LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er

Л.Ф. Омельченко. Л.Ф. Соловйова. Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er

УДК 81'373.611

Л.Ф. Омельченко,

доктор філологічних наук, професор

(Київський національний лінгвістичний університет);

Л.Ф. Соловйова,

кандидат філологічних наук, доцент

(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er

Стаття присвячена лексичній семантиці та аналізу структури англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er. У статті розглянуто моделі утворення похідних іменників, де зазначений суфікс вважається одним із найпродуктивніших для позначення особи.

Актуальність звертання до проблем словоскладання (у першу чергу до його семантичних аспектів) обумовлена необхідністю розширити і укріпити теоретичну базу для подальшого дослідження семантики складного і складно похідного слова, що найбільш плідно може проводитися в рамках такого напряму, який можна назвати семантико-орієнтовна композитологія [1: 7].

Дослідження вказаних найменш вивчених синхронно-релевантних лексем заповнює існуючі проблеми системного опису номінативних, експресивних і комунікативних функцій класичних та неправильних композитів у структурно-семантичній системі словоскладення і парасинтезу.

Незважаючи на величезну кількість робіт із найрізноманітніших аспектів складного слова спостерігається деяке відставання в постановці і дослідженні власне семантичних проблем складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er [2: 54-67; 3; 4; 5].

Слід відзначити, що у дисертаційній праці Т.В. Гончарової розширюються теоретичні здобутки когнітивної ономасіології та функціональної композитології у напрямі осмислення ціннісних імперативів культури в теорії словотвірної номінації [5: 3].

Актуальність дисертаційного дослідження Т.В. Гончарової зумовлена його спрямованістю на інтеграцію структурно-семантичного, аксіологічного й ономасіологічного підходів до аналізу агентивних номінативних одиниць із формантом -er, що дозволить визначити основу вторинної номінації як процесу, виявити напрямки аксіологічних переосмислень семантики цих одиниць та джерела утворення нових номінацій на позначення людини як діяча [5: 1].

Проведений Т.В. Гончаровою контент-аналіз оцінної семантики агентивних номінації за протиставленням позитивне/негативне дав змогу виділити одиниці з нейтральною, меліоративною та пейоративною оцінкою. Меліоративні одиниці в кількісному відношенні становлять 14% від загального корпусу з 950 агентивних номінативних одиниць із формантом -er та 30% – від аксіологічно маркованих. Пейоративні одиниці в кількісному відношенні – 32,2% від загального корпусу агентивних номінативних одиниць з формантом -er та 70% – від аксіологічно маркованих [5: 13].

О.І. Смирницький пише: "Суттєва особливість продуктивних афіксів – не їх вживання, а здатність до створення необмеженого числа нових слів, зрозумілих для всіх, хто говорить даною мовою і, зокрема, здатність до утворення "потенційних" слів" [6: 106].

Особа може бути названа за дією, здійснення якої не є для неї постійною ознакою. Особу можна буде назвати за цією дією тільки в момент її здійснення.

Таким чином, стадія максимальної продуктивності суфікса із значенням діяча характеризується також специфічною ознакою похідних імен – здатністю позначати діяча в момент здійснення ним дії.

Усе вище сказане свідчить про те, що найбільш універсальним словотворчим засобом є суфікс -er. З усіх активних суфіксів він є найпродуктивнішим для позначення будь-якої особи за її професією, спеціальністю чи за якою-небудь іншою ознакою. Слова з суфіксом -er можуть позначати представників різних наук, осіб за їх походженням, з певної місцевості тощо. За допомогою цього суфікса творяться також слова на позначення тварин і комах. Велику групу становлять слова, які являють собою назви знарядь дії, різних інструментів, приладів та апаратів [7: 125-126].

Хоч іменники, які утворені за допомогою суфікса -er, поділяються на ряд семантичних розрядів, ми (слідом за Т.Г. Янукян [7: 132]) не вважаємо цей суфікс полісемантичним. Не можна його вважати і омонімічним, якої думки дотримується П.М. Каращук [8], розмежовуючи суфікси-омоніми -er1 з агентивним значенням і -er2 із знаряддєвим значенням. Ми (слідом за Т.Г. Янукян) вважаємо, що наявність різних семантичних груп утворень з суфіксом -er зумовлена не різними його значеннями, а різним характером основи. Цієї думки дотримується і О.Б. Шахрай [9: 131].

У сучасній англійській мові, особливо в останнє десятиліття, спостерігається активний процес утворення як складних, так і складнопохідних іменників із суфіксом -er, що утворенні за моделями n+(v+er) (atom-smasher, pen-pusher, bridgebuilder, earthshaker, leg-puller); (n+n)+er (beachcomber, keynoter, head-liner); (a+n)+er (free-styler, golden-ager, high-riser). Складні іменники з останнім (який стоїть перед суфіксом -er) дієслівним компонентом, що розглядаються нами, являють собою досить велику групу слів (4240 одиниць), що належать до різних стилістичних шарів лексики і виражають найрізноманітніші поняття, пов'язані з різними галузями суспільного, господарського, культурного життя людини, науки, техніки, побуту, спорту і т. ін. Наприклад: moonclawler 'місяцехід'; headteacher 'директор школи'; headworker розм. 'робітник розумової праці'; first-rater спорт. 'яхта', 'судно першого класу'; first-nighter театр. розм. 'завсідник', 'постійний відвідувач театральних прем'єр'; first-offender 'засуджений в перший раз'; bone-shaker 'старий автомобіль'; freeholder іст. 'вільний землевласник', 'фрігольдер'; teen-ager 'підліток'; 'юнак' або 'дівчина'; teeny-bopper прост. 'дівчинка-підліток'; bobby-soxer 'дівчинка-підліток'; sera-robber 'морський розбійник', 'пірат'; strike-fighter ав. 'штурмовик'; slumdweller 'мешканець нетрів'; box-holder 1. 'абонент ложі' (у театрі, на стадіоні; часто по підписці); 2. 'абонент поштового ящику'; eye-winker 1. 1) 'вія'; 2) 'повіка'; 2. 'смітинка в оці'; hot-gospeller перев. ірон. 'проповідник-євангеліст'; high-riser амер. 'багатоповерхова будівля', 'висотна будівля'; baby-minder = baby-sitter (child-minder) 'няня або дівчина-школярка, що приходить і залишається з дітьми за плату' (The first national study of backstreet babyminding – Childminder – to be published this week states that the registered childminders care for about 100,000 underfives /Morning Star, 1979, Sept. 19).

З точки зору характеру основ, які утворюють структурно-складні одиниці з формантом -er,