсіоналу, точніше, необмеженості зони варіювання цієї одиниці [4: 104-108].

 • Широті епідигматичних (семантико- та структурно-дериваційних) зв'язків дифузних дієслів сприяє їх змістовна невизначеність та моносилабічна будова слова. Такі одиниці легко набувають нових словозначень, мають поширену дистрибуцію та здатність будувати фразові дієслова, що, в свою чергу, тяжіють до семантичної деривації. Множинність змістовних зв'язків і є вираженням ( а для дифузів –підтвердженням) правила семантичного варіювання слова; правила, що детермінує майже необмежений семантичний потенціал дифузних лексичних одиниць, їх, за визначенням М.В. Нікітіна, "силового поля". Що стосується обмежень, то вони є універсальними і свідчать про незавершеність людського пізнання та, як наслідок цього, неповну системність будь-якого мовного аналізу. Водночас це є перспективою поглибленого вивчення як семантичної будови будь-якої лексичної одиниці, так і динамічних перетворень ідеальної сторони мовного знака як одиниць мовлення.

  Список використаних джерел та літератури

 • Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – 428 с.

 • Василюк І.М. Слова и фразеологизмы диффузной семантики в современном английском языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04/ Киевск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1990. – 157 с.

 • Сarter R., Mccarthy M. Exploring Spoken English. Cambridge University Press, 1997. – 160 p.

 • Ахманова О.С. К вопросу о слове в языке и речи // Доклады и сообщения фил.фак. МГУ. – М., 1948. – Вып. – С. 27-32.

 • Вайнрейх У. О семантической структуре языка // Новое в лингвистике. – М.: Прогресс, 1970. – Вып.5. – С. 169-249.

 • Merriam-Webster's Collegiate Dictionary and Thesaurus. V.3.0 (електронний ресурс).

 • Concise Oxford Dictionary, tenth edition. Ed. By Judy Pearsall. Oxford University Press, 1999. – 1666 p.

 • Англо-український словник. Склав М.І.Балла. Том ІІ. – К.: "Освіта", 1996. – 712 с.

 • Никитин М.В. Лексическое значение в слове и словосочетании. Спецкурс по общей и английской лексикологии. – Владимир, 1974. – 221 с.

 • Беляевская Е.Г. Семантика слова: Учеб. Пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1987. – 128 с.

  Василюк И.Н. Лексикографическая презентация диффузных глагольных лексических единиц.

  В статье рассматриваются особенности лексикографической практики презентации и семантизации лексических единиц сложной семантической структуры – диффузных глаголов.

  Vasyliuk I.M. Diffusive verbal lexical units lexicographic presentation.

  The article deals with the peculiarities of the lexicographic practice of presentation and semantic realization of semantically-laden lexical units – diffusive verbs.


 •