LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion у сучасній англійській мові

promise – to get a promise. Заміна вихідного дієслівного оператора його конверсивом супроводжується змінами у логічному акценті висловлювання, хоча ситуативне значення фрази залишається незмінним, пор.: He gave them an order. – They got an order from him.

Лексична конверсія – це явище по суті станове. У складі СДСС заміна функціонального дієслова контрастуючим сигналізує зміну спрямованості дії, а отже також контрастуюче граматичне, тобто станове, значення. Коли позиція дієслівного компонента СДСС заповнена широкозначними дієсловами give, do, make або їх синонімами вузького значення administer, deliver, extend, impose, inflict, grant, offer, pay, provide, render, produce тощо, стійке сполучення має значення активного стану, напр.: to give (offer, lend, provide, render) support. Коли цю позицію заповнюють широкозначні дієслова get, take, have або їх синоніми вузького значення find, gain, obtain, receive, suffer, win, модель є функціональним синонімом пасивного стану, напр.: to get (find, gain, obtain, receive, win) support. Коли дія має одночасно дві спрямованості, реалізується дієслово have, пор.: to have a kiss = to give a kiss, to get a kiss.

3. Коли різні значення іменника валентні до різних дієслів. Субстантивні компоненти СДСС, як правило, характеризуються складною семантичною структурою, що включає кілька лексико-семантичних варіантів. Переважна більшість іменних лексем є багатозначними. Зафіксовано 500 прикладів, що становить 61% від загальної кількості (820), коли субстантивний компонент формує СДСС лише в одному зі своїх значень, і 320 прикладів (39%), коли СДСС формують різні лексико-семантичні варіанти одного і того ж іменника.

Різним лексико-семантичним варіантам одного і того ж іменника властива різна лексична сполучуваність у складі СДСС, що є проявом семантичної природи слова. Різні значення іменника можуть бути валентними до дієслів різних спрямованостей чи до різних дієслів однієї спрямованості, напр.: to give a start (здригатися) – to make a start (почати); to give a cry (кричати) – to have a cry (плакати); to give leave (дозволяти) – to take leave (прощатися) тощо.

Отже, сполучуваність компонентів СДСС ґрунтується на нерозривному зв'язку двох принципів – лексико-семантичного змісту і граматичної характеристики дієслівного та субстантивного компонентів. Третім принципом лексичної сполучуваності є аналогія з синонімічними іменниками. Вибір дієслівного компонента залежить також від узусу, оскільки у ході історичного розвитку обставини складаються таким чином, що певні субстантивні компоненти сполучаються лише з певними дієслівними операторами у складі СДСС.

Роль семантики дієслівного і субстантивного компонентів та узусу (традиційних мовних обмежень) у формуванні СДСС стає очевидною при зіставному вивченні СДСС в англійській та українській мовах.

У загальних висновках підведено підсумки дослідження; подано наукові та практичні результати, що тісно пов'язані з науковими та прикладними положеннями, висвітленими у загальній характеристиці роботи; визначено напрямки подальших наукових досліджень.

У додатку подано списки іменників основних лексико-семантичних груп для кожного широкозначного дієслівного компонента СДСС.ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


У дисертації проведено дослідження специфіки лексичної сполучуваності компонентів сталих дієслівно-субстантивних словосполучень (СДСС) типу to give a smile, to have a look, to make a suggestion, виділених із творів сучасних англомовних письменників та лексикографічних джерел.

Щоб адекватно описати закономірності лексичної сполучуваності компонентів СДСС, використано метод аналізу лексичної сполучуваності на основі лексико-семантичної класифікації контекстових партнерів слова.

Проведене у дисертації комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів лексичної сполучуваності компонентів СДСС дає підстави зробити наступні висновки:

1. Позицію дієслівного компонента СДСС заповнюють дієслова широкого значення do, give, get, have, keep, make, put, take, своєрідність яких полягає у тому, що максимальний ступінь семантичного узагальнення створює у них передумови для використання їх у граматичних функціях (функціях структуроутворення) та зумовлює обов'язкову сполучуваність з іншими словами, що конкретизують їх значення у кожній ситуації мовлення.

2. Субстантивні компоненти СДСС діляться на 27 лексико-семантичних груп (мовна комунікація, соціальна діяльність людини, різні аспекти людських взаємин, розумові дії, рух, споживання тощо).

3. Лексико-семантична класифікація субстантивних компонентів доводить, що лексична сполучуваність компонентів СДСС підпорядкована певним мовним закономірностям, однією з яких є закон семантичного узгодження (основний закон семантичного сполучення слів).

Закон семантичного узгодження, який передбачає наявність спільних повторюваних (ітеративних) сем у семантичній структурі компонентів сполучення, має наступні випадки свого прояву стосовно СДСС:

1) у семантичній структурі компонентів СДСС моделі make + N/vN повторюється сема "результативність";

2) у семантичній структурі обох компонентів СДСС моделі do + N/vNзафіксована сема "процес дії";

3) лексична сполучуваність компонентів CДСС моделі give + N/vN здійснюється за рахунок повторення семи "об'єктна (відцентрова) скерованість чи адресованість дії";

4) спільна (повторювана) сема компонентів СДСС моделей get + N/vN, take + N/vN та have + N/vN визначається як "суб'єктна (доцентрова) скерованість дії";

5) у якості об'єднуючого семантичного елемента між компонентами СДСС моделі keep + N/vN виступає сема "процес дії";

6) узгодження між компонентами СДСС моделі put + N/vN відбувається за семою "зміна (положення, стану об'єкта у просторі і часі під впливом суб'єкта)".

4. Дієслівні компоненти СДСС виявляють тенденцію до лексичної варіантності. Широкозначні дієслова в окремих випадках мають здатність до взаємозаміни. У ролі дієслівного компонента можуть також виступати дієслова вузького значення, які є синонімами широкозначних дієслів.

5. Заміна одного дієслівного оператора СДСС іншим мотивована і можлива лише 1) у межах однієї спрямованості дії; 2) у межах протилежної спрямованості дії; 3) коли різні значення іменника валентні до різних дієслів.

6. Заміна дієслівного оператора СДСС у межах однієї спрямованості дії призводить до формування синонімічних СДСС із дещо іншим (більш уточненим, спеціалізованим) лексичним значенням.

7. Заміна дієслівного оператора СДСС оператором із протилежною спрямованістю дії призводить до виникнення СДСС-конверсивів, які різняться суб'єктно-об'єктною спрямованістю (позначають певну ситуацію стосовно двох різних її учасників). СДСС-конверсиви виражають станове