LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської мови)

якомога більшої кількості учасниць та читачок. Цю групу умовно можна розділити на дві згідно способів утворення назви: назви загального типу (телескопні або бленди) та акронімічні утворення.

З-поміж назв гурткiв та видань велика кількість скорочень-акронімів, лаконічна форма яких дозволяє приховати за ініціалами складну назву й передати подвійний зміст (серед акронімів частим є явище каламбуру, яке базується на омографії та омофонії – B.a.b.e., FIST, WAVES). В свою чергу ми розділяємо їх на тематичні пiдгрупи: 1) професійні об'єднання (WE – Women Employed), 2) назви суто феміністських організацій (womansword), 3) назви жіночих організацій взаємодопомоги (DAWN – DisAbled Women's Network).Одиницям внутрішнього вектора протистоять одиниці зовнішнього вектора феміністських інновацій, які розглядаються у третьому розділі "Зовнішній вектор неології фемінізму". Він містить назви, що утворилися за межами феміністського руху як реакція суспільства на "жіноче визволення"; це своєрiдний 'фемiнiзований' лексикон англiйської мови. У даного процесу глибоке історичне коріння, закладене в національній свідомості й закріплене в мові – сексизм та андроцентризм германських мов в цілому та англійської мови зокрема. Аналіз лексем в діахронії показує, що протягом століть семантичне поле "жінка" розширилося та поповнилося за рахунок негативних елементів, пейоративних зсувів. Тенденція змінилася наприкінці ХХ ст. в англомовних країнах, де питання політичної коректності було сформульовано не без участі жінок-феміністок. Оскількі жінки були однією з аутсайдерських груп населення (out-group), вони відчували тиск та дискримінацію збоку чоловіків. Саме назви гендерної дискримінації та її засобів становлять найчисленнішу тематичну групу зовнішнього вектора (окремі назви для видів давноіснуючої дискримінації запропонували саме феміністки). Розглядання семантики багатьох релевантних для нашого дослідження лексем англійської мови у динамічній синхронії дозволяє підтвердити, що частими є семантичні зсуви в бік пейорізації.

Сучасний, новітній етап розвитку мови (британського та американського варіанту англійської мови) надає достатній матеріал для ілюстрування тенденціозності мови стосовно жінки. Зазначимо, що слова, які позначають чоловіків (гендерно-марковані семою male) не так активно "обростають" негативними коннотаціями.

Сексизм (гендерна дискримінація) – центральний концепт цієї тематичної групи (sexism, gender discrimination); частково одиниці цієї парадигми вiдносяться до поля гендерних аспектiв соціального знання (gender oppression, gender apartheid), якi були розглянутi нами у попередньому роздiлi; а також одиницi, що позначають типи 'кар'єрної дискримiнацiї' (glass wall, glass ceiling). В останні десятиріччя в англійській мові виникло чимало лексем, що позначають дискримінацію та знущання в родинi (сohabitational abuse, marital rape); виникло поняття "позитивної дискримінації", тобто такого її типу, коли начебто дискримінованим громадянам надаються можливості, якими вони все одно не зможуть скористатися (tokenism).

До цієї тематичної групи ми відносимо й найменування видів мовної дискримінації (false generic, agent deletion), в тому числi семантичної, зумовленої процесами прототипних зсувiв по схемi 'жiнка → пейоративний термiн' (nag, mink, filly). Дахронiчний аналiз семантики певних лексичних одиниць з пейоративною коннотацiєю дозволяє дiйти висновку, що прирощення семантичного компоненту 'жiнка' до пейоративного значення одиниць вiдбувалося набагато частiше, нiж додавання семантичного компоненту 'чоловiк'.

Усі типи "лінгвального приниження" жінок знайшли своє відображення та зазнали критики у працях представниць феміністської лінгвістики. Деякі з них нейтралізувалися за допомогою офіційних заходів мовного планування, проведених відповідними відомствами англомовних країн, перш за все США. Так, наприклад, була запропонована форма звертання Ms (центральна iдея так званої параллельної мови – parallel language); однак, як свідчать опитування, вона не набула широкого вжитку. Популярною стала форма he or she (he /she, s/he) в письмових текстах документів, доповідей, у мовленні вчителів.

Наведені приклади становлять окрему тематичну групу, яка займає своєрідне положення, адже об'єднує не тількі лексичні, а й граматичні засоби елімінації сексизму в мові. Відмова від таких сексистських форм мовлення як звертання з урахуванням шлюбного стану, вживання гендерно-специфічних суфіксів –ette, -ess, -ene, з одного боку є позитивним результатом фемiнiстської мовної реформи. Але iнший аспект фемiнiстських перетворень в мовi, як, наприклад, заміна афіксів –woman, -man на нейтральне –person є свідченням байдужості до жінки. Отже, в сучаснiй фемiнiстськiй критицi мови немає єдиного пiдходу до розробки критериїв перетворень, а також загальних параметрiв оцiнки важливостi та необхiдностi тих чи iнших змiн у словнику мови, або у словотвiрному арсеналi.

Фемiнiстками було запропоновано впровадження iнклузивної мови. Inclusive language – це така мова (як засіб спілкування), яка містить в собі поняття та способи номінації представників обох статей; мова, в якій існують засоби позначення не тільки чоловіків, а й жінок.

Вимоги параметру політичної коректності спрямовані на викорінення всіх форм вербальної дискримінації, тому на рівні лінгвального планування відбувалися 'фемiнiзуючi' мову зміни. Однією з них є ревізія й нове, 4 видання (редакція 1991 року) словника назв професій "Dictionary of Occupational Titles" (DOT-91). Із зростанням кількості жінок, які почали опановувати традиційно чоловічі професії, виникла необхідність перейменування тих агентивів, які містять сексистські елементи (форманти -man, -master як покажчики чоловічого роду; форманти -woman, -girl, -ess як маркери жіночого роду).

Проведений нами зіставний аналіз словників назв професій 3 (1965 року ) та 4 видань показав, що перейменування професій відбувалося шляхом викорінення гендерно-специфікуючих елементів з дотриманням основного принципу феміністської лінгвістичної реформи – уникати конотацій за статтю у будь-якому вигляді. Феміністичні суфікси або, навпаки, маскуліністичні, збережено лише у 0,03% назв професій. За нашими спостереженнями гендерно-нейтральний формант –person практично відсутній у DOT-91, замість нього використовуються узагальнюючі поняття типу attendant, clerk, officer, worker. У неофіційному (розмовному) мовленні активно функціонує афікс –woman, що свідчить про посилену увагу до професійної діяльності жінок (anchorwoman, servicewoman, businesswoman), а також афiкс –person, який нинi сприймається як 'ексклюзивний', той, що є маркером жiночого роду (сhairperson, anchorperson).

Особливу тематичну групу зовнiшнього вектора утворюють одиниці, які позначають ті чи інші реалії