LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської мови)

Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса Шевченка

Емiрсуiнова Гульшат Iбраiмiвна


УДК 802.2 – 541.1 : 329. 79

ЛЕКСИКОН СУЧАСНОГО ФЕМІНІЗМУ

(на матерiалi англiйської мови)Спецiальнiсть 10.02.04 – германськi мови


Автореферат дисертацiї на здобуття

наукового ступеня кандидата фiлологiчних наукКиїв - 2003


Дисертацiєю є рукопис.Робота виконана на кафедрi теорiї та практики перекладу

Запорiзького державного університету.


Науковий керівник:

Зацний Юрiй Антонович

доктор фiлологiчних наук, професор,

завiдувач кафедри теорiї та практики перекладу

Запорiзького державного унiверситету
Офiцiйнi опоненти:

Швачко Світлана Олексiївна – доктор фiлологiчних наук,

професор, професор кафедри перекладу Cумського державного унiверсистету.Фоменко Олена Степанівна – кандидат фiлологiчних наук,

в.о. доцента кафедри англійської філології Київського національного

університету ім. Тараса Шевченка.
Провiдна установа – Ужгородський нацiональний унiверситет

Міністерства освіти i науки України, кафедра англiйської філології.

Захист вiдбудеться 28 березня 2003 р. o 10 годинi на засiданнi

спецiалiзованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському нацiональному

унiверситетi iм. Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14).

З дисертацiєю можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Київського

нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка

(01003, м.Київ, вул. Володимирська, 58, к. 10).
Автореферат розiсланий 26 лютого 2003 року.

Вчений секретар

кандидат фiлологiчних наук, доцент

Спеціалізованої вченої ради Смущинська I.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Феміністський рух має значний вплив на розвиток словникового складу англійської мови. Але у вітчизняному мовознавстві відсутні праці, в яких целеспрямовано вивчається роль цього соціального чинника в інноваційних процесах, зокрема змінах у словниковому складі сучасної англійської мови, де теоретично були б обгрунтовані закономірності, шляхи та механізми подібних процесів. Саме недослiдженiстю цих параметрiв визначається актуальність нашого дослідження.

Мета дослідження полягає у встановленні шляхів, механізмів та конкретних результатів впливу феміністського руху англомовних країн на розвиток словникового складу, зокрема, на семантичну систему та словотворення, сучасної англійської мови. Мета роботи зумовлює вирішення конкретних завдань:

розглядання особливостей феміністського дискурсу як вербалізованого теоретичного здобутку жіночого руху;

уточнення основних понять та термінів неології, релевантних для дослiдження;

висвітлення основних неологічних аспектів феміністського дискурсу;

аналіз впливу фемінізму на словотворчі та семантичні процеси англійської мови;

типологічна класифікація одиниць сучасного феміністського лексикону;

характеристика релевантних одиниць внутрішнього вектора фемiнiстського лексикону (авторське словотворення, терміносистема лінгвістичної гендерології) ;

опис релевантних одиниць зовнішнього вектору фемiнiстського лексикону в світлі мовно-політичної коректності;

тематичне угрупування релевантних неологізмів навколо центральних семантичних одиниць методом виoкремлення концептуальної постiйної;

виявлення особливостей формування та функціонування в мовленні складових одиниць цих груп.

Вирішення поставлених завдань здійснюється із застосуванням ономасіологічного та семасіологічного підходів до проблем номінації, а також поєднанням методів лінгвістичного і соціолінгвістичного аналізу. Лінгвістичний аналіз включає лексикографічний, структурний та елементи кількісного аналізу; соціолінгвістичний аналіз проводився методом кореляції суспільних явищ з інноваційними процесами на лексико-фразеологічному та словотвірному рівнях мови. Дослідження проведено переважно в синхронічному аспекті (у динамічній синхронії), проте в окремих випадках залучено елементи діахронічного аналізу.

Зв'язок роботи з науковими программами, темами. Роботу виконано у руслi загального напрямку дослiджень факультету iноземої фiлологiї ЗДУ "Розвиток словникового складу романо-германських мов".

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснюється системне дослідження впливу такого важливого соціального чинника як жіночий рух на розвиток словникового складу сучасної англійської мови; визначаються основні напрямки його найбільш активної реалізації; аналізуються механізми та результати впливу фемінізму на словниковий склад сучасної англійської мови, формування власне лексикону фемінізму. З метою більш адекватного опису результатів та механізмів впливу соціальних факторів на мову було впроваджено такі терміни як "вектор" (поповнення словникового складу мови), "термінологема", "феміністський неологізм", "концептуальна постійна"; а також зроблено деякі уточнення загальноприйнятих термінів "неологізм", "інновація", "авторський неологізм", "дискурс", "фемінатив", "фемінітатив", "гендерлект", "соціальний фактор".

Теоретична цінність роботи визначається певним внеском у неологію англійської мови, зокрема, питань, пов'язаних з впливом макросоціальних факторів на розвиток мови (визначення основних шляхів збагачення словникового складу англійської мови внаслідок впливу жіночого руху, розкриття ролі фемінізму в офіційному реформуванні частини номінативного ладу мови); словотвір (систематизація шляхів формування нових одиниць феміністичного лексикону) та семантику (аналіз основних напрямків розвитку значення слів).

Практична цінність роботи полягає у можливості використання матеріалів дослідження при укладанні навчальних посібників з проблем соціолінгвістики та лексикології, довідників лексикографічного характеру, словників неологізмів. Мовний матеріал, використаний в роботі, може знайти застосування у практиці викладання англійської мови, в