LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові

протиставлення, оскільки спрямованість дії є основою станового значення (форм активного і пасивного стану).

8. Унаслідок лексичної варіантності сполучуваність компонентів СДСС кваліфікується як серійна (стійка сполучуваність кількох серій лексем). За кожною семантичною серією субстантивних компонентів закріплена серія дієслів. На основі серійної сполучуваності формуються серії СДСС із подібною структурою та семантикою, що складаються із кількох дієслів та іменників, які мають здатність до перехресної сполучуваності.

9. Сполучуваністькомпонентів СДССсемантично та граматично мотивована. Заповнення позиції дієслівного оператора програмується семантичними параметрами дієслова та іменника.

10. Мотивований вибір компонентів СДСС закріпляється традицією вживання у сталому зв'язку. Повторне вживання сполучень поступово призводить до усталеності, повторюваності сполучення в однаковому складі. Так виникає традиційна узуальна обмеженість сполучуваності компонентів СДСС. Характерною рисою СДСС є вибірковість у сполученні компонентів (обмежена лексична сполучуваність, лексична вибірковість). Вибірковість у ситуації вибору належить іменникам, а примусовість – дієсловам, які під тиском властивостей системи вступають з ними у стійкі зв'язки.

У результаті проведеного дослідження з'ясовано лінґвістичні поняття "сполучуваність", "лексична сполучуваність" та обґрунтовано специфіку сталих словосполучень нефразеологічного типу; усунено суперечності у питанні про статус СДСС, встановлено критерії їх ідентифікації та відмежування від інших корелятивних утворень (вільних сполучень, фразеологічних одиниць, аналітичних лексичних одиниць); висвітлено питання функціонування і співвідношення СДСС як описової форми номінації дії та корелятивних монолексемних дієслів; описано основні моделі СДСС щодо їх продуктивності та поширення у досліджуваних текстах; визначено функції та значення дієслівних компонентів СДСС; з'ясовано поняття широкого значення; створено детальну класифікацію лексико-семантичних груп іменників, які потрапляють у сферу сполучуваності кожного дієслівного компонента, та визначено кількість іменних лексем у межах кожної лексико-семантичної групи; простежено основні типи парадигматичного зв'язку, в якому перебувають СДСС унаслідок лексичної варіантності дієслівних компонентів (СДСС-синоніми та СДСС-конверсиви); з'ясовано поняття "лексичні конверсиви"; визначено специфіку СДСС, які кваліфікуються як сполучення-конверсиви; встановлено основні фактори, від яких залежить лексична сполучуваність компонентів СДСС.

Однак коло проблем, пов'язаних із природою та функціонуванням пласту таких високочастотних і продуктивних засобів номінації англійської мови як СДСС, не вичерпується цією роботою і попередніми дослідженнями. Серед можливих сфер подальшого наукового пошуку можна зазначити наступні:

1. СДСС у світлі лінґвістики тексту:

а) вивчення функціональних властивостей СДСС як особливих мовних одиниць у суспільній комунікації;

б) функціонування СДСС у різножанрових творах;

в) індивідуальні прийоми включення СДСС у структуру тексту;

2. СДСС у світлі контрастивної лінґвістики:

а) зіставне дослідження СДСС у мовах різних типів;

б) зіставне дослідження СДСС в українській та англійській мовах.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Аналітизм і номіналізація як типологічні характеристики англійської мови // Лінгво-дидактичний плюралізм навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних закладах. Матеріали другої західно-регіональної науково-методичної конференції викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів. – Тернопіль, 1999. – С. 15-18. (Співавтор: Сухорольська С.М.).

2. The Linguistic Problem of Lexical Patterning // TESOL Ukraine: XXI Century Perspective. – TESOL, 1999. – P. 90-91. (Co-author: M. Mykytchak ).

3. Аспекти зіставного вивчення сталих дієслівно-субстантивних словосполучень в англійській та українській мовах // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей. – К.: КДЛУ, 2001. – Вип. 5. – С. 270-274. (Співавтор: Сухорольська С.М.).

4. Дієслова make та do у фраземах моделі V+N // Гуманітарний вісник. Іноземна філологія: Всеукраїнський збірник наукових праць. – Черкаси: ЧІТІ, 2001. – Число п'яте. – С. 231-234.

5. Лексична сполучуваність дієслів make та do у фразеоматичних комплексах // Іноземні мови та методика їх викладання: Збірник наукових статей. – Харків: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2001. – С. 107-114. (Співавтор: Сухорольська С.М.).

6. Лексична сполучуваність дієслів give та take у складі фразеоматичних комплексів // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2002. – Вип. 10. – С. 71-77. (Співавтор: Сухорольська С.М.).

7. Синонімія сталих дієслівно-субстантивних словосполучень у сучасній англійській мові // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Другі Каразінські читання: Два століття Харківської лінгвістичної школи". – Харків: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – С. 120-121. (Співавтор: Сухорольська С.М.).

8. Сталі дієслівно-субстантивні словосполучення як прояв тенденції до номіналізації у сучасній англійській мові // Іноземна філологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – Вип. 113. – С. 73-81.

АНОТАЦІЯ


Федоренко О.І. Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню специфіки та закономірностей лексичної сполучуваності компонентів сталих дієслівно-субстантивних словосполучень нефразеологічного характеру, так званих фразеоматичних комплексів (фразем) типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові.

На основі принципів корпусної лексичної граматики досліджено комбінаторні властивості дієслів широкої семантики do, give, get, have, keep, make, put, take у складі сталих дієслівно-субстантивних словосполучень. Уперше встановлено семантичний об'єм іменників, які сполучаються із вказаними широкозначними операторами. Простежено також основні типи парадигматичного зв'язку, у якому перебувають сталі словосполучення унаслідок лексичної варіантності дієслівних компонентів (сполучення-синоніми та сполучення-конверсиви). У результаті проведеного аналізу доведено, що сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів лексично і семантично мотивована: заповнення позиції іменного компонента програмується набором змістових ознак дієслова. Вибір дієслівного компонента може диктуватися узусом.

Ключові слова: корпусна лексична граматика, сполучуваність, лексична сполучуваність, сталі словосполучення нефразеологічного характеру, лексичні конверсиви.


АННОТАЦИЯ


Федоренко О.И. Лексическая сочетаемость