LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексична та граматична семантика іменників у словнику української мови (назви знарядь праці та споруд)

Національна академія наук України

Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні

ПОГРІБНА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА


УДК 811.161. 2
ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СЕМАНТИКА ІМЕННИКІВ

У „СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ"

(назви знарядь праці та споруд)


Спеціальність 10.02.01 – українська моваАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у відділі лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України.


Науковий керівник

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,

Чумак Володимир Васильович,

Український мовно-інформаційний фонд НАН України,

заступник директораОфіційні опоненти


доктор філологічних наук, професор

Жайворонок Віталій Вікторович,

Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України,

провідний науковий співробітник;

кандидат філологічних наук, доцент

Гнатюк Ірина Святославівна,

Інститут української мови НАН України,

старший науковий співробітникПровідна установа

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра історії української мови
Захист відбудеться "16" березня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.172.01 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4).


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України.

Автореферат розіслано „12" лютого 2005 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор філологічних наук, професор Н.Г. ОзероваЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


У сучасному мовознавстві зростає інтерес до проблем, пов'язаних із когнітивними аспектами функціонування мови, вивчення яких дозволяє простежити особливості механізмів комп'ютерного опрацювання природної мови, що є важливим чинником у створенні електронних мовно зорієнтованих систем. Лінгвістичною основою для подібних розробок є відображення специфіки системної організації мови в основних характеристиках – змісту (лексичної семантики) та форми (граматичної семантики) її лексичних одиниць. Саме такі аспекти слова як центральної одиниці мови знайшли адекватний опис у 11-томному академічному тлумачному Словнику української мови (К., 1970 – 1980) (далі – СУМ), який репрезентує їх системно і упорядковано.

Значні здобутки у вивченні семантики слів пов'язують з традиційним мовознавством. Вони представлені у працях О.О.Потебні, В.В.Виноградова, В.М.Русанівського, М.П.Кочергана, Л.А.Лисиченко, Н.Г.Озерової, О.О.Тараненка, І.Р.Вихованця, А.П.Загнітка, І.К.Кучеренка, О.К.Безпояско, М.Я.Плющ, Н.Ю.Шведової, Е.В.Кузнецової та ін. Однак результати цих праць вимагають відповідної адаптації для сучасних досліджень, пов'язаних із створенням автоматизованих засобів опрацювання природної мови та розробки різноманітних лінгвістичних технологій.

Наукові дослідження В.А.Широкова, Є.А.Карпіловської, Н.Ф.Клименко, Н.М.Сухарини, Н.В.Сніжко, А.Я.Середницької та ін., пов'язані з комп'ютерною лексикографією, засвідчують, що автоматизована екстракція лінгвістичної інформації з тексту словників дозволяє простежити особливості лексичної і граматичної семантики при системному моделюванні лексики, її впровадженні в автоматичні системи і розкрити нові механізми функціонування мови як системи.

Актуальність дослідження. Актуальність даної дисертаційної праці полягає у необхідності створення комплексної лексикографічної моделі лексичної та граматичної семантики іменників, репрезентованої лексикографічним описом СУМа. Запропонований підхід до моделювання лексичної і граматичної семантики у їх словниковому відображенні стосується іменникового лексико-граматичного розряду слів української мови, зокрема лексико-семантичних груп на позначення назв знарядь праці та споруд з наступними узагальненнями та висновками про властивості іменника як частини мови в цілому. Вибір лексем на позначення назв знарядь праці та споруд обумовлено репрезентативністю семантичних особливостей іменників цих лексико-семантичних груп. Семантичні особливості таких лексем виявляються у предметному (денотативному) значенні, формування якого здійснюється на основі переліку ключових ознак денотата. Тому семантика цих лексем орієнтується на об'єктивно виділений відрізок зовнішнього світу, що зумовлює прозору і однозначну ідентифікацію семантичних компонентів у структурі їх значення. Наявність видової ознаки функціонального призначення як інтегральної у значенні лексем обох семантичних груп дозволяє встановити особливості її реалізації різними формальними конструкціями у тлумаченні досліджуваних іменників та простежити її вплив на формування компонентного складу значення цих лексем. Крім того, вибір іменників відповідних семантичних груп зумовлений тим, що лексеми на позначення назв знарядь праці і споруд щодо компонентного складу значення тільки частково досліджувалися в українському мовознавстві та вивчалися в інших аспектах, які не стосувалися формалізованого моделювання їх семантики.

Використання тлумачного словника з метою виділення необхідної лінгвістичної інформації, яка розкриває додаткові механізми системної організації мови, стає важливою ознакою розвитку української комп'ютерної лексикографії, а відтак і мовознавства в цілому.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена дисертація є продовженням розробки наукової тематики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: а саме: 1) наукових тем Українського мовно-інформаційного фонду НАН України „Україномовнілексикографічнісистеми" (4.19.15), „Теоретико-лінгвістичні та інформаційні засади автоматизованої обробки природної мови" (4.19.11), „Лексикографічні системи в інтелектуальному опрацюванні природної