LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er

політикана); peacekeeper 1. 'страж миру'; the UN as a peacekeeper 'ООН як орган, який стоїть на варті миру' (той, хто охороняє мир); 2. pl. 'війська з підтримки миру'; Canadian peacekeepers 'канадські війська, що входять у сили ООН з підтримання миру'; keynoter 'основний доповідач', 'оратор, який виступає з вступним словом або з програмною промовою'; soft-liner політ. 'прихильник "м'якої" лінії або політики'; 'противник застосування сили при вирішенні конфліктів' (пор. soft line політ. '"м'яка" лінія', 'стримана, помірна, політична лінія або тактика'); hard-liner розм. 'прихильник "жорсткої" лінії або політики'; 'противник угоди, компромісів'.

До структурно-складних новоутворень, не зареєстрованих словниками, можна віднести лексеми типу soft-lander, milk-snatcher, bomb-maker: The Soviet 6-kopek stamp features a Mars soft-lander (Daily World, 1978, Oct. 12). ...the real history of a politician who established her reputation is Maggie Thatcher – the milk-snatcher (Morning Star, 1979, Oct. 22). The real criminals are the bomb-makers (Morning Star, 1982, Dec. 1). Багато утворень типу left-hander, back-bencher, pace-maker, holidaymaker, film-maker, people-killer підлаштовуються до існуючих у мові моделей і входять до словотворчих парадигм без складних дієслівних корелятів. Цим словам властива прозорість і мотивованість їх лексичного значення, що пояснюється наявністю живих зв'язків цих слів з вільними словосполученнями співвіднесеної моделі.

В авторських неологізмах дуже часто суфікс -er оформлює речення або фразу: some people are do-it-some-other-timers. Some others are do-it nowers (O. Nash). Гетерогенна валентність спостерігається і в інших неологізмах, утворених шляхом афіксації: stay-up-nighters – досл. "всю-ніч-неспальщики", art-for-arters– досл. "мистецтво-для-митця", in-betweener – "двоосібник". Billy swore at one of the bob-a-day-ers who got in their way (D. Cusack); bob-a-day-ers 'пенсіонери, які отримують по шилінгу в день за виконання чорної роботи'. Системні оказіоналізми за своєю структурою відповідають як продуктивним моделям сучасної англійської мови, так і закономірностям їх заповнення. Багато оказіоналізмів фактично являють собою порушення правил семантичного узгодження і, як правило, в мові довго не затримуються. Різноманітність і широта словотвірної бази, природно, позитивно впливають на передбачуваність утворення значної кількості слів цього типу, прогнозування розвитку всієї моделі в цілому.

Однак для того щоб нові структурно-складні слова прищеплювалися, потрібні сприятливі умови, які сприяють прийняттю цих слів. До таких умов належать: 1) повна відсутність слова для позначення будь-якого поняття, 2) незадовільні якості існуючого в мові слова (неблагозвучність, нагромадження структури і т. ін.), 3) лінгвістична перевага інновації, що пропонується, над колишнім способом номінації, 4) прихильна суспільна думка стосовно запропонованої інновації, 5) "зелена вулиця" в пресі.

Композити і парасинтетичні одиниці із суфіксом -er вживаються в розмовно-побутовому, узуально-белетристичному, газетно-публіцистичному і науковому стилях, оскільки вони виконують не тільки інтелектуально-комунікативну, але й логіко-афективну функцію.

Існуючі дослідження обмежуються, як правило, вивченням денотативного значення. Конотативний же аспект семантики композитних дериватів, їх особлива емоційно-експресивна і стилістична функція майже не досліджені у сучасній англійській мові. Необхідно відзначити важливість і маловивченість екстралінгвістичного, конототивного і соціокультурного аспектів семантики номінативних мовних одиниць, які можуть слугувати основою для подальших і більш поглиблених досліджень у цій галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Мешков О.Д. Проблемы композитной семантики (на материале субстантивного словосложения английского языка): Автореф. дис.... докт. филол. наук: 10.02.04. – М., 1988. – 38 c.

Омельченко Л.Ф. Английская композита: структура и семантика: Дис. ... докт. філол.. наук: 10.02.04. – К., 1989. – 493 с.

Пупченко Б. В. Соотношение морфемной и словообразовательной структуры в современном английском языке (на матери але сложных образований с суффиксом -er): Дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 – Л., 1969. – 185 с.

Оmelchenko L., Goncharova T., Medvedeva L. Axiological and Pragma-Stylistic Aspects of Phraseological Compounds with the Suffix -er. // Друга міжнародна наукова конференція дослідників англійської мови "Прагматика у межах та поза межами". – Харків, 28-29 травня 2001 р. – Харків: ХНУ ім. В.M. Каразіна. – 2001. – С.56-59.

Гончарова Т.В. Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові: Автореф. ... дис. канд.. філол. наук: 10.02.04. – Донецьк, 2006. – 18 с.

Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1957. – 287 с.

Янукян Т.Г. Функціонування суфікса -er із значенням особи в різних субмовах німецької і англійської мов // Матеріали міжвузівського лінгвістичного семінару. – Донецьк: Донецький держ. ун-т., 1970. – С. 125-132.

Каращук П.М. Аффиксальное словообразование в английском языке. – М., 1965. – 85 с.

Шахрай О.Б. К вопросу о суффиксальной полисемии и омонимии (на материале субстантивного суффикса -er в современном английском языке). – НДВШ, ФН, 1969. – №6. – С. 129-133.

Дополнение к Большому англо-русскому словарю: В 2 т. / Под общ. ред И.Р. Гальперина. – М.: Рус.яз., 1980


Матеріал надійшов до редакції 17.04.2006 р.

Омельченко Л.Ф., Соловьёва Л.Ф. Лексическая семантика и структура английских сложных и сложнопроизводных лексем с суффиксом –er.

Статья посвящена лексической семантике и анализу структуры английских сложных и сложнопроизводных лексем с суффиксом –er. В статье рассмотрены модели образования производных существительных, где упомянутый суффикс считается одним из самых продуктивных для обозначения деятеля.

Omelchenko L.F., Solovyova L.F. Lexical semantics and structure of English compound and derivational compound lexemes with the suffix –er.

The article is dedicated to lexical semantics and analyses the structure of English compounds and compound derivatives with the suffix –er. It centers on the models of derivative noun formation where the given suffix is considered to be one of the most productive word-forming agent suffixes.